Copy
Opleiding: De goede uitvraag
Twee-fase aanbesteden; theorie én praktijkervaringen
- Twee-Fasen aanbesteden: theorie en praktijkervaringen
- Van opgave bestuur naar interne opdracht

- Interne organisatie goed bemenst met juist mandaat
- Adequate verkenning en verleiding van marktpartijen
- Juiste afwegingen en keuzes rond contractvorm en selectie
7 oktober 2021 | 13.30 - 17.00 
Online Opleiding
Overheden worden geconfronteerd met ingewikkelde opgaves omtrent verduurzaming, mobiliteit, woningbouw, et cetera. De complexiteit van deze vraagstukken stelt hoge eisen aan opdrachtgeverschap.  Is de ambitie van de opdrachtgever helder en realistisch intern te communiceren en in perfecte lijn te brengen met beleid en (wettelijke) voorschriften? Beschikt het interne team bij de opdrachtgever over de noodzakelijke informatie en kennis om de juiste afwegingen/beslissingen te maken en heeft zij daartoe adequaat mandaat? Is de dialoog met de markt goed georganiseerd en in welke vorm in welk stadium met welke verbintenissen? Zie hier een aantal voorbeelden die duidelijk maken dat een goede vraagformulering geen sinecure is. In deze opleiding gaan we deze vraagstukken systematisch tackelen.

Vertaling van opgave naar een realistische opdracht. De opdrachtverstrekking vanuit het bestuur lijkt dikwijls eenvoudig maar is dat in de praktijk vaak niet. Welke concrete opdracht volgt er bijvoorbeeld uit de opgave om binnen 10 jaar 50% CO2 reductie te bewerkstelligen of de ideale combinatie van wonen en werken te realiseren? 

Vervolgens moet er nagedacht worden over de interne organisatie: hoe wordt die neergezet/samengesteld? Wie zitten er aan tafel en waarom, zijn alle stakeholders geïdentificeerd, hoe wordt er geëscaleerd en wie heeft welk mandaat? Allemaal vragen die in deze fase van het proces aan de orde komen en beantwoord moeten worden.

Daarna moet er bepaald worden hoe de markt goed verkend en verleid kan worden. Welke vorm van  aanbesteden en samenwerken passen het best bij de eigen organisatie en de opdracht die op tafel ligt? Welke contractvorm kan het beste gebruikt worden? Hoe maken we  de opdracht voor alle partijen aantrekkelijk?

Tijdens deze opleiding wordt vanuit juridisch en organisatorisch perspectief gekeken naar het ontwikkelen van een goede uitvraag. U leert als opdrachtgever waar u bij moet stil staan om tot de beste opdrachtverstrekking te komen bij complexe opgaven. U krijgt praktische handvatten die u kunt gebruiken in dit proces. Het programma is bedoeld voor professionals uit de publieke sector, zoals Contractmanagers, Projectmanagers, Projectdirecteuren en leden van IPM-teams.
Praktische Informatie
i.v.m de geldende maatregelen zal de opleiding online plaatsvinden


Datum: 7 oktober 2021
Tijd: 13.30 - 17.00
Doelgroep:
- Contractmanagers
- Projectmanagers
- Projectdirecteuren
- Professionals uit de (semi-)publieke sector betrokken bij opgave/opdracht formulering en aanbestedingen

Kosten: € 495,- excl. 21% BTW
Aanmelden
Programma
13:30 - 13.45 uur
Welkom & Inleiding
O.l.v. Harry Sterk, PPS Netwerk Nederland

> Setting the scene
> Project Management Design Model
> Analyse van de uitdaging

 
13.45 - 14.45 uur
Vanuit bestuur naar interne organisatie: leiding geven met bestuurlijke moed
O.l.v. Peter Staats, Waterschap Drents Overijsselse Delta

> Startconditie vanuit het bestuur
> Opdrachtverstrekking van bestuur naar interne organisatie
> Communicatie tussen bestuur en interne organisatie

 
14:45 - 15:00 uur
Pauze

 
15.00- 16.00 uur
Als interne organisatie de opgave correct vertalen en succesvol in de markt zetten 
O.l.v. Mr. Petra Heemskerk, Partner-Advocaat CMS Law

> Dialoog met de markt: Verkennen en verleiden 
> Juridische uitdagingen en afwegingen
> Twee-fasen aanbesteding

> Komen tot een passende en aansprekende uitvraag
 
16:00 - 16.45 uur
Praktijkcasus Twee-Fasen aanbesteding
Project Stadsdijken Zwolle, ervaringen 2 jaar na gunning
O.l.v. Petra Heemskerk & Peter Staats
> Wat maakt dat een project geschikt is voor deze aanbestedingsvorm?
> Waar is tegenaan gelopen in de afgelopen jaren?
> Bespreek uw eigen case met ervaringsdeskundigen

 
16.45 - 17.00 uur
Vragen & Afsluiting
 
Aanmelden
PPS Netwerk Nederland organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving en infra. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.