Copy
Dit is een activiteit van PPS Netwerk Nederland: 
Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT
 
View this email in your browser
Grip op Toekomstbestendig Vastgoed
Samenbouwen aan continuïteit in vastgoedprojecten

Gebouweigenaren, gemeenten en ontwikkelaars kampen met een vastgoedsector die zich in rap tempo ontwikkelt aangejaagd door een toenemende omgevingsdynamiek: de coronacrisis, strengere en gewijzigde wet- en regelgeving, klimaatrisico's, fluctuerende eisen voor financiering en stijgende schaarste aan mensen en middelen.lage bezettingsgraad in kantoren, rustige winkelstraten en schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Deze ontwikkelingen onderstrepen de urgentie voor het herzien en creëren van toekomstbestendige vastgoedplannen. Daar liggen uitdagingen en kansen voor alle partijen (gebouwgoedeigenaren en gebruikers, projectontwikkelaars en overheden) om met elkaar grip op hun vastgoed(projecten) te houden.

Concreet resulteert dit in vragen m.b.t. duurzaam en circulair denken en handelen in gebouwen: variërend van het optimaal gebruik van een gebouw, hoe om te gaan met energieverbruik en reductie van CO2-uitstoot tot aan het aantoonbaar creëren van werk- en woonomgevingen die naadloos aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar aandacht voor gezondheid, comfort en welzijn en wettelijke doelstellingen. Welke implicaties heeft deze dynamiek voor het benutten van kansen  en waar doen vastgoedstrategen verstandig aan? Kortom,  hoe krijgen we grip op de dynamiek om daaruit vastgoed te creëren dat bijdraagt aan een duurzame leefomgeving? 


PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Waardevol & Toekomstbestendig Vastgoed’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar te inspireren om te komen tot het beste plan voor duurzame en toekomstbestendige vastgoedprojecten.
Concreet zal er aandacht besteed worden aan de volgende vraagstukken
 • Hoe houdt u de business-case voor uw vastgoed(projecten) haalbaar binnen deze dynamiek om aldus maximale waarde te creëren?
 • Voldoen uw vastgoedplannen nog aan veranderede de eisen op het gebied van visie en beleid, wettelijk en juridische kaders, randvoorwaarden voor financiering en subsidiëring?
 • Hoe creëert u werk- en woonomgevingen die naadloos aansluiten bij wet, mens en milieu? 
Deelnemen >>
PROGRAMMA: TWEETRAPSRAKET 
Fase I: Interviews  
Het inspiratiestraject start met een interview (van circa 30 minuten (?)) per genodigde (omdenker) voorafgaande aan de inspiratietafel. Het doel is om via deze interviews hun visie op stand van zaken, kansen en uitdagingen, etc. op het onderwerp op te halen. In die zin fungeren de interviews met name als een 'startcalibratie' ten behoeve van de latere gezamenlijke sessie. 

Binnen de scope van de vraag:
 “Hoe krijgen we grip op de dynamiek om daaruit vastgoed te creëren dat bijdraagt aan een duurzame leefomgeving?”gaan we tijdens het interview in op de volgende basisvragen: 
 • Visie: Wat moet (urgent) worden verbeterd en waar liggen (onbenutte) kansen? 
 • Size of price: Wat is de concrete upside/winst indien die kansen worden opgepakt? 
 • Route: Wat zou de meest efficiënte route zijn om die upside/winst te realiseren?
 • Organisatie: Wat moet daarvoor worden aangepast in de betrokken organisatie? 
 • Belangen en voorwaarden: Hoe stakeholders incentiveren c.q. hun belangen te respecteren?  
 • Eerste succes: Wat is de definitie van succes en binnen welk termijn?
Fase II Inspiratietafel: Het beste plan en uitvoering in de kortste tijd
Aansluitend aan de interviewrondes organiseren wij de inspiratietafel met de geïnterviewden onder leiding van een moderator met maximaal 6 deelnemers. De programmering van dit deel ziet er als volgt uit:
 • Introductie tafeldeelnemers 
 • Rondje langs de tafel: Ieder deelnemer doet een korte pitch (max. 2 minuten) op inhoud interview
 • Tafelgesprek: met alle aanwezigen 
 • Oogst: Uit de pitches en het tafelgesprek destilleren we een groepspitch/compelling plan 
 • Vervolgstappen 
 • Publicatie: opinie/visiestuk (door PPS Netwerk Nederland) na de bijeenkomst 
Praktisch
Datum: de datum voor de gezamenlijke sessie(s) wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.  
Locatie: het mooiste zou natuurlijk zijn om hiervoor elkaar fysiek te treffen voor een lunch (of soortgelijks) van circa 2 uur op een leuke locatie. Wanneer dit door omstandigheden (beschikbaarheid, agendaplanning, coronamaatregelen, etc.) niet mogelijk blijkt, vindt de sessie online plaats. Tijdens de interviews stemmen we de details en ideeën hieromtrent met de deelnemers af. 
Deelnemen >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen.
Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie.

Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760 | W: ppsnetwerk.nl 
Foto woonwijk  door H.J. van der Klis (licentie