Copy
Kom op 1 november naar de bijeenkomst
in het Compagnietheater
DAM (Diensten en Activiteieten Markt) / Drie plannen /  Borrel 


Als afbeeldingen achterwege blijven (grote witte pleeken in de nieuwsbrief) kan het zijn dat u bovenaan deze
 e-mail  afbeeldingen weergeven  moet kiezen.
Niet goed leesbaar?
Hier vindt u de webversie.

Dit is de eerste versie van de nieuwsbrief gemaakt in mailchimp 
Onduidelijkheden of kritiek inzenden door beantwoorden te gebruiken

Nieuwsbrief oktober 2013       Stadsdorp Nieuwmarkt

Ga hier naar de website van Stadsdorp Nieuwmarkt

In deze nieuwsbrief


- Terugblik
- Held
- Literaire wandeling(en)
- Kom naar de bijeenkomst 1 november in het Compagnietheater
          - DIensten- en Activiteitenmarkt 
          - Drie plannen
          - Borrel


Terugblik


Bijeenkomst
Stadsdorp Nieuwmarkt
26 september 2013
in de Boomsspijker

Deze keer stond de verdere ontwikkeling van onze Diensten en Activiteiten Markt (DAM) centraal. Jim Klinkhamer interviewde Dymph Rutten en Rita Verpalen. Zij zorgen ervoor dat vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden of anders gezegd: zij ‘leggen de DAMmetjes’  en volgen waar mogelijk het verloop ervan.
In dit interview kwamen vier onderwerpen rond de DAMmetjes naar voren, die later aan verschillende groepen werden voorgelegd.

Hoe nauwkeurig en concreet moet je een aanbod  en/of vraag formuleren?
Moet je het ook in tijd en aantal keren afbakenen, of ga je uit van “ik zie wel”?

Is een ‘klik’ noodzakelijk voor een goed lopend DAMmetje?
Zoals bij de vraag: “wie wil met mij in de tuin werken?”

Moet iedereen voordat een DAMmetje tot stand komt anoniem blijven?
Of werkt anonimiteit onveiligheid in de hand? Is het juist belangrijk dat wij als buurtgenoten elkaar steeds beter leren kennen? Dat past ook in een dorpsgemeenschap. Maar ook: hoe ga je om met de privacy van mensen.

Stadsdorp Nieuwmarkt werkt op basis van wederkerigheid. Is directe wederkerigheid daarbij belangrijk of gaat het juist om indirecte wederkerigheid?
Moeten wij leren te vragen en te ontvangen zonder dat daar direct iets tegenover staat? Immers : “Ik doe wel weer iets anders voor een ander!” Of gewoon ‘boter bij de vis: een wederdienst graag!’

Een vijfde groep heeft gediscussieerd over het voorstel om, net als in Stadsdorp Zuid,  in een speciaal kader op onze website aanbevelingen voor vakmensen op te nemen, die door stadsdorpers als vakbekwaam en betrouwbaar zijn ervaren met een goede prijs/kwaliteit verhouding.
Deze onderwerpen leidden in alle groepen tot een levendige discussie en diverse ideeën.
Deze worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de Diensten- en Activiteiten Markt, waarover we jullie eind van het jaar meer zullen berichten. 
 
Heleen van Deur
 
Reacties / nadere informatie  
info@stadsdorpnieuwmarkt.nl
 

Held

Stadsdorp Nieuwmarkt als ‘held’ gelauwerd

Sociaal doe-het-zelven heet het nieuwe boek dat op 3 oktober door de schrijvers Pieter Hilhorst (wethouder van Amsterdam) en Jos van der Lans (publicist) in Pakhuis de Zwijger werd gepresenteerd.
Zij beschrijven daarin een groot aantal burgerinitiatieven en onderzoeken hoe de lokale overheid hierop kan inspelen.
Tijdens de boekpresentatie werd niet, zoals gebruikelijk, het eerste exemplaar symbolisch overhandigd aan een bobo, nee, maar liefst 25 – vooral Amsterdamse – burgerinitiatieven werden in het zonnetje gezet en kregen het boek aangeboden. Zo ook Stadsdorp Nieuwmarkt. Namens ons Stadsdorp namen Heleen van Deur en Marijke Braams een exemplaar in ontvangst (zie foto).
Bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt
1 november
16.00 – 19.00 uur

Compagnietheater
 
Motto

“Stadsdorpers, denk en doe met ons mee!”

over:

-        Gevarieerd activiteitenprogramma
-        Het boek, de interview-estafette
-        Een honk voor het Stadsdorp,
         de Flesseman?
 

Drie plannen

Het verder ontwikkelen van Stadsdorp Nieuwmarkt

Het Stadsdorp is nu zo’n 10 maanden “op weg”. Er staan tegen de 220 Stadsdorpers op onze verzendlijst. We hebben meerdere grote bijeenkomsten georganiseerd, we hebben een begin gemaakt met de Diensten- en Activiteiten markt (DAM) waaruit hand- en spandiensten tot stand zijn gekomen en waaruit activiteitengroepjes zijn ontstaan. We hebben een logo, een website en een nieuwsbrief.
Dat is niet mis in zo’n korte tijd. Vooral de DAM zien wij als opstap naar een nieuwe omgangscultuur tussen buurtgenoten, waarin het vanzelfsprekend wordt om elkaar te helpen als dat nodig is of om elkaar te ontmoeten als dat wenselijk is. De DAM wordt daarom verder ontwikkeld,  ook gebruik makend van de ideeën uit de discussiegroepjes op 26 september, zie het begin van deze nieuwsbrief.

Er moet nog veel gebeuren om de Stadsdorpsgedachte sterker tot leven te brengen. Daarom is het nodig om buurtgenoten die beschikbaar zijn om activiteiten voor elkaar en de buurt uit te voeren, nog actiever uit te nodigen om met ons mee te denken en mee te werken aan het Stadsdorp.
 
Zo hebben we jullie nodig om mee te doen aan drie “grote” plannen voor  de komende tijd. Deze plannen bespreken we met jullie op de eerstvolgende grote bijeenkomst van het Stadsdorp: 1 november van 16.00 – 19.00 uur in het Compagietheater. Hieronder een introductie van de drie plannen. 
 
1 Gevarieerd activiteitenprogramma
Het wordt dringender dat we moeten komen tot een grote variëteit van activiteiten en ontmoetingen.  Tot nu toe wordt het programma voor een maandelijkse ontmoeting door de kartrekkers bedacht. Daarmee bedien je altijd maar een deel van het ‘dorp’. We zoeken  dus naar meer ontmoetingsmogelijkheden, met verschillende thema’s, en diverse soorten activiteiten. Voor  meer mensen meer smaken.
Aan jullie, vele Stadsdorpers, wordt gevraagd om ideeën aan te dragen voor gezamenlijke activiteiten en waar mogelijk dit zelf of samen met anderen te organiseren. Onze ervaring en steun kan je daarbij eventueel nog helpen.
Het kan een activiteit voor een klein groepje zijn of juist voor veel mensen, het mag “iets” theoretisch zijn of juist iets heel praktisch, een denkactiviteit of een doe-activiteit. Het kan gaan om een interessant, spannend, of leuk thema waar je buurtgenoten iets over wil vertellen of wil laten zien. Het kan gaan over hoe we als ouderen zelf onze zorg kunnen organiseren, over welke woonvormen er in de buurt zijn of welke andere ontwikkelingen op ons af komen. Maar ook kan het gaan over de geschiedenis van de buurt vertellen, een gezamenlijk kunstwerk maken, een superdiner organiseren, een fotoboek samenstellen, muziek maken, of noem maar op.
Op 1 november, onze eerstvolgende grote bijeenkomst in het Compagnietheater, willen wij willen we jullie plannen noteren voor een gevarieerd activiteitenprogramma. Als je daar niet bij kunt zijn, maar je hebt wel ideeën, meld het ons via info@stadsdorpnieuwmarkt.nl en we nemen contact met je op.
 
2  Het boek, de interview-estafette
Zonder ambities kom je niet zo ver als mét. Vanuit die gedachte durven we jullie voor te stellen om mee te werken aan een boek met interviews van buurtgenoten. Het idee is, dat iedereen één andere buurtgenoot interviewt en dat interview ook uitwerkt. Iedereen die wordt geïnterviewd, gaat vervolgens weer iemand anders interviewen. Zo ontstaat een hedendaags portret van bewoners van de Nieuwmarktbuurt, gemaakt door buurtgenoten zelf.
Het is een wild plan, dat geven we toe en het is nog heel globaal. Voor het uitwerken van dit idee hebben we echt mensen nodig die van wanten weten en die hulp kunnen bieden bij het opstellen van interviewvragen en later het bewerken van de interviews. Maar denk eens aan de schat informatie die je binnenhaalt, over wat voor mensen hier eigenlijk wonen, wat zij te bieden hebben, wat zij hier hebben meegemaakt, wat ze belangrijk vinden, wat ze graag samen met anderen willen doen…. Voor het helpen van buurtbewoners die zelf niet goed kunnen schrijven, willen we hulp inschakelen van anderen die dat wel goed kunnen: journalisten, schrijvers, onderzoekers, studenten.
Op de bijeenkomst op 1 november willen we proberen om een eerste proef te doen door elkaar enkele interviewvragen voor te leggen. Uiteraard willen we ook erg graag jullie reacties op dit plan, eventueel ook via ons info-adres.

