Copy
Newyddion | Digwyddiadau | Ariannu | Cyngor am ddim
News | Events | Funding |  Free Advice
Keith Simmonds

Hwyl Fawr i Keith Simmonds
Wedi ychydig dros wyth mlynedd o weithio gyda Chwmnïau Cymdeithasol Cymru, mae Keith Simmonds yng Ngogledd Cymru wedi penderfynu mwynhau ymddeoliad cynnar - a’r profiadau amheuthun a ddaw yn sgil hynny - ac yn ein gadael ni ar Ionawr 31. 

Gan taw dim ond un person oedd yn ein cynrychioli ar draws hyd a lled Cymru yn ein dyddiau cynnar, Keith oedd........
Keith Simmonds

Fond Farewell Keith Simmonds
After a little over eight years of employment with Social Firms Wales, Keith Simmonds, based in North Wales, has decided to sample the environs and rewards of early retirement and will be leaving Social Firms Wales on 31st January.

Being just one person covering the length and breadth of Wales in the early days, Keith was……….
Social Firms Wales; Purple Shoots & UnLtd logo's

Arbedwch y Dyddiad yma yn eich Dyddiadur – Dydd Mawrth 14eg Chwefror 2017
 
Oes gennoch chi syniad ar gyfer menter newydd? Ydych chi’n edrych am gymorth ac ariannu o’r newydd?
 
Fe fydd  Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn cynnal Caffi Mentro efo UnLtd a Purple Shoots
 
 Ydych chi’n gobeithio dechrau menter newydd, oes gennoch chi syniad da am fusnes?   Ydych chi'n chwilio am gymorth i ddechrau neu ddatblygu menter Cwmni Cymdeithasol  er mwyn creu cyfleodd i bobl anabl neu i bobl  sydd yn cael eu diystyru gan y farchnad gwaith?
 
Ydych chi’n edrych am gyllid sbarduno neu fenthyciad bach i roi cynnig am eich syniad neu i’w ddatblygu yn ehangach?  Dewch draw i weld sut gall Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, UnLtd, a Purple Shoots eich helpu chi.SFW@socialfirmswales.co.uk
 
Does dim cost ynghlwm  â’r sesiwn, ond mae llefydd yn brin felly os gwelwch yn dda archebwch o flaen llaw. Am fwy o wybodaeth ffoniwch : 07900 991 077 neu ebostiwch SFW@socialfirmswales.co.uk
 
Dyddiad: Dydd Mawrth 14eg Chwefror 2017
Amser: 9.15pm – 12.45 pm
Lleoliad: Canolfan OpTIC Centre, Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy,  Llanelwy, LL17 0JD
Social Firms Wales; Purple Shoots & UnLtd logo's

Hold This Date in your Diary - Tuesday 14th February 2017
                      
Got an idea for a new venture? Looking for start-up support and funding?
 
Social Firms Wales is hosting a Venture Café in partnership with UnLtd and Purple Shoots
 
Are you looking to start-up a new venture, do you have an idea for a business? Are you looking for support to start or develop a Social Firm (enterprise), to create employment for disabled people or those considered furthest from the job market?
 
Are you looking for seed funding or small loan to try your idea or to grow it more? If so join us at our Venture Café session. Come along to find out how Social Firms Wales, UnLtd, Purple Shoots can help you
 
There is no cost attached for the session, but places are limited so please book early for more information please telephone: 07900 991 077 or e-mail SFW@socialfirmswales.co.uk

The Date: Tuesday 14th February 2017
The Time: 9.15pm – 12.45 pm
The Place: The OpTIC Centre, Ffordd William Morgan, St Asaph Business Park, St Asaph, LL17 0JD
Llandrillo Menai logo
Brecwast Busnes a Digwyddiad Rhwydweithio - 'Datblygwch Eich Staff'
Fforwm i Drafod sut mae Cynllunio Olyniaeth
10 Chwefror - Llandrillo-yn-Rhos
Llandrillo Menai logo
Business Breakfast & Networking Event - 'Grow Your Own'
A Forum to Discuss Succession Planning
10 February - Rhos on Sea
Visit Wales logo

Dwy Gronfa Ar Agor Nawr
Mae’r Gronfa Gynnyrch Arloesol i  Dwristiaeth  [TPIF] a’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth  Ranbarthol  [RTEF] ar agor nawr ar gyfer ceisiadau am brosiectau sy’n arloesol ac o ansawdd uchel.
Dyddiad cau 24ain Chwefror
Visit Wales logo

Two Funds Now Open
The Tourism Product Innovation Fund (TPIF) and Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) are now open for applications for projects that are innovative and of high quality. Deadline 24 February
Energy Action Group Logo
Gostwng Costau Ynni Gyda’n Gilydd
Yn cyflenwi  biliau cyfleustodau llai i Ymddiriedolaethau Datblygu, Mentrau Cymdeithasol a’r Trydydd Sector, cyngor am ynni a mynediad i dechnoleg ynni effeithlon.
Energy Action Group Logo
Reducing Energy Costs Together
Providing Development Trusts, Social Enterprises and the Third Sector reduced Utility Bills, energy advice and access to energy efficient technologies.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp