Copy
Chwaraeon er lles trawsnewid y gymuned
Mae’r gronfa ar agor i sefydliadau yn Sir Dinbych a Blaenau Gwent.
Dyddiad cau canol dydd Ebrill 24
Communities and Sport for Change
This fund is open to organisations in Denbighshire and Blaenau Gwent. Deadline noon 24 April
Cymorth arlein i ddechrau’r flwyddyn dreth newydd
Sicrhewch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr trwy we-seminarau, fideos Youtube a chefnogaeth arlein CThEM e.e. Beth sy’n newydd i gyflogwyr yn 2017.
Online support to start the new tax year
Keep up to date with the latest information for employers in HMRC's webinars, YouTube videos and online guides. e.g. Employers - What's new for 2017
Gofynnwch eich Cwestiwn
Hoffai Anabledd Dysgu Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad yn rhad ac am ddim maent yn cynnal mewn partneriaeth gyda Dimensions Cymru yng Nghanolfan Celfyddydau’r Memo yn Y Barri ar Ebrill 27ain.  Mae Gofynnwch Eich Cwestiwn yn ddigwyddiad cynhwysol er mwyn rhoi cyfle i bobl ifanc sydd ag anabledd dysgu ac awtistiaeth ofyn panel o arbenigwyr cwestiynau ynglŷn â materion sydd yn bwysig iddyn nhw.
Ask Your Question
Learning Disability Wales would like to invite you to a free event they are holding in partnership with Dimensions at The Memo Arts Centre, Barry on 27th April. Ask Your Question is an inclusive event aimed at giving people with a learning disability and autism the opportunity to ask a panel of experts questions about issues that matter to them.
Cyfranogaeth Cymru yn lansio gwefan newydd sbon
Mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat er mwyn cael ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru.
Participation Cymru launch brand new website
Participation Cymru works with public service organisations in the public, private and third sectors to achieve better public engagement in the design, development and delivery of citizen-centred services for the people of Wales.
 
Cefnogwch ddylunio system newydd i’ch helpu chi roi diben i’ch busnes
Mae UnLtd yn gweithio gyda Bates Wells Braithwaite i ddylunio dyfais arlein y gall cwmnïau cyfyngedig ddefnyddio i newid eu cyfansoddiad a llywodraethant er mwyn cyfleu eu diben cymdeithasol.  Dewch yn rhan o’r cynllun trwy lenwi arolwg byr.
Help Design a New Tool to Help You Put the Purpose into Your Business
UnLtd is working with Bates Wells Braithwaite to design an online tool that limited companies can use to change their Articles of Association and governance to reflect their social purpose. Get involved by filling out a short survey.
Hen Neuadd y Dref, Cwm Rhondda
Mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi nad oes arno angen yr eiddo canlynol bellach. Cyn i ni roi'r eiddo ar y farchnad agored, hoffen ni drafod â sefydliadau cymunedol a gwirfoddol ledled RhCT p'un oes modd defnyddio'r adeilad yma'n "Asedau o Werth Cymunedol". Diddordeb? Cliciwch fan hyn.  
Former Pentre Town Hall, Rhondda 
Prior to putting this property on the open market, RCTCBC would like to explore with community and voluntary organisations across RCT whether this building can be utilised as “Assets of Community Value” Interested? Click here
Dewch i gwrdd gyda’ch ymgynghorydd ACAS –  Cardifd Ebrill 25ydd
Meet you ACAS Advisor - Cardiff 25 April 
Rheoli prosiect wedi ei ariannu gan Ewrop?
Cyflwyniad i Reoli Prosiectau’r Undeb Ewropeaidd.  I arfogi rheolwyr prosiect a darparwyr y trydydd sector gyda’r sgiliau a’r  adnoddau sydd eu hangen er mwyn rheoli prosiect wedi ei gyllido gan yr UE yn effeithiol. 27 Ebrill yn Wrexham
Managing an EU funded project?
An introduction to EU Project Management. To equip third sector project managers and delivery staff with the skills and tools needed to effectively manage a European funded project. 27 April in Wrexham
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp