Copy
Digwyddiadau | Ariannu | Cyngor am Ddim | Gwobrau 
Events | Funding | Free Advice | Awards
 logo
Sadwrn Busnesau Bach
Dydd Sadwrn yma yw Sadwrn y Busnesau Bach yn y Deyrnas Unedig.  Mae’n tynnu sylw at lwyddiannau busnesau bach ac yn annog cwsmeriaid yn ‘siopa yn lleol’ ac i gefnogi busnesau bach yn eu hardal.  Yn 2015, gwariodd cwsmeriaid £623m gyda busnesau bach ar Sadwrn y Busnesau Bach; cynnydd o £119m neu 24% i gymharu gyda 2014.
Small Business Saturday logo
Small Business Saturday
Small Business Saturday UK takes place this Saturday. It highlights small business successes and encourages customers to ‘shop local’ and support small business in their area. In 2015 customers spent £623m with small businesses on Small Business Saturday, an increase of £119m or 24% on 2014
 logo
Rhaglen Wledig  – Grantiau Cymunedol
Grantiau o £10,000 hyd £350,000 ar gael i fynd i’r afael gyda thlodi cefn gwlad yn Sir Fôn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Sir Fynwy.
Dyddiad cau 1pm, 3ydd Ebrill
Small Business Saturday logo
Rural Programme - Community Grants
Grants of £10,000 - £350,000 available to tackle rural poverty in Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Powys, Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire and Monmouthshire. Deadline 1pm, 3 April
Business Finance Guide
Cyngor Arlein am Opsiynau Cyllid Busnes
Mae Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW) a’r Banc Busnes Prydeinig wedi dod ynghyd i gyhoeddi canllawiau diduedd o’u hopsiynau cyllid sy’n cynnig cyngor cynhwysfawr i fusnesau llai.
 
Business Finance Guide
Free Online Guide to Business Finance Options
Jointly published by the British Business Bank and Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW), this guide provides smaller businesses and their advisors with a comprehensive and unbiased view of their finance options.
UK Gov logo
Defnydd Digidol Delfrydol
12 Cwestiwn i ymddiriedolwyr ystyried.
UK Gov logo
Making Digital Work
12 Questions for Trustees to consider
Charity Governance Awards 2017 logo
Oes gan eich elusen chi fwrdd arbennig o effeithiol?
Enwebiadau i’r Gwobrau Llywodraethant Elusennau 2017y ar agor nawr.
Dyddiad cau Ionawr 13eg.
Charity Governance Awards 2017  logo
Does your Charity Have a Brilliantly Effective Board?
Nominations for The Charity Governance Awards 2017 are now open. 
Closing date 13 January
Anabledd Dysgu Cymru logo
Anabledd Dysgu Cymru
Mae nifer o gyrsiau ar gael yn y flwyddyn newydd gan gynnwys: Cyfathrebu’n Effeithiol gyda Phobl ag Anabledd Dysgu
Learning Disablility Wales logo
Learning Disability Wales
Courses coming up in the new year include: Effective Communication with People with a Learning Disability
Cyfle Gwaith

Swyddog Prosiect rhan amser, Llywodraeth Agored yng Nghymru - Bae Caerdydd/Aberystwyth  - Dyddiad cau: 5 Rhagfyr 2016
Job Vacancy

Part time Project Officer, Open Government Wales - Cardiff Bay/Aberystwyth - Closing date: 5 December 2016
Rydym wedi ceisio ein gorau i gyflenwi’r ddolen i’r fersiwn Cymraeg o wefannau allanol pan fo hynny ar gael.
Every effort has been made to link to the Welsh version of external websites where available.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2016 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp