Copy
Ymgynghoriad | Ariannu | Gwobrau
Consultation | Funding | Awards 
DoH logo
Lleisiwch eich barn ar Bapur Gwyrdd Gwaith, Iechyd ac Anabledd: ‘Gwella Bywydau’
Beth fydd angen er mwyn trawsnewid gobeithion cyflogaeth pobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd hirdymor.
Ymgynghoriad yn cau 17eg Chwefror 2017
DoH logo
Give your Views on the Work, Health and Disability Green Paper: 'Improving Lives'

What it will take to transform employment prospects for disabled people and people with long-term health conditions.
Consultation closes on 17th February 2017
Social Investment Cymru logo
Cronfa Twf Busnesau Cymdeithasol
Ar agor nawr i dderbyn ceisiadau – cymorth ariannol o hyd at £150,000 ar gael.
Social Investment logo
Social Business Growth Fund
Now open to applications - Financial assistance of up to £150,000
Big Issue Invest logo
Edrych am Fuddsoddiad o £50k hyd at £3m?
Mae’r Big Issue yn Buddsoddi i ymestyn cyrhaeddiad busnesau a mentrau cymdeithasol ac elusennau trwy gynnig cyllid; o fenthyciadau heb warant i fuddsoddiadau ecwiti.
Big Issue Invest logo
Looking for an Investment of £50,000 to £3M?
Big Issue Invest helps to scale up social enterprises and charities by providing finance from unsecured loans to equity investments.
SASC logo
Cronfa Benthyciadau i’r Trydydd Sector.
Mae’r gronfa hon yn buddsoddi rhwng  £150,000 a £3m ym mentrau cymdeithasol ac elusennau ar draws y Deyrnas Gyfunol trwy fenthyciadau heb warant i fuddsoddiadau ecwiti.  Santander, cyllid BSC (Big Society Capital) a’r sefydliad am fuddsoddiad i fusnesau cymdeithasol yr SIBF (Social Investment Business Foundation) sy’n ariannu’r gronfa.
SASC logo
Third Sector Loan Fund.
This Fund invests between £150,000 and £3M in social enterprises and charities across the UK through secured and unsecured loans. The Fund’s investors are Santander, Big Society Capital and the Social Investment Business Foundation.
Will Charitable Trust logo

Ymddiriedolaeth Elusennol yr Ewyllys
Grantiau ar gael i elusennau er mwyn galluogi gwasanaethau a gofal i bobl ddall a gofal hir dymor i bobl gydag anghenion dysgu dwys.
Dyddiad cau Ionawr 31ain
Will Charitable Trust logo

The Will Charitable Trust
Grants available to charities for the care of and services for blind people and long-term care of people with learning disabilities.
Deadline 31 January
ROSA logo
Cronfa Fenyw i Fenyw
Grantiau ar gael hyd at £25,000 ar gyfer sefydliadau merched ar draws y DG er mwyn cefnogi ystod o waith sydd o fudd i fenywod.
Dyddiad cau y cam cyntaf: 9am Ionawr 16eg.
ROSA logo
Woman to Woman Fund
Grants of up to £25,000 for women’s organisations across the UK to support a range of work that benefits women.
Stage 1 deadline 9am 16 January
Veuve Clicquot Social Purpose Award logo
Gwobr Pwrpas Cymdeithasol Veuve Clicquot
Gwobr newydd i 2017 sydd am ddathlu menywod ar draws pob agwedd o fenter gymdeithasol.
Veuve Clicquot Social Purpose Award logo
Veuve Clicquot Social Purpose Award
A new award for 2017 that celebrates women across all facets of social enterprise.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2016 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp