Copy
Newyddion Aelodau | Cyfleoedd gwaith | Digwyddiadau | Ariannu | Cyngor am ddim
Members News | Job Vacancies | Events | Funding | Free Advice
Cwmni Buddiannau Cymunedol ‘Beyond the Boundaries’-  Cwmni  Cymdeithasol

Salon prydferthwch yw B.T.B., ond salon prydferthwch unigryw!  Agorwyd y salon er mwyn rhoi’r cyfle i oedolion gydag anghenion ychwanegol i weithio.  Mae sylfaenydd y cwmni Jill Smith yn entrepreneur cymdeithasol ac wedi cymhwyso fel athro yn ogystal ag arbenigwr trin gwallt. 
Cafodd ei syniad hi ei ysbrydoli gan Lewis Roberts, nai iddi sydd efo anabledd dysgu.  Ar hyn o bryd, mae Lewis yn astudio sgiliau byw annibynnol mewn coleg lleol, ond mi oedd Jill yn poeni am y diffyg cyfleoedd gwaith unwaith iddo adael y coleg. 
Cynllun Jill yw bod oedolion sydd yn wynebu'r un heriau â Lewis yn datblygu sgiliau sylfaenol megis sgiliau pobl, gweithio mewn tîm, sgiliau teleffon a chadw tŷ yn ogystal â sgiliau mathemategol a llythrennedd..... Cliciwch yma i wybod mwy
Beyond the Boundaries CIC -  a  Social Firm

Beyond the Boundaries is a beauty salon – but a beauty salon like no other! The salon opened for business to give adults with additional needs the chance to work. Its founder, Jill Smith, is a social entrepreneur, a qualified teacher and hairdresser.
Her idea was inspired by her nephew, Lewis Roberts, who has learning disabilities. Currently Lewis is studying independent living skills at a local college but Jill was concerned about a lack of employment opportunities for him when he leaves college.
Jill’s plan is for adults like Lewis to develop basic skills such as people skills, team working, telephone skills, housekeeping and numeracy and literacy......click here to finish the article
Cyfleoedd Gwaith
Mae DTA Cymru yn hysbysebu am Fentor a Chydlynydd newydd ar gyfer eu Rhaglen Datrysiadau Arloesol sydd wedi ei ariannu gan Loteri Fawr Cymru. 
Dyddiad Cau Mawrth 10.
Dyma’r ffurflenni cais: Mentor, Cydlynydd.
 
Job Vacancies
DTA Wales are advertising a new Peer Mentoring and Co-ordinator role for their Big Lottery Wales funded Enterprising Solutions Programme. Closing date 10 March. Application forms Mentor and Co-ordinator
Cyflwyniad i Ganghennau Elusennol Masnachol
Ydy ariannu eich elusen chi’n straen?  Digwyddiad am ddim i roi trosolwg o’r pwnc ac i helpu elusennau i amrywio eu sylfaen ariannu. Mawrth 8 & 9.
Introduction to Charitable Trading Arms
Is your charity feeling the pinch? Free event to give an overview of the topic and help charities diversify their funding base. 8 & 9 March
Ffeiriau Cyllid Rhwydwaith Gwledig Cymru
Dysgwch am y cyfleodd sydd ar gael i’ch busnes, cymuned, fferm neu fenter trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau  Gwledig Llywodraeth Cymru a ffynonellau eraill.
Mawrth 8  Llanfair-ym-Muallt
Mawrth 15 Llanrwst
Wales Rural Network Funding Fairs
Learn about the opportunities available to your business, community, farm or other enterprise through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 and other sources.
8 March Builth Wells
15 March Llanrwst
Creu Dyfodol Cyfartal, Cynhadledd i Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017
Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i fenywod yng Ngorllewin a Chanolbarth Cymru i ddod ynghyd, gwrando ar siaradwyr ysbrydoledig, cysylltu gyda’i gilydd a siarad am y materion sydd yn wir o bwys i ferched yng Nghymru yn 2017. Am ddim ond dim ond mae’r nifer o lefydd yn gyfyngedig - 7 Fawrth
Creating An Equal Future, A Conference for International Women’s Day 2017
This event is an opportunity for women in Mid and West Wales to come together, hear from inspiring speakers, connect with each other and discuss the issues that really matter to women in Wales in 2017. Free but places are limited - 7 March
 
Camp BooSt Busness - Digwyddiad am Ddim
Mae Hapusrwydd yn ysbrydoli cynhyrchiant. 16 Mawrth Rhyl
Business BooSt Camp - Free Event
Happiness inspires productivity. 16 March Rhyl
Grantiau i Helpu’r Digartref
Grantiau hyd at £5k ar gael i elusennau bach i ganolig sydd yn gweithio i helpu pobl ddigartref i ail-adeiladu eu bywydau a dychwelyd i’r gymuned. Dyddiad cau 15 Mawrth
Help the Homeless Grant Scheme
Grants up to £5,000 available to small and medium-sized charities working to assist homeless people to rebuild their lives and return to the community. Deadline 15 March
Diverse Cymru
Diverse Cymru’n lansio Cyfrol Hygyrchedd Newydd
Sut i gyflwyno eich dogfennau i’w gwneud yn hawdd i’w darllen a deall. Gall hyn fod ar gyfer pobl gydag anawsterau dysgu neu nam ar y golwg.
Diverse Cymru
Diverse Cymru launch New Accessability Guide
How to present your documents to make it easy to read and understand.  This may be for people with a learning disability or a visual impairment.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp