Copy
View this email in your browser
Building with Nature Conventie 2019
Programmaoverzicht Werksessies
Building with Nature banner
Er komen op dit moment veel vraagstukken op lokale en regionale overheden af. Denk bijvoorbeeldaan het realiseren van meer woningen, klimaatbestendig maken van infrastructuur, omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen enomgaan met hittestress.  Hoe kunnen deze vraagstukken dusdanig slim met elkaar worden gecombineerd en geïntegreerd opdat meer 'groen' en 'blauw' in de omgeving waarde kan creëren voor andere beleidsterreinen?

Met Building with Nature zijn er talloze praktijkvoorbeelden (o.a. in de waterbouw, natuurbeheer, de toepassing van groene en blauwe structuren, etc.) die laten zien dat deze slimme combinaties mogelijk zijn, waarbij het klimaat en de natuur beschermd worden en tegelijkertijd ingezet worden ter bevordering van de (lokale) economie – wat resulteert in een robuustere business case.

Op 23 mei 2019 laten EcoShape, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en PPS Netwerk Nederland op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag zien hoe dit werkt.. Professionals die binnen de steden en provincies verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de omgeving, bouw en infra en de financiering daarvan, ontmoeten de specialisten uit de water- en natuurwereld om in workshops en praktijkcases ervaringen uit te wisselen, kansen te verkennen en als mogelijke coalitiepartners te werken aan kwantificering van nieuwe, gemeenschappelijke businessmodellen. 


Datum: 23 mei 2019
Locatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Den Haag 
Klik hier om het complete programme te zien. 
Programmaoverzicht Werksessies
‘Smart Rivers’ als systeem benadering in de inrichting van rivieren. Een mini-masterclass over het organiseren en borgen we ruimtelijke kwaliteit. 

Onder leiding van:
Wim Lammers, Programmamanager Deltanatuur Rivieren, Staatsbosbeheer
Building with Nature in de Stad Dordrecht 

Onder leiding van:
Ellen Kelder, Programmamanager Water, Gemeente Dordrecht 
Integrale Rivierenmanagement

Onder leiding van:
Leen Kool, Sr. beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken

 
Groen-blauwe oplossingen voor klimaatadaptatie: Duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw. 


Onder leiding van:
Hiltrud Pötz 

 
De Kracht van het Voorland 

De Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden (POV Voorlanden) is begin 2017 gestart op grond van vele signalen dat het veiligheidseffect van voorlanden vaker en beter kan bijdragen in de analyse van - en besluitvorming over - het versterken van primaire waterkeringen. Hoe werd  het effect van de voorlanden optimaal meegenomen in de beoordeling, de versterking en het beheer van de primaire waterkeringen?

Onder leiding van:
Niels Roode, Sr. Adviser Flood Risk Management/Dijkwerker
Bob Maaskant, Sr. Consultant Flood Risk, HKV

 
Governance in Building with Nature 

 
Onder leiding van:
Stephanie Janssen, Onderzoeker, TU Delft en Deltares
Sien Kok, Resource Economist, Deltares 

 
Klimaatadapatieprojecten met groen-blauwe oplossingen in de regio Enschede (Waterschap Vechtstromen)

Onder leiding van:
Wim Wassink, Strateeg bij Waterschap Vechtstromen, trekker van Building with Nature

 
 
Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving
Een gezonde en rijke groenblauwe leefomgeving voor een aantrekkelijker  vestigingsklimaat en het aantrekken en vasthouden van kenniswerkers. De visie RGBL heeft een tijdshorizon van 2050 en berust op vijf pijlers:

1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur.
2. Groenblauw in en om de stad.
3. Landschap en duurzame landbouw.
4. Beheren, ontwikkelen en beschermen.
5. Beleven en genieten van de leefomgeving.

Onder leiding van:
Ed Weijdema, Programmamanager Biodiversiteit, Provincie Zuid-Holland
De Groenzoom tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, uitgevoerd in opdracht van provincie nadat planvorming tot en met bestemmingsplan en financiën waren geregeld. Gemeenten hebben zelf aangeboden het plan, voor het gebied van 380 ha waar zij aan hebben meegewerkt, zelf uit te voeren, met faciliterende provincie. Waarbij ook kavels voor woningen werden ingezet om de hoge kosten van het saneren van kassen enigszins te bestrijden.

Onder leiding van:
Tony van der Meulen, Programmamamager Groenblauwe Slinger, Provincie Zuid-Holland
‘Klimaatadaptatie’ Een programma dat bij de gebouwde omgeving klimaatadaptie op agenda zet.

Onder leiding van:
Astrid de Wit, Programmamanager Adaptieve Delta Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland
AANMELDEN Building with Nature Conventie
Naar het ochtendprogramma
Klik hier om u uit te schrijven