Copy
Social Firms Wales logo
Rhannu /Share
Trydar / Tweet
Ymlaen / Forward
Cynllun Grant Newydd ac Arloesol ar gyfer y Trydydd Sector 
Grantiau o hyd at £50,000 ar gael ar gyfer prosiectau a arweinir gan sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithio ym Merthyr Tudful neu Rondda Cynon Taf.  Cyfle ar gyfer prosiectau sy'n defnyddio dull cyd-gynhyrchiol, cymuned-gyfan yn canolbwyntio ar:
 • Raglenni rhyng-genhedlaeth neu sy'n mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd pobl hŷn.
 • Les emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc.
Dyddiad cau 31 Hydref
New And Innovative Third Sector Grant Scheme  
Grants of up to £50,000 are available for projects led by voluntary and community organisations based and working in Merthyr Tydfil or Rhondda Cynon Taff. For projects that use a whole community co-productive approach and focus on:
 • Tackling loneliness and isolation in older people or inter-generational programmes
 • Addressing the emotional and mental wellbeing of children and young people 
Deadline 31 October

Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi lansio ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus Bod yn Barod am Brexit i helpu sicrhau y bydd y cyhoedd a busnesau yn barod pan fydd y Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref 2019.
 
Bydd yna lawer o fusnesau a fydd yn cael eu heffeithio gan newidiadau wrth inni adael yr UE, yn arbennig y rhai sy'n -
 • mewnforio neu allforio
 • gweithio gyda data
 • cyflogi gwladolion o'r UE
 
Fe fydd rhestr wirio yn cefnogi busnesau i nodi yn gyflym yr hyn sydd angen iddynt ei wneud er mwyn 'Bod yn Barod am Brexit'.
 
Fel rhan o'r ymgyrch, bydd yna 30 o ddigwyddiadau 'Bod yn Barod am Brexit' ar draws y wlad ar gyfer busnesau a sefydliadau, yn dechrau ar Ddydd Llun 16 Medi 2019.
 

The UK government has launched a ‘Get ready for Brexit’ public information campaign to help ensure the general public and businesses are ready when the UK leaves the EU on 31 October 2019.

Many businesses will be affected by changes as we leave the EU, particularly those who:

 • import or export
 • deal with data
 • employ EU nationals

A new checker will help businesses to identify quickly what they need to do to ‘Get ready for Brexit’.

As part of the campaign, starting from Monday 16 September 2019, there will be 30 ‘Get ready for Brexit’ events across the country for businesses and organisations.


Dymuna Bartneriaeth Iechyd yn y Gwaith Cymru (PIGC) eich gwahodd i Uwchgynhadledd Iechyd yn y Gwaith 2019 a gynhelir yn Ngwesty St. George, Llandudno, 9.30am – 3.30pm ar Ddydd Iau, 10 Hydref, 2019.

Mae’r Uwchgynhadledd – sydd yn rhad ac am ddim – yn canolbwyntio ar anghenion Busnesau Bach a Chanolig yng Nghymru ac wedi ei gyfeirio’n bennaf at sefydliadau sy’n cefnogi neu sydd â chysylltiadau â Busnesau Bach a Chanolig (cyfryngwyr)) yng Nghymru. 

Mae croeso i’r busnesau hefyd i fynychu’r digwyddiad. Y bwriad yw:

 • rhoi gwybodaeth i chi am fentrau newydd a phresennol yng Nghymru i gefnogi cyflogwyr, amddiffyn gweithwyr a gwella iechyd a lles yn y gwaith;
 • rhannu dulliau gweithredu ar iechyd, lles a diogelwch;
 • casglu eich barn ar ba gymorth ychwanegol sydd ei angen ar fusnesau bach a chanolig.
 • O fynychu’r digwyddiad, byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dau weithdy arbenigol ar “Straen a Lles Meddwl yn y gweithle” ac “Anhwylderau Cyhyrysgerbydol (MSDs)” - dau fater a all effeithio'n andwyol ar iechyd a lles gweithwyr, yn ogystal â chyfyngu yn sylweddol  ar gynhyrchiant a llwyddiant busnes.

Mae’r Uwchgynhadledd Iechyd yn y Gwaith Cymru yn gyfle gwych i fynd i'r afael â materion hanfodol sy’n effeithio ar iechyd yn y gweithle yn ogystal ag i hyrwyddo iechyd a lles da trwy'r gwaith, ac yn y gwaith. Mae'n ddigwyddiad cyntaf pwrpasol iawn i WHWP, corff traws-lywodraeth a thraws-ddiwydiant sydd wedi ymrwymo i wella iechyd yn y gweithle yng Nghymru

Mae’r rhifau i’r Uwchgynhadledd yn gyfyngedig felly os hoffech gymryd rhan gallwch gofrestru
trwy ddilyn y ddolen yma cyn gynted â phosib.The Wales Health at Work Partnership* (WHWP) invite you to the inaugural Wales Health at Work Summit 2019 at St George’s Hotel, Llandudno at 9.30am–3.30pm on Thursday 10 October 2019.
 
The Summit – which is free of charge - focuses on the needs of Welsh SMEs and is directed primarily at organisations that support or link to SMEs (‘SME intermediaries’) in Wales.

SMEs themselves are also welcome to attend. Its aims are to:
 • inform you about new and existing initiatives in Wales to support employers, protect employees and improve health and wellbeing at work;
 • share health, wellbeing and safety approaches;
 • gather your views on what additional support SMEs need.
 • When you attend you will also have the chance to take part in two expert workshops on “Stress and Mental Wellbeing in the workplace” and “Musculoskeletal Disorders (MSDs)” – two issues which can adversely affect the health and wellbeing of employees, as well as significantly limiting productivity and business success.
   
  The Wales Health at Work Summit is an unmissable opportunity to address vital matters on workplace health, and to promote good health and wellbeing through and at work. It is a fitting first event for the WHWP, a cross-government and cross-industry body committed to improving workplace health in Wales.
   
  Places at the Summit are limited so if you would like to take part please register via here as soon as you can.
Digwyddiadau Ymgysylltu - Effaith
Mae arfer effaith yn cwmpasu’r holl weithgareddau yr ydych yn eu gwneud i ganolbwyntio ar eich effaith. Mae’n ymwneud â dysgu sut i wasanaethu’r bobl yr ydych yn eu cefnogi yn y ffordd orau. Golyga hyn gynllunio pa wahaniaeth yr ydych eisiau ei wneud; casglu’r wybodaeth gywir i wybod os ydych yn cyflawni eich goliau; asesu pa effaith yr ydych yn ei gael; a dysgu o’r canlyniadau i wella eich gwaith.
25 Medi - Llanrindod
2 Hydref - Merthyr Tudful
3 Hydref - Hwlffordd
Engagement Events - Impact
Impact practice encompasses all the activities you do to focus on impact. It’s about learning  ow to best serve the people you support. This means planning what difference you want to make; collecting the right information to know if you’re achieving your goals; assessing what impact you’re having; and learning from the results to improve your work.
25 September - Llandrindod Wells
2 October - Merthyr Tydfil
3 October - Haverfordwest
Y Trydar / Twitter
Y Trydar / Twitter
Gwefan / Website
Gwefan / Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2019 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp