Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

WIP & Water


Binnenkort verschijnen de nieuwe WIP-richtlijnen en daarin is een aantal zaken aangepast en er is een hoofdstuk toegevoegd over de waterkwaliteit van de mondzorgunit.  
Mondzorgunits hebben een watervoorzieningssysteem dat o.a. zorgt voor waterkoeling van daarop aangesloten roterend instrumentarium. De units zijn voorzien van zeer nauwe slangen waarin zich een biofilm kan vormen als het water te lang stil staat of wanneer er te weinig turbulentie is. Het koelwater uit de mondzorgunit komt vervolgens terecht in de mond en de luchtwegen van de patiënten en kan zo zorgen voor gezondheidsproblemen. Het is daarom van belang om de waterkwaliteit van de unit te beheersen.
Dit kan op een drietal manieren:
  • Het doorspoelen van de leidingen van de instrumenten voor de eerste behandeling van de dag en tussen de behandeling van de patiënten.
  • Het desinfecteren van de leidingen.
  • Het checken van het leidingstelsel op dode leidingen. 
De normen die gelden zijn hetzelfde als voor de EU drinkwater richtlijn. Dit houdt in, minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per milliliter bij 22°C, minder dan 20 KVE/ml bij 37°C en minder dan 100 KVE/L Legionellasoorten. Om de microbiologische kwaliteit te kunnen testen, is het noodzakelijk om watermonsters te nemen die vervolgens op kweek gezet worden. Het nemen van een watermonster dient ook aan een norm te voldoen, de NEN-EN-ISO 19458. Er bestaan laboratoria die standaard Legionellatesten aanbieden zoals LobOral Diagnostics . Zo wordt gegarandeerd dat volgens deze norm gewerkt wordt. Het opnemen van een beschrijving van dit onderwerp en een werkbare instructie in het praktijkwerkboek zijn van groot belang. Zo kan de daarvoor verantwoordelijke medewerker de test op de juiste wijze uitvoeren. Een goede registratie van de uitslagen zijn dan ook van groot belang. De inspectie eist tenslotte ook inzage in de resultaten.

Documentenbeheer

De basis voor een kwaliteitsmanagementsysteem is het praktijkwerkboek waarin de processen staan beschreven, instructies zijn opgenomen en registraties zijn gebundeld. De voorwaarde voor het werken met een praktijkwerkboek, is dat het altijd up-to-date is! Er zullen dus regelmatige veranderingen plaatsvinden van documenten door de daarvoor aangewezen medewerker, de documentenbeheerder. Het gereguleerd verlopen van de wijzigingen en de communicatie daaromtrent zijn zeer belangrijk en er zijn diverse manieren mogelijk om dit in de praktijk te brengen:
  • Indien medewerkers ontdekken dat er documenten gewijzigd, verwijderd of toegevoegd moet worden, kan dit door middel van het invullen van een daarvoor speciaal ontwikkeld formulier. Het wordt opgeslagen op een voor iedereen duidelijke en logische plek in het boek. De documentenbeheerder zal dit regelmatig checken en verwerken.
  • Alle documenten worden standaard 1x per jaar doorgenomen om te zien of het nog aan de meest recente wet- en regelgeving voldoet en de beschreven processen nog overeenkomen met de manier van werken.
  • Voor het versiebeheer staat duidelijk in de standaard kop van het document de datum waarop het document voor het laatste gewijzigd is en de datum waarop de geldigheid van het document verloopt. Voor deze datum moet het document dus in ieder geval opnieuw bekeken worden en eventueel aangepast. 
  • Indien er wijzigingen in documenten hebben plaatsgevonden, is het natuurlijk belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de aanpassingen. Dit kan bv. door het gewijzigde document te bespreken in het werkoverleg of het uitprinten en ter akkordering en/of bevestiging van kennisname te laten ondertekenen door elk lid van het praktijkteam.

Verbeterpunt


Om te leren van ervaringen van andere praktijken, wordt iedere maand in het 'Verbeterpunt' een situatie uit een praktijk belicht. Wat ging er niet helemaal volgens plan, de wetten of regels of is het een zeer bijzonder geval waarvoor nog geen regels zijn en wat leren we hiervan en hoe gaan we hier de volgende keer mee om? 
 
Situatieschets
Een patiënt komt voor een halfjaarlijkse controle bij de tandarts. De patiënt heeft een gehandicapt zoontje en vraagt aan de tandarts waar ze met haar zoontje eigenlijk terecht kan voor tandheelkundige zorg. De tandarts weet hier zelf op dat moment geen antwoord op en zegt de patiënt toe dit na te gaan en de patiënt hierover later te informeren. 
Maatregel
Tijdens het werkoverleg wordt dit door de desbetreffende tandarts ter sprake gebracht. Er blijkt een standaard aanpak te zijn in de praktijk waarvan de tandarts geen weet heeft. Ernstig gehandicapte patiënten die niet in de praktijk zelf behandeld kunnen worden, worden doorverwezen naar het CBT, het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in Terheijden. De verwijsformulieren hiervoor liggen bij de balie-assistente. De balie-assistente neemt namens de tandarts contact op met de moeder van het gehandicapte zoontje en zegt haar toe dat er een ingevuld verwijsformulier voor haar klaar ligt. Om deze werkwijze duidelijk te maken voor iedereen, wordt de manier van werken beschreven in het protocol 'Verwijsrelatie van tandarts naar het CBT' . Het protocol wordt opgenomen in het praktijkwerkboek in de map 'Taakherschikking en verwijsrelaties' waarin ook ondermeer de protocollen zijn opgeslagen m.b.t. de horizontale en verticale verwijzingen. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2015 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp