Copy
Tyfwch eich Hyder Digidol
Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau a Garej Digidol Google wedi dod ynghyd er mwyn cyflwyno ‘Byddwch yn Ddigidol!’; sef cyfres o ddigwyddiadau digidol yn rhad ac am ddim wedi eu hanelu yn benodol at fusnesau bach a chanolig eu maint.  Fe fydd y digwyddiadau yn cwmpasu’r cyfryngau cymdeithasol, marchnata arlein, hysbysebu a phwysigrwydd dadansoddi digidol...a mwy! 
Grow your Digital Confidence
Superfast Business Wales and Google Digital Garage have teamed up to present ‘Let’s Get Digital’ a series of free digital events aimed specifically at small and medium sized businesses. The events will cover social media, online marketing, paid-for advertising, the importance of digital analytics and more. 
Cymunedau Gweithgar: ar agor nawr i grwpiau cymunedol a sefydliadau nid-er-mwyn-elw yn ardaloedd o Bowys, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych a Sir Fôn.  O £5,000 i £50,000 ar gael i brosiectau sydd yn parhau am o leiaf 2 flynedd.
Dyddiad cau 29ain Mawrth
Active Communities is now open for community groups and not-for-profit organisations in areas of Powys, Flintshire, Wrexham, Gwynedd, Conwy, Denbighshire and  Anglesey. £5,000 to £50,000 available for projects lasting up to two years. Deadline 29 March.
Rownd newydd wedi agor ar gyfer Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru
Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar fusnesau bach a chanolig newydd oddi fewn yr wyth Ardal Fenter Cymru sydd yn tyfu, neu sydd yn cynyddu maint eu gweithlu llawn amser.
Dyddiad cau 31 Mawrth
 
Applications now open for the Welsh Enterprise Zone Business Rates Scheme
The scheme focuses on SME’S within the eight Welsh Enterprise Zones for new starts, that demonstrate business growth or businesses that are increasing the size of their full time workforce. Deadline 31 March
Cynllun Entrepreneur Cymdeithasol Banc  Lloyds a Banc yr Alban
Ydych chi’n bwriadu tyfu eich sefydliad, neu ydych chi’n gyfrifol am neu am gychwyn prosiect i greu effaith cymdeithasol neu amgylcheddol?  Mae SSE am gefnogi 260 o Entrepreneuriaid Cymdeithasol gyda grant o £10,000 yn ogystal â lle ar eu rhaglen addysgiadol – bydd ambell i sesiwn o flaen llaw er mwyn cynnig blas o’r ddarpariaeth honno.  Dyddiad cau 26 Ebrill
Lloyds Bank and Bank of Scotland Social Entrepreneur Programme
Are you planning to grow your organisation or are you running or starting up a project to create social or environmental impact? SSE are looking to support 260 Social Entrepreneurs with a £10,000 grant and a place on an SEE learning programme. They are running some taster sessions. Deadline 26 April.
Yn ardal Rhondda Cynon Taf?
Mae’r gronfa gymorth ‘Bags of Help’ yn bartneriaeth rhwng Tesco a Groundwork yn y DG er mwyn defnyddio’r arian o’r ardoll 5c ar fagiau plastig i fuddsoddi i gymunedau ar draws y DG.  Mae’r gronfa o £7,000 yn cael ei rhannu bob chwe wythnos i mewn i grantiau o £4000, £2000 a £1000.  Maent yn brin o o grwpiau a sefydliadau i ymgeisio am y gronfa yn RCT felly os oes gennych chi syniad gwych cysylltwch:
ian.dennis@groundwork.org.uk
In the RTC Area?
The Bags of Help fund is a partnership between Groundwork UK and Tesco UK using the money from the 5p levy on plastic bags to give back to communities across the UK. The fund is £7000 every six weeks split into £4000, £2000, £1000 grants. In RCT they are under subscribed with groups and organisations applying for the fund.  If you have a great idea take a look or email ian.dennis@groundwork.org.uk
Cynllun Grant Agored Sefydliad Ragdoll
Mae’r cynllun yn cefnogi sefydliadau nid-er-mwyn-elw sydd yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc trwy gyfryngau creadigol ac artistig. Grantiau hyd at £50,000 ar gael fesul ardal.  Derbynnir ceisiadau yn feunyddiol.
Ragdoll Foundation Open Grant Scheme
The scheme supports non profit organisations working with children and young people using arts and creative media. Grants of up to £50,000 area available. Applications are accepted on a rolling basis
Grantiau Datblygu ar gyfer Sefydliadau Gofalwyr
Mae  Grantiau Datblygu ar gael ar gyfer sefydliadau nid-er-mwyn-elw sydd ag un amcan sef cefnogi gofalwyr di – dal.  Mae grantiau hyd at £80,000 dros 3 mlynedd tuag at gostau craidd er mwyn caniatai eich sefydliad ddatblygu yn sylweddol tuag at gynyddu cynaliadwyedd tymor hir.
Dyddiad cau Mai 4ydd am ganol dydd.
Development Grants for Carer Organisations
Development Grants available for not for profit organisations whose sole purpose is to support unpaid Carers.  The grants of up to £80,000 over 3 years towards core costs to allow your organisation to make a step change development towards increasing its long-term sustainability. Deadline Noon 4 May.
Dewch i gwrdd gyda’ch ymgynghorydd ACAS – Abertawe Ebrill 4ydd
Meet your ACAS Advisor - Swansea 4 April
3 set & WCVA
Gweminar : Diweddariad Brexit
2pm 5 Ebrill 
3 set & WCVA
Webinar : Brexit update
2pm 5 April
Recordiad o addysgu arlein ICO i fusnesau bach a chanolig
Cynhaliodd ICO sesiwn addysgu arlein ar 9fed Chwefror i edrych ar ymarfer da ar gyfer busnesau bach a chanolig wrth gasglu, rhannu, a phrosesu data.  Cynigiodd awgrymiadau er mwyn gwella ymarfer ac edrychodd ar rai o’r pethau mae busnesau bach angen ystyried wrth nesau at Reoleiddio Diogelu Data Cyffredinol  ym mis Mai 2018.  Pe baech wedi methu’r cyflwyniad, mae recordiad ar gael i wylio arlein.
Recording of ICO SME webinar 
The ICO hosted a webinar on 9 February looking at best practice for SMEs when they are collecting, sharing or processing data. It offered suggestions to improve practices and looked at some of the things small businesses will need to think about in the run up to General Data Protection Regulation in May 2018. If you missed the webinar, a recording is now available to watch online.
Apwyntiadau Cyhoeddus yng Nghymru – Penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl
Dyddiad cau Ebrill 6
Public Appointments in Wales - Appointment of Independent Member to the Supporting People National Advisory Board . Closing date 6 April
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp