Nieuwsbrief 2014-06
 

Beperking Witteveenkader definitief

 

Op 27 mei 2014 zijn de wetsvoorstellen 33610 en 33847 voor de inperking van het Witteveenkader per 1 januari 2015 aangenomen. Hiermee is ook de introductie van de nettolijfrente definitief. Voor de inhoud van de wetten verwijzen wij naar de Nieuwsbrieven
2014-01 en 2014-02.
 
Hiermee is definitief dat het fiscale kader wederom sterk daalt, met name voor werknemers met een salaris hoger dan € 100.000. De volgende zaken completeren deze veranderingsoperatie:
 

  • Het aannemen van de Verzamelwet pensioen 2014 (wetsvoorstel 33 863)
  • Een algemene maatregel van bestuur waarin administratieve eisen worden gesteld aan uitvoerders van nettolijfrenten
  • Een algemene maatregel van bestuur waarin producteisen worden gesteld aan pensioenfondsen die nettolijfrenten uitvoeren
  • Een fiscale sanctie op de afkoop van nettolijfrente in de derde pijler, in te dienen via het Belastingplan 2015

Knip partnerpensioen kan fiscaal gezien, maar kan het in de praktijk ook?

 

De Eerste Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd naar de gevolgen voor het partnerpensioen per 1 januari 2015. De staatssecretaris heeft hierover een brief gestuurd. Zonder toepassing van een zogenaamde knip zal het partnerpensioeninkomen van een 40-jarige met een inkomen van € 150.000 met bijna 45% dalen. In dit voorbeeld is de daling enigszins te beperken door toepassing van een knip. Het partnerpensioen daalt dan met bijna 33%. De uiteindelijke daling is afhankelijk van de hoogte van het salaris en de verstreken diensttijd. Hoe hoger het salaris en hoe minder diensttijd is verstreken, des te forser de verlaging van het partnerpensioen.
Of de partnerpensioenknip feitelijk toe te passen is, is een tweede vraag. Ons is in ieder geval al één verzekeraar bekend die om administratieve redenen heeft aangekondigd de knip niet te willen uitvoeren. Het zoeken naar maatwerkoplossingen wordt mogelijk van groot belang.
 


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp