Copy
View this email in your browser

Rhagair

Hoffwn gydnabod ymdrechion eithriadol pob un ohonoch yn ystod un o’r blynyddoedd anoddaf. Mae’r pandemig wedi effeithio ar fywydau pob un ohonom mewn cymaint o ffyrdd, ac rwy’n cydymdeimlo ag unrhyw un ohonoch sydd wedi colli anwyliaid o ganlyniad i’r feirws. Mae pob un o’n partneriaid wedi dangos cadernid, dycnwch a pharodrwydd arbennig i wneud yr hyn sydd ei angen, gan roi blaenoriaeth i anghenion ein cleifion, ein cydweithwyr a’r cyhoedd yn ehangach.
 
Hoffwn dalu teyrnged arbennig i waith yr Uned Genomeg Pathogen am sefydlu gwasanaeth dilyniannu COVID-19 blaenllaw yng Nghymru.  Mae pob un ohonom yn ddyledus i ymroddiad enfawr y tîm bach, arbenigol hwn.
 
Mae ffyrdd o weithio wedi newid, ond gyda'n gilydd, rydym wedi dangos ein gallu i addasu'n gyflym, datblygu a hyd yn oed ail-ddylunio gwasanaethau. Yn yr un modd, byddwn yn annog pob un ohonom i achub ar y cyfle newydd i sefydlu hwb cenedlaethol, integredig ar gyfer gwasanaethau genomeg, ymchwil ac ymgysylltu. Bydd yn drawsnewidiol, ac rwy’n edrych ymlaen at weld yr hyn y gallwn ei gyflawni gyda'n gilydd mewn amgylchedd pwrpasol.
 
 
Len Richards
SRO Partneriaeth Genomeg Cymru
 


Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol: Parc Gwyddorau Bywyd Caerdydd 

Roedd y llynedd yn flwyddyn ddigynsail o galedi a thrasiedi, a hynny ledled y byd. Amharodd pandemig COVID-19 ar ofal iechyd fel yr oeddem yn ei adnabod, ac er bod y dioddefaint, yn anffodus, yn parhau i fod yn sylweddol, gyda’i gilydd, mae’r systemau iechyd wedi gallu addasu'n gyflym a thrawsnewid gwasanaethau yn wyneb adfyd eithafol.

 

Wrth i ni gamu i 2021, gan obeithio am flwyddyn well i ddod, y dasg a wynebir gan y gymuned Gwyddorau Bywyd nawr yw harneisio’r agwedd gadarnhaol a chydweithredol hon a meddwl y tu hwn i ffiniau traddodiadol ein disgyblaethau.

 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddatganiad ysgrifenedig ar Feddygaeth Fanwl yn 2019, gan ddisgrifio’r ymrwymiad i fuddsoddi mewn ecosystem fywiog ar gyfer Ymchwil, Arloesedd a Datblygu Gwasanaethau’r GIG.

 

Mae sefydlu Canolfan Rhagoriaeth ar gyfer Meddygaeth Fanwl yn flaenoriaeth i Gymru, ac mae cynlluniau’n mynd rhagddynt i ddatblygu safle yng Ngogledd Caerdydd, yn agos at safle arfaethedig Canolfan Ganser newydd Felindre yn Coryton.

Fel rhan o gam cyntaf y datblygiad, mae cynlluniau ar gyfer darparu cyfleusterau newydd o’r radd flaenaf yn aeddfedu’n gyflym er mwyn galluogi tri sefydliad partner GPW i gyd-leoli; Gwasanaeth Genomeg Meddygol Cymru Gyfan, yr Uned Genomeg Pathogen a Pharc Geneteg Cymru.

 

Mae GPW wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r gwaith ystadau mewn modd agored a chynhwysol o’r cychwyn cyntaf, ac fel cymuned, rydym yn ddyledus iawn i ymrwymiad a gwaith caled Grŵp Gweithredu’r Ystadau wrth ymdrin â’r prosiect hwn sy’n datblygu’n gyflym mewn modd cydweithredol a hyblyg.

 

Mae ymgyngoriadau rheolaidd â'n rhanddeiliaid, gan gynnwys y gweithlu ehangach yn ogystal â'n Bwrdd Seinio Cleifion a'r Cyhoedd, wedi bod yn hollbwysig. Maent wedi rhoi dealltwriaeth amhrisiadwy i ni ac maent yn parhau i lywio’r gwaith datblygu. Yn ogystal â bod yn addas at y diben, rydym yn gobeithio y bydd y safle newydd hwn yn amgylchedd cyfforddus i gleifion a’u teuluoedd, ac yn amgylchedd ysbrydoledig a fydd yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer cydweithredu.

Darllenwch fwy

Beth yw barn eich cydweithwyr?

“Rwy’n llawn cyffro wrth feddwl am weithio mewn amgylchedd swyddfa gyfoes, wedi’i gynllunio’n bwrpasol gyda chyfleusterau modern sy’n addas ar gyfer y gwasanaethau blaengar y byddwn yn eu darparu...”
 
Bethan Frugtniet
(Technolegydd Genetig, AWMGS)

 

Mae'n wych gweld y buddsoddiad mewn Meddygaeth Genomig yng Nghymru a fydd, yn y pen draw, o fudd i gleifion yng Nghymru.
Rhian Morgan
(Addysg ac Ymgysylltu, Parc Geneteg Cymru)

 

Mae bywyd yn rhywbeth sy’n symud ac yn anadlu. Mae’n rhaid inni fod yn barod i esblygu’n gyson. Mae perffeithrwydd yn drawsnewidiad cyson.
Sarah Taylor
(Gwyddonydd Gofal Iechyd, PenGU)


 
“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at symud i Coryton... Rwy’n mawr obeithio y bydd yn ein helpu i barhau i adeiladu ar ein dulliau cyfathrebu a chydweithio â grwpiau gwahanol ar y safle.”
 
Caroline Kirwan
(Prif Gynghorydd Genetig AWMGS)

Pwy sydd â diddordeb?

  • Bydd tri o bartneriaid GPW yn cydleoli ar y safle newydd. Mae cynrychiolwyr o bob sefydliad wedi bod yn cyfrannu'n weithredol at sawl llif gwaith er mwyn sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud ar y cyd ar bob cam o'r broses:
  • Gofynion a Manylebau Labordy
  • Gofynion Storio, Cyfleusterau Staff
  • Gofynion Gweithredol TG a Digidol a TG
  • Rheoli a Llywodraethu ar y Safle
  • Gweithrediadau a Chyfleusterau Adeiladu
  • Llywodraethu Data
  • Ardaloedd a Chyfleusterau Cleifion
  • Cyllid ac Adnoddau Dynol

Beth yw'r ystyriaethau dylunio allweddol?

1.Gwasanaethau labordy clinigol, iechyd y cyhoedd ac ymchwil blaengar a blaenllaw, sy’n cynnwys yr adnoddau diweddaraf ym maes technoleg ddilyniannu a biowybodeg

2.Amgylchedd cyfeillgar, preifat, hamddenol a hygyrch i gynnal clinigau cleifion a fydd yn gwella profiad y claf

3.Un seilwaith digidol i gefnogi’r gwaith o rannu data genomig yn ddi-dor rhwng partneriaid, er mwyn galluogi diagnosis a thriniaeth amserol
4.Cyfres groesawgar a chreadigol o ystafelloedd seminar i hwyluso gwaith ymgysylltu ehangach â grwpiau cleifion, cyhoeddus a phroffesiynol

5.Amgylchedd swyddfa agored rhyngweithiol a hyblyg, wedi'i gynllunio i feithrin cydberthnasau ac annog cydweithredu ar draws disgyblaethau, er mwyn datblygu a chadw gweithlu cryf
 
6.Amgylchedd gwaith dymunol a chynhwysol sy'n rhoi lle i staff sydd ag anghenion crefyddol neu bersonol ychwanegol, gan gynnwys ystafell weddi ac ystafell deulu

Beth yw'r cerrig milltir allweddol ar gyfer symud?


Sut allwch chi gymryd rhan?

Diweddariadau am y Rhaglen

Arddangosfa Genomeg
 
Date: Dydd Gwener 14 Ma
Time: 10yb - 7yp

Digwyddiad rhithwir gyda'r nod o arddangos gwaith GPW a'n holl bartneriaid. Bydd yr arddangosfa yn cynnig llwyfan ar gyfer cydweithredu rhwng gweithwyr proffesiynol ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Bydd y rhai sy’n bresennol yn cael cyfle i ymweld â stondinau arddangos rhithwir, mynychu seminarau a chlywed gan arbenigwyr yn eu maes, cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol a diddorol sy'n archwilio byd genomeg.
 
Cynhadledd Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Iechyd
 
07 - 09 Gorfennaf 2021
Bydd y gynhadledd agoriadol hon yn dod â nyrsys, addysgwyr a'r rhai sydd â diddordeb mewn prif ffrydio genomeg ynghyd i drafod llwybrau, uwchsgilio a llawer mwy! Cofrestrwch yma


 
Diwrnod Clefydau Prin
 
Roedd y dathliad eleni yn ddigwyddiad seneddol ar y cyd a gynhaliwyd yn rhithwir gan Genetic Alliance UK, gan uno holl genhedloedd y DU i nodi'r diwrnod pwysig hwn a thynnu sylw at Fframwaith Clefydau Prin y DU, a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  Mae Clefydau Prin yn rhan bwysig o'r Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl a gwaith AWMGS.

Galwad am Deithiau

Bydd eitemau ein gweithlu ar 'Journey to Genomics' yn dychwelyd yn rhifyn y mis nesaf.
Ffocws nesaf  ein #JourneytoGenomics fydd genetegwyr ymgynghorol. Os ydych yn gweithio fel genetegydd ymgynghorol yng Nghymru, hoffem glywed gennych!
 
Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion am sut i gymryd rhan.

Enillydd yr Arolwg Nyrsio a Bydwreigiaeth
Llongyfarchiadau i'n henillydd lwcus o'r GIG yng Nghymru sydd wedi ennill
gwobr o £100!   Diolch o galon i'r holl nyrsys a bydwragedd a roddodd o’u hamser i gwblhau’r arolwg Genomeg.  Rydym yn edrych ymlaen at rannu ein canfyddiadau allweddol
yn fuan.


 
Cliciwch yma i weld y fersiwn ar-lein ac danysgrifio
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2022 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.