Copy
Cyfleoedd Busnes | Newyddion Aelodau | Cyngor am ddim | Gwobrau 
Business Opportunities | Members News | Free Advice | Awards 
Lloriau Grwpiau Cymunedol Maesteg yn Gweddnewid
Eleni mae dau o grwpiau cymunedol Maesteg – sef Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Penybont (BAVO) a Yellow Wales Cymru - wedi derbyn lloriau newydd trwy waith cwmni Greenstream, sy’n cyflenwi datrysiadau o ddeunydd wedi’i ailgylchu er mwyn creu’r lloriau lleiaf gwastraffus posib......
Maesteg Groups Get Community Flooring Make-over
In line with Greenstream Flooring's goal to provide the least wasteful/circular type solution for flooring this month, they have provided two Maesteg community groups, BAVO (Bridgend Association Of Voluntary Organisations) and Yellow Wales with new flooring for their offices in Maesteg............
Chwilio am Bartner WRAP
Mae adwerthwr mawr gyda phresenoldeb cenedlaethol am ddechrau gwasanaeth dychwelyd tecstilau yn ei siopau.  Maent am brofi’r prosiect yn eu siop yng Nghaerdydd ac felly’n chwilio am bartneriaid byddai â diddordeb cydweithio.
A major retailer with a national presence is looking to set up a textile take back service in its stores
They are looking to run a pilot project in their Cardiff store and looking for interested partners.
ARLWYO – Cyfle Cadwyn Gyflenwi
Mae cyfle wedi dod i’r amlwg am wasanaeth arlwyo ar safle adeiladu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, prosiect sylweddol gyda thipyn o botensial o ystyried ei fod yn agos i ardal gymunedol fawr .
Angen: - yn ddelfrydol, bwyd oer a chynnes.
Hyd: rhaglen o flwyddyn.
Niferoedd:  Niferoedd is ar y dechrau, siŵr o fod o leiaf 25 gyda niferoedd mwy tuag at ddiwedd y prosiect o 110-120. Pe baech â diddordeb cysylltwch SFW@socialfirmswales.co.uk
An opportunity has arisen for a catering service on a construction site in Bridgend, a fairly large project and a lot of potential given that its near to a large community area
Requirement: -  hot & cold food ideally
Duration: Year's programme.
Numbers: Lower numbers at the beginning probably minimum 25 with larger numbers towards the end of the project 110 –120
If you are interested please contact SFW@socialfirmswales.co.uk
Centurion logo
Fforwm Treth ar Werth Brexit
Mae’r Fforwm TAW Brexit AM DDIM ond mae archebu o flaen llaw yn hanfodol oherwydd taw nifer cyfyng o lefydd sydd ar gael. 8fed Chwefror - Caerdydd
Centurion logo
Brexit VAT Forum
The Brexit VAT Forum is FREE to attend but prior registration is essential to ensure your place as places are limited. 
8 February - Cardiff
The Charity Awards logo
Y Gwobrau Elusennol 2017
Mae’r Gwobrau yn cynnig y cyfle delfrydol i chi ddenu sylw at waith eich elusen.
Dyddiad cau Mawrth 3ydd
The Charity Awards logo
The Charity Awards 2017
The Awards provide a perfect opportunity to propel your charity's work into the spotlight. Deadline 3 March
Arts & Business CymruLogo
Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru lansio ei 24ain seremoni wobrwyo flynyddol.
Mae’r Gwobrau, sy’n annog, yn cydnabod ac yn dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau, yn adlewyrchu’r amrywiaeth eang o waith a wneir gan C&B Cymru. Dyddiad cau 3 Mawrth
Arts & Business Logo
Arts & Business (A&B) Cymru launches its 24th annual awards ceremony.
The Awards, which encourage, acknowledge and celebrate exemplary partnerships between the private sector and the arts, reflect the broad range of work undertaken by A&B Cymru. Deadline 3 March
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp