Nieuwsbrief 2017-01


Belangrijke pensioenwijzigingen in 2017
Ook in 2017 zullen er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de fiscale kaders. Zoals ieder jaar zijn de AOW-franchises en het maximum pensioengevend salaris aangepast. Daarnaast wordt de pensioenrichtleeftijd 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit betekent dat veel werkgevers hun pensioenregeling in 2017 dienen aan te passen.

Lees meer

Wetsvoorstellen 2017 omtrent pensioen die reeds in behandeling zien
De volgende wetsvoorstellen zijn reeds ingediend en zullen in de loop van 2017 worden behandeld.

  • Initiatiefvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW
  • Pensioen in eigen beheer
  • Initiatiefvoorstel Wet Aanpassing disconteringsvoet

Lees meer

Te verwachten pensioenwetsvoorstellen in 2017
Voor 2017 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de volgende wetsvoorstellen inzake pensioen aangekondigd:

  • Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen
  • Wetsvoorstel fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens
  • Herziening IORP-richtlijnen

Lees meer

KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp