Copy
View this email in your browser
Building with Nature Conventie 2019
Programmaoverzicht Werksessies
Building with Nature banner
Er komen op dit moment veel vraagstukken op lokale en regionale overheden af. Denk bijvoorbeeldaan het realiseren van meer woningen, klimaatbestendig maken van infrastructuur, omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen enomgaan met hittestress.  Hoe kunnen deze vraagstukken dusdanig slim met elkaar worden gecombineerd en geïntegreerd opdat meer 'groen' en 'blauw' in de omgeving waarde kan creëren voor andere beleidsterreinen?

Met Building with Nature zijn er talloze praktijkvoorbeelden (o.a. in de waterbouw, natuurbeheer, de toepassing van groene en blauwe structuren, etc.) die laten zien dat deze slimme combinaties mogelijk zijn, waarbij het klimaat en de natuur beschermd worden en tegelijkertijd ingezet worden ter bevordering van de (lokale) economie – wat resulteert in een robuustere business case.

Op 23 mei 2019 laten EcoShape, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en PPS Netwerk Nederland op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag zien hoe dit werkt.. Professionals die binnen de steden en provincies verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de omgeving, bouw en infra en de financiering daarvan, ontmoeten de specialisten uit de water- en natuurwereld om in workshops en praktijkcases ervaringen uit te wisselen, kansen te verkennen en als mogelijke coalitiepartners te werken aan kwantificering van nieuwe, gemeenschappelijke businessmodellen. 


Datum: 23 mei 2019
Locatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Den Haag 
Klik hier om het complete programme te zien. 
Programmaoverzicht Werksessies
De Rol van Bestuurders in Building with Nature Projecten

Eén van de belangrijkste vragen bij Building with Nature projecten gaat over hoe je kennishouders, overheden en stakeholders met elkaar verbindt. Een minstens zo belangrijke vraag voor partijen is het verkrijgen van inzicht in de rol van bestuurders in de dynamieken tussen alle partijen. In deze sessie verwerft u dit inzicht in dialoog met de sprekers.
 
Onder leiding van:
Henk van 't Land, Voormalige Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest
Emme Groot, Oud-burgemeester Delfzijl en Bestuursvoorzitter Economic Board Groningen


 
‘Smart Rivers’ als systeem benadering in de inrichting van rivieren. Een mini-masterclass over het organiseren en borgen van ruimtelijke kwaliteit. 

Onder leiding van:
Wim Lammers, Programmamanager Deltanatuur Rivieren, Staatsbosbeheer
Building with Nature in de Stad Dordrecht 
 
De focus van de werksessie/mini-masterclass ligt op Building with Nature in de stad. In de praktijk van Dordrecht wordt al gewerkt volgens de principes van Building with Nature. Berry Gersonius (gemeente Dordrecht) licht toe hoe deze principes in de op te stellen omgevingsvisie, nieuwbouw en beheerprojecten worden meegenomen. Hij gaat daarbij in op de best practices, geleerde lessen en do’s en don’ts. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de kansen voor doorontwikkeling en opschaling.

Onder leiding van:
Berry Gersonius, Adviseur Water, Gemeente Dordrecht & Docent Urban Flood Resilience UNESCO-IHE
Integrale Rivierenmanagement

Tijdens deze werksessie krijgt u inzicht in het programma IRM, waar het nu staat en toekomstverwachtingen.
Het IRM speelt in op nieuwe ontwikkelingen voor de Maas en de Rijntakken:
  • Hoogwater- én laagwaterproblematiek
  • bodemerosie
Opgaven voor waterveiligheid, waterkwaliteit, scheepvaart, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en ruimtelijke en economische ontwikkelingen integraal (in samenhang) aanpakken.

Onder leiding van:
Leen Kool, Sr. beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken

 
Nature based solutions voor toekomstige steden

Hoe richten we het verstedelijkt gebied klimaatrobust, natuurinclusief en circulair in en hoe doen we dat met op de natuur gepasseerde oplossingen die het draagvermogen van het ecosysteem respecteren? Hoe maken we de steden gezond, aantrekkelijk voor de mens en voor flora en fauna?

Onder leiding van:
Hiltrud Pötz, Atelier GroenBlauw
De Kracht van het Voorland 

De Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden (POV Voorlanden) is begin 2017 gestart op grond van vele signalen dat het veiligheidseffect van voorlanden vaker en beter kan bijdragen in de analyse van - en besluitvorming over - het versterken van primaire waterkeringen. Hoe werd  het effect van de voorlanden optimaal meegenomen in de beoordeling, de versterking en het beheer van de primaire waterkeringen?

Onder leiding van:
Niels Roode, Sr. Adviser Flood Risk Management/Dijkwerker
Bob Maaskant, Sr. Consultant Flood Risk, HKV

 
Klimaatadapatieprojecten met groen-blauwe oplossingen in de regio Enschede (Waterschap Vechtstromen)

Onder leiding van:
Wim Wassink, Strateeg bij Waterschap Vechtstromen, trekker van Building with Nature

 
 
Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving
Een gezonde en rijke groenblauwe leefomgeving voor een aantrekkelijker  vestigingsklimaat en het aantrekken en vasthouden van kenniswerkers. De visie RGBL heeft een tijdshorizon van 2050 en berust op vijf pijlers:

1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur.
2. Groenblauw in en om de stad.
3. Landschap en duurzame landbouw.
4. Beheren, ontwikkelen en beschermen.
5. Beleven en genieten van de leefomgeving.

 
Onder leiding van:
Ed Weijdema, Programmamanager Biodiversiteit, Provincie Zuid-Holland
Diederik van Bentum, 
Beleidsmedewerker Groen, Provincie Zuid-Holland

 
AANMELDEN Building with Nature Conventie
Naar het ochtendprogramma
Klik hier om u uit te schrijven