3. Een honk...de Flesseman? 
Hoe heel veel meer kun je niet organiseren als je een vast honk hebt. Een plek waar je op de bonnefooi kunt binnenlopen en kunt kijken of er iemand is met wie je een kop koffie drinkt, of gebruik kan maken van een ruimte om meerdere mensen te ontmoeten, een vast borreluurtje kunt regelen, en wie weet kunt eten?
Wat betreft zo’n ontmoetingsruimte, kunnen wij melden dat we in gesprek zijn met de Flesseman. Wij hebben contact met de nieuwe manager van de Flesseman, Bianca Istha, over het eventuele (mede)gebruik van de, grote benedenverdieping van de Flesseman, inclusief het gebruik van de professionele keuken. 
De Flesseman wil graag samenwerken met de buurt en staat open voor ideeën uit de buurt. Het gaat nog om zeer oriënterende gesprekken, waarbij vooralsnog duidelijk is dat elk gebruik van de benedenruimte voor Amsta (de zorginstelling waar de Flesseman deel van uitmaakt) kostendekkend moet zijn én dat het eventuele gebruik van de keuken aan allerlei kwaliteitseisen moet voldoen. Het gebruiken van de benedenruimte van de Flesseman is dan ook een omvattend idee waarvoor expertise en creativiteit nodig is om het levensvatbaar te maken. Het is een lange-termijn project waarvan nog niet zeker is of het zal lukken.
Dat neemt niet weg, dat de Flesseman NU al gebruikt kan worden door buurtgenoten om er koffie te drinken, en in kleinere groepen samen te komen om iets te doen. De uitnodiging ligt er. Wel moeten hiervoor verzoeken worden ingediend.  
Bianca Istha heeft ons gevraagd om ideeën aan te dragen voor zowel het structurele (lange termijn) gebruik van de benedenruimte met inbegrip van de keuken, als voor r het onmiddellijk gebruik van de benedenruimte door groepjes buurtgenoten zonder de keukenfunctie.
Dit alles met grote slagen om de arm: het Stadsdorp heeft van Amsta uitdrukkelijk niet de toezegging kunnen krijgen of voorstellen van onze kant gehonoreerd zullen worden. Wel zullen  die serieus overwogen worden.
Ook dit Flessemanplan gaan we op 1 november met jullie bespreken.


Literaire wandeling

met Robert Zuidinga


Vorig weekend werd één van de vele ‘Dammetjes’ verzilverd. Oud-leraar Nederlands Robert Zuidinga leidde een groepje stadsdorpers langs markante literaire plekken in de buurt: het woonhuis van A.F.Th. van der Heijden, het gedicht van Hans Andreus, de citaten van Barlaeus en Vossius en het standbeeld voor Bredero, om er maar enkele te noemen.
Voor belangstellenden herhaalt Robert de wandeling op


     Zaterdag 2 november
     11 uur verzamelen bij Robert en Maja met koffie: Kloveniersburgwal 83-A
     Vertrek omstreeks 11:30 uur


Bij voldoende belangstelling is Robert bereid hierna weer een nieuwe wandeling voor te bereiden.
 
Opgeven kan via info@stadsdorpnieuwmarkt.nl.


Ervaring met een DAMmetje?


Heb je zelf een leuke ervaring met een DAM-metje of een foto,
mail die dan naar 
info@stadsdorpnieuwmarkt.nl.
Dan komt het de volgende keer in de Nieuwsbrief!


Bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt
1 november
16.00 – 19.00 uur

Compagnietheater
 
Motto

“Stadsdorpers, denk en doe met ons mee!”

over:

-        Gevarieerd activiteitenprogramma
-        Het boek, de interview-estafette
-        Een honk voor het Stadsdorp,
         de Flesseman?
 


Dag van de dialoog

 
Vrijdag 8 november vindt de Amsterdamse Dag van de Dialoog voor de 12e keer plaats. 
 
Het thema van de Dag van de Dialoog 2013 is

Hier ben ik op mijn plek
 
Doel van de Dag van de Dialoog is het delen van ontmoeting, inspiratie en begrip.
Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Door met elkaar het gesprek te voeren leren we elkaar beter kennen en komen we erachter wat we belangrijk vinden. Zo kunnen we beter met elkaar leven in Amsterdam en ons stadsdorp.
 
Ik nodig jullie van harte uit om deel te nemen aan een dialoogtafel, georganiseerd door Het Porum van Mokum, in de Stopera, nabij het loket van het Muziektheater.
     Tafel 1: 10:30 – 12:30 uur,
     Tafel 2: 13:30 – 15:30 uur,
     Tafel 3: 16:00 – 18:00 uur.
Je kunt je voor een tafel aanmelden door te mailen naar aikmeeuse@zonnet.nl.
Meer informatie over De Dag van de Dialoog op  http://www.amsterdamdialoog.nl/Dag-van-de-Dialoog-2/ 

Paul van der Plas

Ga hier naar de website van Stadsdorp Nieuwmarkt
Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2013 Stadsdorp Nieuwmarkt, All rights reserved.