Copy
Til: Christian Aschjem 
 
Se denne eposten i din nettleser

Kontraktsjus for Ingeniører
5. – 6. mai 2015, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Program: 
Foreleser:
Professor dr juris Lasse Simonsen

I dette kurset vil vi sette fokus på:

  • Basisreglene om inngåelse og tolkning av kontrakter
  • Intensjonsavtaler, rammeavtaler og betingede avtaler
  • Hvordan endre innholdet av kontrakten
  • Hvordan unngå å gjøre de elementære feilene ved håndtering av kontrakter?
  • Sanksjonering av forsinkelser og mangler
  • Bileggelse av tvister
  • Kontraktsadministrasjon B

De fleste yrkesgrupper – enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, eller andre – vil fra tid til annen måtte håndtere
kontrakter og tvister knyttet til kontrakter. Uansett på hvilket nivå i organisasjons- eller firmahierarkiet man
befinner seg, og uansett om man er innenfor offentlig eller privat sektor, vil innsikt i kontraktsretten være
helt nødvendig for å skjøtte slike problemer på en forsvarlig måte. 
Dette kurset er utformet med sikte på å formidle den grunnkunnskapen som man trenger for å kunne inngå, forstå og håndtere kontrakter av ulike typer.
På kurset vil det bli gjennomgått typiske basiselementer i profesjonelle kontrakter, så som avtaleinngåelsen, tolking av kontrakter, krav om endringsarbeider, forsinkelse og mangler.
Dessuten vil det bli fokusert på aspekter ved inngåelse og behandling av kontrakter hvor det erfaringsmessig gjøres feil og hvor det derfor er behov for økt juridisk innsikt.
Temaene som tas opp, er ikke knyttet til én bestemt kontrakttype. Tvert imot vil forskjellige kontrakttyper bli berørt, så som leveransekontrakter (hvor kanskje NL- og NLM-standardene er brukt), entreprise (hvor gjerne NS-kontraktene er tatt i bruk) og prosjekteringskontrakter (hvor også NS-kontrakter ofte benyttes).
Erfaring viser at selv om de enkelte kontraktene har sine særegenheter, vil grunnproblemene gjerne være de samme.
Stoffet vil bli søkt formidlet på en enkel og oversiktlig måte, med bruk av power point og eksempler fra det praktiske liv. Det vil under hele kurset bli rikelig anledning for kursdeltakerne til å stille spørsmål og diskutere rettslige problemstillinger ut fra egne erfaringsgrunnlag.
 
 
For mer informasjon eller påmelding:
  

Skulle ikke seminaret passe deg, ber vi om at du er så vennlig og videresender denne mailen til aktuelle personer i din bedrift. På forhånd takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen

Tekniske Foreningers Servicekontor AS
Anne Line Rosenlund
Telefon + 47 67 52 60 12
E-mail: anne.line@tfsk.no

Besøksadresse: Fornebuveien 37 Postadresse: Postboks 73, 1325
Web: http://www.tfsk.no  ORG: 979 913 273 Postbox 73 Fornebuveien 37, NO-1325 Lysaker, Norway

2015 Tekniske Foreningers Servicekontor AS,.
Du mottar denne eposten fordi du er registrert i vår kundedatabase.

unsubscribe from this list    update subscription preferences