Copy
Dit is een activiteit van PPS Netwerk Nederland: 
Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT
 
View this email in your browser
 Toekomstbestendig Zorgvastgoed
Een robuuste aanpak voor duurzaamheidambities

De Nederlandse care-sector kan en moet duurzamer. Uit gesprekken met zorgbestuurders, cliëntenraden, ondernemingsraden, zorgkantoren, beleggers en banken blijkt dat zorgorganisaties duurzaamheid belangrijk vinden. Toch heeft duurzaamheid vaak geen prioriteit omdat zorgorganisaties voor grote uitdagingen staan. Bijvoorbeeld, de toenemende zorgvraag en lastige financieringsvraagstukken als gevolg van de verplichte marktwerking. Tel daar de krappe arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim bij op en het is begrijpelijk dat kostenverhogende duurzaamheidsmaatregelen niet op hoog op prioriteinlijst staan. 

Echter, duurzaamheid uit de agenda schrappen is geen optie. De gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress, wateroverlast en slechte luchtkwaliteit raken direct de gezondheid van kwetsbare groepen. Klimaatadaptatieve maatregelen gaan deze effecten tegen. Daar ligt de kans om ‘duurzaamheid’ als gezondheid te beschouwen en het zo onderdeel van de zorgtaak te maken om het aldus hoger op de agenda te krijgen. Hoe pak je zo’n opgave met elkaar binnen de eigen instelling en andere stakeholders op? Wat zijn de organisatorische ‘lessons learned’ en best practices?

PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Toekomstbestendig Zorgvastgoed’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar te inspireren om te komen tot het beste plan voor duurzaam en toekomstbestendig zorg(vastgoed).

Concreet geformuleerd hebben we het dan over zaken zoals:
 • Hoe maak je duurzaamheid onderdeel van de missie voor zorginstellingen;
 • Trends in verzorging/verpleging en hun invloed op de vastgoedstrategie;
 • Zorggebouwen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving en de klimaatdoelstellingen;
 • Het creëren van een integrale businesscase;
 • Kostenefficiënt inzetten op duurzaamheid, flexibiliteit en beschikbaarheid;
 • Het optimaliseren van het binnenklimaat in licht van de recente ontwikkelingen rondom de gezondheid en welzijn van bewoners. 
Deelnemen >>
PROGRAMMA: TWEETRAPSRAKET 
Fase I: Interviews  
Het inspiratiestraject start met een interview (van circa 30 minuten (?)) per genodigde (omdenker) voorafgaande aan de inspiratietafel. Het doel is om via deze interviews hun visie op stand van zaken, kansen en uitdagingen, etc. op het onderwerp op te halen. In die zin fungeren de interviews met name als een 'startcalibratie' ten behoeve van de latere gezamenlijke sessie. 

Binnen de scope van de vraag: “`hoe geven we invulling aan 
de verduurzamingsopgave in zorginstellingen? Wat zijn de organisatorische ‘lessons learned’ en best practices?gaan we tijdens het interview in op de volgende basisvragen: 
 • Visie: Wat moet (urgent) worden verbeterd en waar liggen (onbenutte) kansen? 
 • Size of price: Wat is de concrete upside/winst indien die kansen worden opgepakt? 
 • Route: Wat zou de meest efficiënte route zijn om die upside/winst te realiseren?
 • Organisatie: Wat moet daarvoor worden aangepast in de betrokken organisatie? 
 • Belangen en voorwaarden: Hoe stakeholders incentiveren c.q. hun belangen te respecteren?  
 • Eerste succes: Wat is de definitie van succes en binnen welk termijn?
Fase II Inspiratietafel: Het beste plan en uitvoering in de kortste tijd
Aansluitend aan de interviewrondes organiseren wij de inspiratietafel met de geïnterviewden onder leiding van een moderator met maximaal 6 deelnemers. De programmering van dit deel ziet er als volgt uit:
 • Introductie tafeldeelnemers 
 • Rondje langs de tafel: Ieder deelnemer doet een korte pitch (max. 2 minuten) op inhoud interview
 • Tafelgesprek: met alle aanwezigen 
 • Oogst: Uit de pitches en het tafelgesprek destilleren we een groepspitch/compelling plan 
 • Vervolgstappen 
 • Publicatie: opinie/visiestuk (door PPS Netwerk Nederland) na de bijeenkomst 
Praktisch
Datum: de datum voor de gezamenlijke sessie(s) wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.  
Locatie: het mooiste zou natuurlijk zijn om hiervoor elkaar fysiek te treffen voor een lunch (of soortgelijks) van circa 2 uur op een leuke locatie. Wanneer dit door omstandigheden (beschikbaarheid, agendaplanning, coronamaatregelen, etc.) niet mogelijk blijkt, vindt de sessie online plaats. Tijdens de interviews stemmen we de details en ideeën hieromtrent met de deelnemers af. 
Deelnemen >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen.
Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie.

Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760 | W: ppsnetwerk.nl