Copy
Cae Post o’r Trallwng yn cydweithio gyda busnes ailgylchu o’r Iseldiroedd
Mae Cae Post yn awr yn gyflenwr unigryw o inc argraffydd 3D wedi ei ailgylchu. Mewn cam arloesol gyda chwmni Refil BV o Rotterdam, bydd Cae Post yn dosbarthu ffilament argraffydd 3D Refil i’r farchnad yn y DU.
Mae agweddau o’r ffilament yn defnyddio hen dangosfyrddau ceir neu boteli PET ac yn helpu atal rhai o’r plastigau hyn rhag cyrraedd safleoedd tirlenwi, neu’n waeth fyth, y môr. I wybod mwy...
Welshpool’s Cae Post in tie up with Dutch recycling business
Cae Post has become an exclusive distributor of Refil recycled 3D printer ink. In an innovative tie up with Rotterdam based Refil BV, Cae Post will distribute Refil’s recycled 3D printer filament to the UK market.   
Refil’s recycled filament is made using old car dashboards or PET bottles and helps to stop some of these plastics ending up in landfill, or worse, in the sea. Continue.....
Oes gennoch chi syniad ar gyfer menter newydd? Ydych chi’n edrych am gymorth ac ariannu o’r newydd?
 
Fe fydd  Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn cynnal Caffi Mentro efo UnLtd a Purple Shoots :
 
Dyddiad: Dydd Mawrth 25eg Ebrill 2017
Amser: 9.15pm – 12.45 pm
Lleoliad: Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil. CF48 1DL

 Ydych chi’n gobeithio dechrau menter newydd, oes gennoch chi syniad da am fusnes?   Ydych chi'n chwilio am gymorth i ddechrau neu ddatblygu menter Cwmni Cymdeithasol  er mwyn creu cyfleodd i bobl anabl neu i bobl  sydd yn cael eu diystyru gan y farchnad gwaith?
 
Ydych chi’n edrych am gyllid sbarduno neu fenthyciad bach i roi cynnig am eich syniad neu i’w ddatblygu yn ehangach?  Dewch draw i weld sut gall Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, UnLtd, a Purple Shoots eich helpu chi.
 
Does dim cost ynghlwm  â’r sesiwn, ond mae llefydd yn brin felly os gwelwch yn dda archebwch o flaen llaw. Am fwy o wybodaeth ebostiwch SFW@socialfirmswales.co.uk 
Got an idea for a new venture? Looking for start-up support and funding?
 
Social Firms Wales is hosting a Venture Café in partnership with UnLtd and Purple Shoots
 
The Date: Tuesday 25th April 2017
The Time: 9.15pm – 12.45 pm
The Place: Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil. CF48 1DL

Are you looking to start-up a new venture, do you have an idea for a business? Are you looking for support to start or develop a Social Firm (enterprise), to create employment for disabled people or those considered furthest from the job market?
 
Are you looking for seed funding or small loan to try your idea or to grow it more? If so join us at our Venture Café session. Come along to find out how Social Firms Wales, UnLtd, Purple Shoots can help you
 
There is no cost attached for the session, but places are limited so please book early for more information please e-mail SFW@socialfirmswales.co.uk

Ydych chi’n Fenter Gymdeithasol yng Nghymru sydd â chynnyrch y gellid ei werthu yn un o archfarchnadoedd Asda?
Mae Asda a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru WCVA unwaith eto yn cynnig y cyfle i chi fynd i Academi arloesol Datblygu Cyflenwyr sy'n Fentrau Cymdeithasol a chael pecyn cynhwysfawr o gymorth a chyllid i helpu'ch busnes cymdeithasol i ehangu a chael at farchnadoedd newydd. Dyddiad cau 18 Ebrill

Are you a Social Enterprise based in Wales with products that could be sold in an Asda supermarket?
Asda and WCVA's Social Investment Cymru are once again offering you the chance to attend the pioneering Social Enterprise Supplier Development Academy and receive a comprehensive package of support and funding that could help your social business scale-up and access new markets. Closing date 18 April

Os ydych yn cyflogi pobl anabl neu bobl dan anfantais yn eich gweithle, yna gallech elwa ar newid diweddar i reoliadau caffael yn y sector cyhoeddus, a gynlluniwyd i greu mwy o gyfleoedd i fusnesau cymdeithasol. Yn rhan o'i pholisi ar gaffael yn y sector cyhoeddus, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu Cyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr UE 2014........... parhaodd
If you employ disabled or disadvantaged people in your workplace then you could benefit from a recent change to public sector procurement regulations designed to create more opportunities for social businesses. As part of its policy on public sector procurement, the Welsh Government has implemented the EU Public Procurement Directives 2014.............continued
Digwyddiad Ymddiriedolwyr Interlink i Elusennau – Gwersi Llywodraethant Ariannol – Mai 10 Pontypridd
Interlink Trustee Event for Charities - Masterclass in Financial Governance - 10 May Pontypridd
Sefydliad Greggs
Mae ail rownd y Gronfa Prosiectau Cymunedol Lleol a’r Grant Amgylcheddol ar agor nawr. Dyddiad cau Mehefin 24
 
Greggs Foundation 
The 2nd round of both the Local Community Projects Fund and the Environmental Grant are now open. Deadline 24 June
Lansiad Gwobrau Busnes Cenedlaethol y DU 2017 Banc y Lloyds
Sefydlwyd y gwobrau efo’r amcan o gydnabyddiaeth sylweddol o gyrhaeddiad corfforaethol.  Mae Gwobrau Busnes Cenedlaethol y DU yn caniatai busnesau a chwmnïau cymdeithasol o wahanol ddiwydiannau a meintiau i gystadlu mewn modd teg.
Dyddiad cau Mai 19
Launch of the 2017 Lloyds Bank National Business Awards UK
Designed with the aim of being a significant endorsement of corporate achievement, the National Business Awards UK enables businesses and social firms from different industries and sizes to compete on a level playing field. Deadline 19 May
Cronfa Radio Cymunedol 2017-8
Mae rownd gyntaf y gronfa ar agor nawr gogyfer â cheisiadau am orsafoedd radio nid-er-mwyn-elw o Ebrill 12fed tan Mai 10fed 2017.
Community Radio Fund in 2017-18
The first round of the fund is open for applications to not for profit radio stations from 12 April until 10 May 2017. 
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp