Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en zorginstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser
Banner BRN Meet-UP
Participatie en Omgevingswet:
Praktijkseminar ter bevordering van burgerparticipatie 
24 januari 2019 | Locatie: Amersfoort 

Praktijkseminar: over de sleutelpositie van lokale overheden in het uitvoeren van bovenaf opgelegde afspraken enerzijds en anderzijds het stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners.

De Omgevingswet pleit sterk voor meer en intensievere participatie met de omgeving in het fysieke leefomgeving. De wet beoogt burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden vroegtijdig bij projectbesluiten en omgevingsplannen te betrekken. Het doel van deze basishouding is om te zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst in de realisatie van publieke opgaves. Maar gaat dat ook lukken in de praktijk?

Durven we in het participatietraject echt naar stakeholders te luisteren? Zijn we bereid de touwtjes uit handen te geven in de ruimtelijke ontwikkeling? Welke strategieën horen daarbij en hoe worden belanghebbenden meegenomen in de afwegingen? Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor het omgevingsproces bij ruimtelijke ontwikkelingen? En welke nieuwe, digitale mogelijkheden om participatie vorm te geven biedt de Omgevingswet? Kun je met big data en internet participatie organiseren? En welke dilemma’s kom je dan tegen?

Daarover organiseert BouwRegieNetwerk i.s.m. PPS Netwerk Nederland, APPM, Procap en Waterschap Rijn en IJssel de meet-up 'Participatie en omgevingswet, van durven naar doen!'  in Utrecht. Aan de hand van leerzame praktijkvoorbeelden en een interactieve, pragmatische werksessie pakken we het thema Participatie en de Omgevingswet vast op 24-1-2019. Praktijkdeskundigen komen tijdens dit seminar samen om de cruciale facetten van Participatie in de visie van de Omgevingswet toe te lichten en nieuwe mogelijkheden en ‘best practices’ uit te wisselen.
Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer: 
  • Wat verandert er met participatie in de Omgevingswet?
  • Wat betekent dit voor uw projecten en processen?
  • Toepassing van digitale hulpmiddelen bij participatie
  • Praktijkcase Waterschap Rijn&IJssel: de bewoner aan zet!
     
  • Met diverse praktijkcases o.a.: MIRT-Verkenning A67 en de Dijkversterking Den Oever, Waterschap Rijn en IJssel: Gebiedsproces Baakse Beek,  etc. 
Na afloop van deze bijeenkomst heeft u zeker nieuwe ideeën over hoe u op strategisch en operationeel niveau invulling geeft aan participatie binnen de contouren van de Omgevingswet. 
PRAKTISCHE INFO
Datum: 24-1-2019
Tijd: 13.30 – 17.30 uur (inloop v.a.13.00)
Locatie: Amersfoort 
Doelgroep: (semi-)publieke partijen (gemeenten, provincies, omgevingsmanagers, omgevingsdiensten) en deelnemers BouwRegieNetwerk
Kostengratis voor de doelgroep
PROGRAMMA
24 januari 2019 | Amersfoort 
13.00 - 13.30 uur
Inloop

13.30 - 13.45 uur
Welkom & introductie 
Harry Sterk (directeur BouwRegieNetwerk)  
 
13.45 – 14.30 uur
Nieuwe participatiemogelijkheden door de Omgevingswet
Dat de nieuwe Omgevingswet van ons vraagt dat we meer en vooral ook eerder met onze omgeving in gesprek gaan is duidelijk. Maar wat verandert er nu eigenlijk met de nieuwe wetgeving ten opzichte van hoe we nu draagvlak creëren voor ruimtelijke ontwikkelingen? Wat betekent participatie in de nieuwe Omgevingswet? En hoe kunnen we daar mee omgaan in de praktijk? Welke tools en middelen kunnen we daarbij gebruiken? Hierover licht Suzanne van Brandwijk het een en ander toe aan de hand van verschillende projecten, zoals onder andere de MIRT-Verkenning A67 en de Dijkversterking Den Oever.  
 
Suzanne van Brandwijk (Omgevingsmanager, APPM)

14.30 - 15.15 uur 
Praktijkcase Waterschap Rijn en IJssel: Gebiedsproces Baakse Beek
Het project heeft als doel om de Baakse Beek niet alleen ecologisch te versterken maar ook om het water weer beleefbaar te maken voor de bewoners. Samen met de partners Provincie Gelderland, Gelders Landschap, Natuurmonumenten en gemeente Bronckhorst is gekozen om het project via een gebiedsproces te organiseren. De gemeenschap langs de Baakse Beek kreeg zeggenschap om het ontwerp en de uitvoering te bepalen. In de kern Vorden werd dit een groot succes: naast de eigen doelstellingen is veel meer bereikt dan vooraf gedacht. De durf om voor cocreatie te kiezen, is beloond. Maar het ging niet vanzelf. Hoe houd je koers met 5 partners en ook nog eens zeggenschap voor de omgeving? Wat vraagt dit van de rol van de eigen organisatie en het bestuur? Welke dilemma’s kom je tegen als je stakeholders écht verantwoordelijkheid geeft? Aan de hand van de casus Baakse Beek Vorden gaan we met u in gesprek over deze vragen. 

Leon Klein Tank (Projectmanager, Waterschap Rijn en IJssel)
Arjen Jansen (Omgevingsmanager, Procap) 
Gosse Terpstra (Lid bewoners Werkgroep Baakse Beek Vorden)
 
15.15 - 15.30 uur 
Pauze 
 
15.30 - 16.30 uur 
Digitale kansen in participatie
Inwoners betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft niet alleen in zaaltjes en aan de keukentafel. Ook met nieuwe digitale technieken is er van alles mogelijk om participatie handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld om de publieke opinie en het draagvlak rondom plannen inzichtelijk te maken. Robert Slagter neemt ons mee in een aantal ontwikkelingen en een discussie over de inzet van nieuwe digitale technieken bij participatie in de nieuwe Omgevingswet.  Er is meer mogelijk met data dan u denkt en het levert verrassende perspectieven en mogelijkheden op om participatie ‘anders’ te organiseren. Ontdek het met ons mee!

Theo Heida (Adviseur, Procap) en Robert Slagter (Adviseur, GriDD)
 


16.30 - 17.00 uur 
Nazit 
Hoe gaan we om met de spanning tussen zeggenschap en representativiteit? En tussen transparantie en regie? Of gaat dit juist goed samen? Wat zijn werkwijzen of methoden die we ten bate van het werkveld kunnen gebruiken of zouden moeten ontwikkelen? Zou er behoefte zijn aann standaarden? Of is maatwerk het dogma? Welk licht werpen de lessen en kansen uit de getoonde praktijkvoorbeelden op deze vragen? 

Suzanne van Brandwijk  & Theo Heida

17.00 uur:
Borrel & afronding 
We borrelen en praten na over de belangrijkste take-aways en eventuele vervolgsessies
AANMELDEN? KLIK HIER
Logo's partner participatie en omgevingswet
BouwRegieNetwerk organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.