Copy
Newyddion Aelodau | Newyddion | Cyfleoedd Busnes |  Ariannu | Digwyddiadau  
Members News | News | Business Opportunities | Funding | Events 
Cae Post i genhadu ar ran yr ymgyrch RWRP
Mae Cae Post, y fenter gymdeithasol ac elusen amgylcheddol yn Y Trallwng, yn awr yn llysgennad i’r ymgyrch ‘lle i bopeth...’ RWRP [ Right Waste, Right Place], ymgyrch genedlaethol sy’n bwriadu codi’r ymwybyddiaeth o Ddyletswydd Gofal busnesau’r Deyrnas Gyfunol o ran gwastraff.  Mae ymchwil diweddar wedi datgelu bod 56% o fusnesau’r DG yn torri’r gyfraith yn hyn o beth.
 
Mae Cae Post yn cynnig gwasanaethau gwastraff masnachol ac ailgylchu ym Mhowys a Swydd Amwythig.  Maent yn ymrwymiedig i hybu ymarfer da, ac yn awyddus bod busnesau’r ardal yn llwyr ymwybodol o’u cyfrifoldebau ynghylch rheolaeth dda o wastraff ac ailgylchu.
 
Gan mai menter gymdeithasol ydyw, mae gan Cae Post ymrwymiad cadarn i’r amgylchedd, a’i hamcan yw darparu cyflogaeth ystyrlon a phrofiad gwaith i bobl a buasai yn gweld hi’n anodd caffael ar y cyfleodd yma oni bai am hynny.

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn falch bod Cae Post yn aelod llawn a dymunwn yn dda iddynt gyda’u gwaith.
Cae Post signs up as right Waste, right Place campaign ambassador
Cae Post, the environmental charity and social enterprise based in Welshpool, has become an ambassador for the right Waste, right Place campaign, a national initiative aimed at raising awareness of the Duty of Care for waste amongst UK businesses. Recent research has revealed that 56% of UK businesses are not complying with the law.
 
Cae Post offers trade waste and recycling services in Powys and Shropshire and is committed to promoting best practice and is keen that businesses in the area are fully aware of their responsibility for the good management of waste and recycling.
 
As a social enterprise, Cae Post has a firm commitment to the environment and its mission is to provide meaningful employment and work experience opportunities to people who would otherwise find it difficult to gain these opportunities.

Social Firms Wales is proud to have Cae Post as a full member and wish them well as they move forward.
llywodraeth Cymru logo
Buddsoddiad o £1m i Wrecsam
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw ei fod wedi clustnodi £1m i sefydlu hyb busnes newydd yn Wrecsam i helpu creu 100 o fusnesau newydd.  Caiff y peilot dwy flynedd ei gynnal gan Busnes Cymru mewn cydweithrediad ag ICE Cymru i gynnig cymorth cynhwysfawr i ddarpar entrepreneuriaid
Welsh Government logo
£1m to be invested in Wrexham
Economy Secretary Ken Skates today announced £1m funding to establish a new business hub in Wrexham to support the creation of 100 new enterprises. The two year pilot will provide wrap round support for aspiring entrepreneurs and will be delivered by Business Wales in association with Welsh ICE.
Sefydliad y Co-op
Yn chwilio am hyd at bum partner newydd i daclo unigrwydd ymysg pobl ifanc difreintiedig.
Dylid datgan diddordeb erbyn Chwefror 20fed
The Co-operative Foundation
Is looking for up to five new partners to help tackle loneliness among disadvantaged young people. EOI deadline 20 February
Rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant Mewn Angen ar agor nawr
Grantiau o hyd at £10,000y flwyddyn am dair blynedd. Dyddiad cau Mawrth 1af
BBC Children In Need's Small Grants Programme now open
Grants of up to £10,000 per year for 3 years  Deadline March 1st.
Money Saving Expert charity fund logo
Money Saving Expert (MSE) Charity
Grantiau o hyd at £5,000 ar gael gan MSE [Money Saving Expert] i sefydliadau nid-er-mwyn-elw ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud gyda hyfforddi sgiliau cyllido i wahanol grwpiau diffiniedig.
Dyddiad cau Mawrth 2il
Money Saving Expert charity fund logo
Money saving Expert (MSE) Charity
Grants up to £5,000 available to not-for-profit organisations for projects that relate to the delivery of financial skills to different defined groups. Deadline 2 March
Seminarau Cyd-gynhyrchu yng Nghymru
Mae Anabledd Dysgu Cymru a’r Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn cynnal 4 seminar undydd ar hyd a lled Cymru.  Beth yw cyd-gynhyrchu? Sut mae defnyddio hynny yn eich bywyd a chymuned ac er mwyn datblygu gwasanaethau gwell.
Co-production in Wales Seminars
LDW and The Wales Co-Production Network are holding 4 one day seminars throughout Wales. What is Co- production? How to use it in your life and community and to develop improved services.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp