Copy
Newyddion | Ariannu | Cyngor am Ddim  Digwyddiadau
News | Funding | Free Advice |  Events
Cae Post logo
Cae Post yn gobeithio sicrhau ei ddyfodol trwy brydlesu lleoliad gan Gyngor Sir Powys
Mae Cae Post yn dathlu ei benblwydd yn 30 eleni, ac yn cynllunio i’r dyfodol gyda chynnig i gymryd prydles ar leoliad Trewern yn y Trallwng trwy Trosglwyddiad Asedau Cymunedol, fel ei fod yn gallu parhau i gyflweni cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl leol.
Cae Post logo
Cae Post looks to secure its future by leasing premises from Powys County Council
Cae Post is celebrating its 30th anniversary this year and is looking to the future with its bid to take over the Trewern premises in Welshpool, through Community Asset Transfer so it can carry on providing employment and training opportunities to local people for years to come.
Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd
Lansiad y Gronfa Grantiau Bychain -  Ddydd Llun 5 Rhagfyr 2016
Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund Launch
Micro Fund Launch -  Monday 5th December 2016
Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru logo
Cronfa Tyfu Busnesau Cymunedol
Fe gynhaliodd Buddsoddiad Cymunedol Cymru tri gweithdy a sesiwn arlein i gyflwyno'r gefnogaeth sydd ar gael trwy’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymunedol.  Os nad oeddech ar gael i fynychu, mae’r sesiwn arlein yn parhau i fod ar gael i wylio eto.
Social Investment Cymru logo

Social Business Growth Fund
Social Investment Cymru hosted three workshops and a webinar to introduce and explain the support available through the Social Business Growth Fund. If you missed them, you can view the webinar online

Big Society logo
Canllaw Buddsoddiad Cymdeithasol gan Big Society Capital. 
 
Big Society Capital logo
Beginners Guide to Social Investment from Big Society Capital
Expert Impact
Hoffech chi awr o fentora am ddim gan entrepreneur adnabyddus? 
Expert Impact logo
Would you like an hour of free mentoring from one of the UK's top entrepreneurs?
Centurion logo
Fforwm Treth ar Werth Wedi Brexit – Paratoi’r T.A.W. i Brexit
Fforwm am ddim gan Centurion yng Nghaerdydd
Cofrestru yn angenrheidiol
Rhagfyr 1af
 
Centurion logo
BREXIT VAT FORUM - Getting VAT ready for Brexit
Free Forum from Centurion in Cardiff
Registration is essential
1 December
Rydym wedi ceisio ein gorau i gyflenwi’r ddolen i’r fersiwn Cymraeg o wefannau allanol pan fo hynny ar gael.
Every effort has been made to link to the Welsh version of external websites where available.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2016 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp