Copy
Newyddion Aelodau | Digwyddiadau | Ariannu 
Members News | Events | Funding
Double Click logo

Penblwydd Hapus ‘Double Click’ yn un flwydd oed
 
Dechreuodd Double Click fel cynllun gwaith Gwasanaethau Cymdeithasol i gefnogi pobl efo anhawsterau iechyd meddwl yn Shotton, Sir y Fflint.  Gweledigaeth y staff a defnyddwyr y gwasanaeth oedd i’r cynllun gwaith ddatblygu i fod yn fenter gymdeithasol  ffyniannus er mwyn adeiladu cyfleoedd gwaith i grwpiau dan anfantais trwy hyfforddiant.
 
Ers dechrau masnachu llynedd, mae Double Click wedi creu tair swydd daladwy a dwy rôl wirfoddol.  Mae yna ddau o gyn-ddefnyddwyr y gwasanaeth wedi cael eu cyflogi yn barod sy’n arddangos llwyddiannau’r weledigaeth.  Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru wedi bod yn cefnogi Double Click a Chyngor Sir y Fflint ers cyfarfod cychwynnol yn Ebrill 2010.
 
Gall Double Click eich helpu gyda’ch holl anghenion dylunio ac argraffu.   Cofiwch fod pob archeb yn cynnal a chreu gwaith i bobl gydag anghenion iechyd meddwl.
Double Click logo

Happy 1st Birthday Double Click
 
Double Click started life as a Social Services run work scheme supporting people with mental health issues located in Shotton, Flintshire. The vision of the staff and service users was for the work scheme to become a thriving Social Firm/enterprise that could build opportunities for disadvantaged groups through training and employment.

Since it began trading only a year ago, Double Click has created three new paid roles and two volunteer opportunities. Two of the paid roles have been filled from past service users delivering on the vision. Social Firms Wales have been supporting Double Click and Flintshire County Council since an initial meeting back in April 2010.

Double Click can help with your design or printing needs. Remember every purchase helps to sustain and create jobs for people with mental health issues
Social Firms Wales, Purple Shoots and UnLtd Logo's
Arbedwch y dyddiad yma yn eich dyddiadur – Dydd Mawrth 14eg Chwefror 2017
 
Oes gennoch chi syniad ar gyfer menter newydd? Ydych chi’n edrych am gymorth ac ariannu o’r newydd?
 
Fe fydd  Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn cynnal Caffi Mentro efo UnLtd a Purple Shoots :
 
Dyddiad: Dydd Mawrth 14eg Chwefror 2017
Amser: 9.15pm – 12.45 pm
Lleoliad: Canolfan OpTIC Centre, Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy,  Llanelwy, LL17 0JD
 
Ydych chi’n gobeithio dechrau menter newydd, oes gennoch chi syniad da am fusnes?   Ydych chi'n chwilio am gymorth i ddechrau neu ddatblygu menter Cwmni Cymdeithasol  er mwyn creu cyfleodd i bobl anabl neu i bobl  sydd yn cael eu diystyru gan y farchnad gwaith?
 
Ydych chi’n edrych am gyllid sbarduno neu fenthyciad bach i roi cynnig am eich syniad neu i’w ddatblygu yn ehangach?  Dewch draw i weld sut gall Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, UnLtd, a Purple Shoots eich helpu chi.
 
Does dim cost ynghlwm  â’r sesiwn, ond mae llefydd yn brin felly os gwelwch yn dda archebwch o flaen llaw. Am fwy o wybodaeth ffoniwch : 07900 991 077 neu ebostiwch SFW@socialfirmswales.co.uk .
Social Firms Wales, Purple Shoots and UnLtd Logo's
Hold this date in your diary - Tuesday 14th February 2017
 
Got an idea for a new venture? Looking for start-up support and funding?
 
Social Firms Wales is hosting a Venture Café in partnership with UnLtd and Purple Shoots
 
The Date: Tuesday 14th February 2017
The Time: 9.15pm – 12.45 pm
The Place: The OpTIC Centre, Ffordd William Morgan, St Asaph Business Park, St Asaph, LL17 0JD
 
Are you looking to start-up a new venture, do you have an idea for a business? Are you looking for support to start or develop a Social Firm (enterprise), to create employment for disabled people or those considered furthest from the job market?
 
Are you looking for seed funding or small loan to try your idea or to grow it more? If so join us at our Venture Café session. Come along to find out how Social Firms Wales, UnLtd, Purple Shoots can help you
 
There is no cost attached for the session, but places are limited so please book early for more information please telephone: 07900 991 077 or e-mail SFW@socialfirmswales.co.uk
Promo Cymru logo

Mae  ProMo-Cymru yn edrych i ddatblygu sut y maent yn cefnogi’r trydydd sector a sefydliadau sy’n ymwneud gyda’r gymuned gyda’u marchnata, cyfathrebu, TGCh ac arloesi.  Hoffent wybod sut orau i helpu eich sefydliad i lwyddo yn eu hamcanion ac fe fyddant wir yn gwerthfawrogi dwy funud o’ch amser er mwyn llenwi’r holiadur yma.
Promo Cymru logo

ProMo-Cymru is looking to develop how they support third sector and community involving organisations with marketing, communications, ICT and innovation.

They would like to find out what kind of support would best help your organisation achieve its aims and would really appreciate two minutes of your time to fill out this survey.

Career Women Wales logo
Arweinwch eich Cymdeithas gyda Women:In
Mae Menywod Gyrfa Cymru  yn lansio eu rhaglen ‘Menywod i Mewn’ i Chwefror er mwyn datblygu sgiliau, profi arwain cymdeithasol a datblygu meddylfryd arloesol, entrepreneuraidd.
Career Women Wales logo
Become a Social Leader with Women:In
Career Women Wales are launching their Women:In programme for February to develop skills, experience social leadership and cultivate an entrepreneurial mindset. 
Transform  Foundation logo
Trawsnewid trwy’r Sefydliad ‘Transform Foundation’
Grantiau o hyd at £18,000 ar gael i elusennau a mudiadau di-elw er mwyn cyflenwi cyllid i ailddatblygu eu gwefan.
Transform  Foundation logo
Transform Foundation
Grants of up to £18,000 available to charities and non profit organisations, to fund the redevelopment of their website
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp