Copy

Bekijk de nieuwsbrief online

/  Visie op het gebied

/  Blik naar de toekomst

/  Voorgeschiedenis

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld u dan hier aan!


Visie op het gebied


Uit het PPBS/VE-traject zijn in totaal 10 bouwstenen gekomen. Een groot deel heeft hun weg naar het omgevingsplan gevonden.
 
Lees meer!


Blik naar de toekomst

Het vervolgtraject is grotendeels afhankelijk van de uitwerking van de ruimtelijke procedure en ontwikkeling van de woningmarkt. 

Lees meer!

Visie op het gebied

 
Uit het PPBS/VE-traject zijn in totaal 10 bouwstenen gekomen. Een groot deel hiervan heeft hun weg naar het omgevingsplan gevonden. Zo wordt in het omgevingsplan in hoofdstuk 4 Bouwstenen het terugkeren van de (historische) Bomenlaan verankerd in het plangebied, worden groen en recreatie belicht, maar worden ook de spelregels om tot een gevarieerd dorps woonmilieu te komen, nader uitgewerkt. Tevens zijn een toekomstige wandelzone langs het kanaal en een alternatieve fietsroute door het gebied in de planregels opgenomen. Uiteindelijk dienden de bouwstenen ook als basis en inspiratie voor de gemeentelijke gebiedsvisie waarin 4 gebiedsdoelen zijn geformuleerd. Vanuit deze gebiedsdoelen is het omgevingsplan opgesteld. De doelen zijn dan ook vertaald in de regels. Deze doelen zijn:
 
1. Dorpse sfeer heeft als doel de ontwikkeling aan de laten sluiten bij het dorpse
karakter van Arkel en Hoogblokland.

2. Ruimte voor ontmoeting (door naast wonen functies als horeca, kleinschalige bedrijvigheid en evenementen mogelijk te maken) heeft als doel de locatie op een organische wijze te transformeren naar een hoogwaardig recreatief woonwerkgebied.

3. Duurzame gebiedsontwikkeling en;

4. Gezonde leefomgeving heeft als doel om in te zetten op een duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving waar bewoners en omwonenden oprecht trots op kunnen zijn.

 

Blik naar de toekomst 


1. Planning van de Procedure van omgevingsplan
• Publicatie ontwerp omgevingsplan medio maart 2020
• Vaststellen omgevingsplan door gemeenteraad augustus 2020
• Ter inzage ligging vastgesteld omgevingsplan september en oktober
• Onherroepelijk omgevingsplan begin november 2020
 
2. Voorbereidende werkzaamheden

In de periode dat de procedure loopt zullen de voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk worden opgepakt. Een aantal algemene zaken kunnen bijvoorbeeld al worden uitgevoerd, zoals het voortzetten van werkzaamheden op het terrein. Andere zaken zullen echter moeten wachten tot er duidelijkheid is over het vastgestelde Omgevingsplan. Na het vaststellen van het Omgevingsplan zal voor de verschillende fases een omgevingsvergunning worden aangevraagd waarin de precieze uitwerking van het plan is opgenomen. Deze precieze uitwerking komt tot stand door een uitvoerige voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan het toetsen van de initiatieven door de Commissie aan het dorpse karakter.


3. Verkoop

Het doel is om nadat de ruimtelijke procedure is afgerond de ongeveer 250 woningen gefaseerd op de op de markt te brengen en te bouwen. Deze fasering zal afhankelijk zijn van de vraag naar woningen in de regio. Dit zal in overleg met de gemeente en provincie regelmatig worden besproken om te proberen dat het aantal woningen dat gebouwd gaat worden ook aansluit bij de vraag die er is naar woningen.

Voorgeschiedenis:
het verloop tot en met heden


Juli 2015 heeft het college van de voormalige gemeente Giessenlanden besloten om in te stemmen met de startovereenkomst voor het organisch ontwikkelen van het Betondak terrein in Arkel.

Juli 2015 heeft dat college besloten om het project in te dienen bij het ministerie als innovatief project voor de 12e tranche van de Crisis- en herstelwet. De gemeenteraad is geïnformeerd over deze indiening;

In 2016 en begin 2017 zijn Publiek Private Buurt Samenwerking (PPBS) en Value Engineering (VE) sessies gehouden met inwoners, andere overheden, ondernemers en belangstellenden. Alle sessies waren zeer geslaagd door de grote opkomst, het enthousiasme en goede en bruikbare input die de aanwezigen hebben meegegeven voor de ontwikkeling van het gebied.

Oktober 2016 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Giessenlanden de Coördinatieregeling van de Wro van toepassing verklaard op het project en de daarmee samenhangende procedures.

In oktober 2017 heeft het college besloten het project in te dienen bij het ministerie als project om een lagere EPC / EPC verplicht te kunnen stellen (17e tranche Crisis- en herstelwet)

Juli 2017 heeft diezelfde gemeenteraad besloten de 4 gebiedsdoelen vast te stellen voor het Betondak terrein in Arkel. Deze vier gebiedsdoelen zijn: - Dorpse sfeer - Ruimte voor ontmoeting (door naast wonen functies als horeca, kleinschalige bedrijvigheid en evenementen mogelijk te maken) - Duurzame gebiedsontwikkeling - Gezonde leefomgeving

September 2017 heeft het college besloten in te stemmen met het voorontwerp omgevingsplan Betondak Arkel;

December 2019 heeft de gemeenteraad de “Bouwverordening gemeente Molenlanden 2019” vastgesteld waarin een EPC van 0 (nul) voor woonfuncties verplicht is gesteld.

Maart 2020 heeft het college besloten om het ontwerp omgevingsplan Betondak Arkel ter inzage te leggen.
Wij gaan graag met u in gesprek over het omgevingsplan. Wilt u reageren? Via info@betondakidee.nl kunt u laten weten wat u van deze informatie vindt. Ook kunt u hier terecht als u vragen heeft. Wij bellen of mailen u graag terug. 

 
Copyright © 2020 Van Nieuwpoort Groep, All rights reserved.


Uitschrijven voor onze nieuwsbrief?  Klik hier.