Copy
Newyddion | Ariannu | Gwobrau | Cyngor am Ddim 
News | Funding | Awards | Free Advice
Bernard Sunley logo
Sefydliad Elusennol Bernard Sunley
Grantiau cyfalaf o hyd at £25,000 ar gael i elusennau sydd wedi cofrestru gyda Chomisiwn Elusennau Lloegr a Chymru .
 
Bernard Sunley logo
Bernard Sunley Charitable Foundation
Capital Grants of up to £25,000 available to charities registered with the Charity Commission for England and Wales
Heritage Crafts Awards logo
Gwobrau Crefftau o Dreftadaeth Brydeinig Ymddiriedolaeth Gristnogol Marsh
Yn dathlu crefftau traddodiadol byw sy’n cyfrannu at dreftadaeth genedlaethol y DU. Dyddiad cau Tachwedd 30ain
Heritage Crafts Awards Logo
Marsh Heritage Crafts 'Made in Britain' Awards
Celebrating traditional living crafts that contribute to the national heritage of the UK. Deadline 30 November
WCVA logo
Digwyddiadau Rhanbarthol Cyflogadwyedd a Sgiliau yng Nghymru
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnal pedwar digwyddiad rhanbarthol AM DDIM er mwyn cyflwyno diweddariad am y dirwedd wahanol sydd o gwmpas Sgiliau a Chyflogadwyedd yng Nghymru, a sut mae arian Ewropeaidd  yn ein galluogi i fynd i’r afael â materion allweddol.
30 Tachwedd - Caernarfon
5 Rhagfyr - Abertawe
12 Rhagfyr - Llanheledd
13 Rhagfyr - Trenewydd
WCVA logo
Employability and Skills in Wales Regional Events
WCVA are hosting four FREE regional events to provide an update on the changing landscape around Employability and Skills in Wales and how European funds are currently contributing to addressing key issues.
30 November - Caernarfon
5 December - Swansea
12 December - Llanhilleth
13 December - Newtown

 
Skills Gateway logo
Uwchsgilio a Hyfforddiant i chi a’ch staff
Ceir cefnogaeth ariannol  i chi ymuno â rhaglenni rhanbarthol ar draws Cymru sy’n eich galluogi chi a’ch staff i ddatblygu sgiliau.  Mae’r  hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion unigol eich tîm, a gellir ei gynnal mewn lleoliad sy’n gyfleus i’ch busnes.
Y pedwar rhaglen rhanbarthol yw:
Uwchsgilio@gwaith
GWLAD
SEE
Sgiliau i’r Diwydiant

Mae’r rhaglen hwn yn cydnabod cefnogaeth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
Skills Gateway logo
Training and Up-skilling you and your Staff
Regional skills programmes are in place across Wales to help you develop staff skills. The part funded training focuses on the individual requirements of your team and can be delivered at a place convenient to your business.
The four regional programmes are:
Upskilling@work
GWLAD
SEE (Skills for Employers and Employees)
SfI (Skills for Industry)

Part Funded by the European Social Fund
Llywodraeth Cymru logo
Cymunedau Trafod
 Datganwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru bod eu rhaglen gwaith Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei olynu gan arddull newydd o geisio adeiladu cymunedau cryf.  Ar hyn  o bryd maent am hybu “Cymunedau Trafod”, hashnod twitter ac arolwg barn arlein er mwyn casglu barn y cyhoedd ar y camau nesaf sydd eu hangen er mwyn llwyddo yn eu meysydd o flaenoriaeth newydd sef: Y Blynyddoed Cynnar, Ymgrymuso a Chyflogaeth.
Skills Gateway logo
Talk Communities
The Welsh Government recently announced that the Communities First Programme might be phased out and develop a fresh approach to building resilient communities. They are currently promoting ‘Talk Communities’, an online survey and twitter hashtag to hear the views of the public on the next steps they should take to succeed in their new priority areas: Employment, Early Years and Empowerment.
Llywodraeth Cymru logo
Canllaw Cymhwysedd Diwylliannol
Wedi ei ddatblygu gan Diverse Cymru, mae’r pecyn yn cynnig arweiniad ar sut y gall staff gweithredu i  leihau’r rhwystrau yng ngwasanaethau sy’n wynebu pobl o dras neu leiafrif ethnig  oherwydd gwahaniaethau diwylliannol
Diverse Cymru logo
Cultural Competency Toolkit 
Developed by Diverse Cymru, the toolkit provides guidance on how staff can take action to overcome the barriers that Black and Minority Ethnic (BME) people often face when accessing services because of differences in culture. 
Rydym wedi ceisio ein gorau i gyflenwi’r ddolen i’r fersiwn Cymraeg o wefannau allanol pan fo hynny ar gael.
Every effort has been made to link to the Welsh version of external websites where available.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2016 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp