Copy
Cyngor am Ddim | Ariannu | Gwobrau  
Free Advice | Funding | Awards 
Visit Wales  logo
Cyfle gwaith – Goruchwyliwr Cynhyrchu, Cwmni Cymdeithasol ym Merthyr Tudful
Cyfle cyffrous yn MTIB sy’n edrych am berson uchelgeisiol a brwd i ymgymryd â’r gwaith heriol o Oruchwylio Cynhyrchu o fewn yr uned gweithgynhyrchu coed ar eu safle ym Merthyr Tudful.   Pe baech yn teimlo eich bod efo’r sgiliau angenrheidiol i wynebu’r her o alluogi eu cynllun i gynyddu’r cynhyrchiant , yna lawrlwythwch pecyn cais neu gysylltwch gyda Alan Hall:  alanhall@mtib.co.uk ; Ffôn 01685 370 072 Dyddiad cau Ionawr 20fed
Visit Wales  logo
Vacancy – Production Supervisor, Merthyr Tydfil Social Firm
 An exciting opportunity at MTIB who are looking for a motivated, ambitious person to take on the challenging role of Production Supervisor within the woodworking manufacturing unit, at their Merthyr Tydfil site.  If you feel that you have the necessary skills to meet the challenge, and are able to facilitate their planned increase in productivity, then download an application pack or contact Alan Hall alanhall@mtib.co.uk; Tel: 01685 370 072 Deadline 20th January
CLAS logo
Y Gwasanaeth Cynghori Tir Cymunedol a  Throsglwyddo Asedau Cymunedol (CLAS)
Mae CLAS yn cynnig cefnogaeth a chyngor arbenigol i brosiectau tyfu bwyd cymunedol ac awdurdodau lleol sydd am ryddhau tir ar gyfer y diben hwn.
CLAS logo
The Community Land Advisory Service and Community Asset Transfer
CLAS offer support and specialist advice to community food growing projects and local authorities who wish to release land for this purpose.
Visit Wales  logo

Blwyddyn Chwedlau
Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus ‘EPIC’ y llynedd, ymgyrch Croeso Cymru am 2017 yw ‘Blwyddyn  Chwedlau’.  Y bwriad yw, i sefydlu Cymru fel gwlad chwedlonol – boed hynny yn bobl, llefydd neu gynnyrch.  Yr amcan yw ysbrydoli £320m o wariant ychwanegol yng Nghymru.  Mae adnoddau a llawlyfrau newydd chwedlonol ar gael i chi i ddefnyddio; gan gynnwys baneri a theclynnau gogyfer â’r cyfryngau cymdeithasol, a delweddau ac ymadroddion arbennig.
Visit Wales  logo

Year of Legends
Following on from last years successful EPIC campaign, Visit Wales’ campaign for 2017 is 'Year of Legends'. The aim is to establish Wales as the land of legends - people, places and products. The goal is to inspire £320 million of additional customer spend in Wales. Marketing tools and handbooks are available for you to use including social media banners, widgets, promotional wording and images.
WCVA logo
Ydych chi’n ran o neu efo diddordeb mewn Prosiectau’r Gronfa Ewropeaidd?
Hyfforddiant am ddim gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) – Cyflwyniad i ddiogelu data a chyfrinachedd; Ymgysylltu gyda’ch cynulleidfa darged; Rheoli prosiect a ariannir gan yr Undeb Ewropeaidd;   Cynllunio Olyniaeth a Rheolaeth Ariannol prosiect a ariannir gan yr UE.
WCVA logo
Involved in or have an interest in European Fund Projects?
Free training from WCVA - Introduction to data protection and confidentiality; Engaging with your target audience; Managing an EU funded project; Succession Planning and Financial management of an EU funded project.
Ethical Property Foundation logo
Arbed Arian ar Gost Eich Lleoliad
Mae’r sefydliad eiddo moesol ‘Ethical Property Foundation’ yn falch iawn i gynnig y gweithdy AM DDIM hwn mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru a gyda chefnogaeth Sefydliad Garfield Weston.  Bydd llefydd yn brin felly mae archebu o flaen llaw yn angenrheidiol. Ionawr 24ain - Caerffilli
Ethical Property Foundation logo
Saving Money on Your Premises Costs The Ethical Property Foundation is delighted to offer this FREE property workshop in partnership with the Wales Co-operative Centre supported by the Garfield Weston Foundation. Places are limited so booking essential. 24 January - Caerphilly
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp