Copy
View this email in your browser
Acceleratie uitrol verduurzamingsprogramma's 
Datum: 10 oktober 2022 | Locatie: Ministerie van BZK, Den Haag
 
Een strategisch gesprek met praktijkexperts, wetenschappers en projectpartners over hoe de opgave fundamenteel anders organiseren om doelen te realiseren
Er gebeurt veel op het verduurzamingsfront. Logisch want we hebben ons ambitieuze doelen gesteld vanuit de overtuiging dat gezien klimaatveranderingen (en de onomkeerbaarheid daarvan) wachten geen optie meer is. Er is dus veel beweging, de uitdaging is enorm maar we hebben ook te maken met een tekort aan mensen en materialen om überhaupt tijdig in de buurt van de doelstellingen te komen.
 
Bovenstaande houdt in dat als we niet snel behoorlijk fundamenteel anders gaan organiseren/werken we te maken hebben met onhaalbare ambities. Daarbij komt nog dat faalkosten in de bouw een ‘hardnekkig spook zijn: schattingen spreken van 10 tot 20%! Als u morgen ‘de baas’ over dit dossier zou zijn, wat zou u dan snel echt anders willen gaan doen? We nodigen opdrachtgevers, beleidsmakers, installateurs, gebruikers, investeerders, etc. hun visies te delen op een alternatieve uitrol. Moeten we bijvoorbeeld niet véél grotere percelen oppakken, heel anders communiceren met gebruikers/eigenaren van vastgoed, de financiering en fiscaliteit anders regelen? Wat meer?
 
Vanuit het EC 'Propel Project' nodigt PPS Netwerk Nederland, in samenwerking met TNO, experts vanuit praktijk, beleid en wetenschap u uit bij te dragen aan het strategisch gesprek over het accelereren van de uitrol verduurzamingsprogramma's. Allereerst hebben wij dat gedaan aan de hand van een korte enquête waarin diverse partijen werden gevraagd hun visie op de bovenstaande vragen met ons te delen. Als vervolg gaan die experts face-to-face met elkaar daarover verder in gesprek in de strategieworkshop: Acceleratie uitrol verduurzamingsprogramma’s. De enquêteresultaten en het strategisch rapport van het “capacity building” programma vormen hiervoor de grondplaat. U bent van harte uitgenodigd hierbij  aanwezig te zijn.

Na afloop van de strategieworkshop heeft u inspiratie, praktische handvatten en antwoorden op uw meest prangende vragen rondom de actuele ‘stavaza' van thema’s, uitdagingen en kansen bij het versnellen van de uitrol van uw verduurzamingsprogramma's. 
Aanmelden >>
PROGRAMMA
 Inleiding

Uw sessievoorzitter, Harry Sterk, Directeur PPS Netwerk Nederland, neemt u kort mee langs de belangrijkste ontwikkelingen binnen verduurzamingsopgave en zet de doelstellingen van de deze strategieworkshop uiteen.

 

Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

De energietransitie is een enorme kans voor het reduceren van proceskosten en het verbeteren van de primaire processen. Maar, met welk beleid heb je te maken rondom de verduurzaming van vastgoed en hoe vertaal je het beleid naar haalbare doelen? Selina Roskam, coördinerend beleidsmedewerker energietransitie bij het ministerie van BZK, vertelt over de Aanpak Utiliteitsbouw utiliteitsbouw. Deze aanpak is een onderdeel van het Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.schetst vanuit de overheid een tijdlijn als introductie op huidig en toekomstig beleid.

Vernieuwende aanpak voor ecosysteem samenwerking

Wat zijn recente ontwikkelingen op het Europese verduurzamingsfront? Wat is de impact op uw strategie en beleid? Waar is de komende jaren behoefte aan? En hoe kunt u mee zorgen voor een grootschalige versnelling van “capacity building” in het ecosysteem? Bart Devoldere, strategisch adviseur bij TNO, geeft inzicht in een Europees gevalideerde, vernieuwende aanpak voor ecosysteem samenwerking voor een snellere uitrol van energie-efficiëntieprogramma’s. Hij deelt met u de eerste successen, kansen om te standaardiseren en om extra flexibiliteit in bedrijfsmodellen te brengen.

De uitrol van warmtenetten: hoe het recht kan zorgen voor versnelling naar klimaatneutraliteit

De weg om van klimaatambities naar concrete uitvoering te gaan vraagt om de juiste technische oplossingen maar vooral met aandacht voor samenwerkingsvormen, het op een goede manier identificeren én betrekken van relevante stakeholders, communicatie, risicoverdelingen, en vanaf het begin af aan de focus op betaalbaarheid en financierbaarheid. Keesjan Meijering is partner bij AKD. Hij is specialist in het adviseren en procederen over overeenkomsten voor (voornamelijk) lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Keesjans bijzondere interesse gaat uit naar duurzame gebiedsontwikkeling en de enorme uitdagingen waarvoor we staan met de warmtetransitie. Gelet op de urgentie van en risico’s/onzekerheden in klimaat- en energieprojecten, deelt hij zijn visie en praktijkervaringen over hoe de overheid (in wetgeving) kan zorgen voor versnelling naar klimaatneutraliteit.
Financiering van de energietransitie: Keuzes en afwegingen 
Aansluitend op het Klimaatakkoord heeft de financiële sector toegezegd actief bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse energietransitie. In de bouwsector is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met het belang en wensen- en eisenpakket van de diverse stakeholders. Ook de financier kijkt naar de duurzame elementen in het business model. Wat zijn de onderliggende principes waarop zij hun beslissingen baseren? Jan van der Doelen, Sector Banker Buidling & Construction bij de ING, licht dit toe en gaat hierover graag met u het gesprek aan
Acceleratie verduurzamingsprogramma's

De vraag naar strategische inzichten rondom de uitrol van verduurzamingsprogramma's blijft onverminderd groeien. Hierin is samenwerking tussen alle stakeholders van groot belang: opdrachtgevers, beleidsmakers, installateurs, gebruikers, investeerders, etc. Wat is hun visie op een alternatieve uitrol van programma's. Moeten we bijvoorbeeld niet véél grotere percelen oppakken, heel anders communiceren met gebruikers/eigenaren van vastgoed, de financiering en fiscaliteit anders regelen? Wat meer? We delen de initiële enquêteresultaten en nodigen u in een interactieve workshop uit tot verdieping van het strategiegesprek. 

Conclusies & Afronding
Wat zijn de conclusies en aandachtspunten/tips voor het vervolg per besproken thema? Welke ervaringen hebben we opgedaan? Welke thema’s spelen en moeten we eveneens op het programma voor een vervolg zetten? 
Afsluiting met aansluitend een borrel
PRAKTISCHE INFO

Datum: 10 oktober 2022 
Locatie: Den Haag,
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Tijd: 13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur. Het programma wordt afgesloten met een borrel)
Doelgroep: gemeentes, provincies, Rijksoverheden, zorg- en onderwijsinstelling, woningcorporaties en projectpartners
Kosten: kosteloos voor doelgroep. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
Aanmelden >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.