Copy
Ariannu | Digwyddiadau | Ymgynghoriad
Funding | Events | Consultation
Newidiadau i’r Gronfa Sgiliau a Chyfleoedd
Gall sefydliadau nid-er-mwyn-elw geisio am hyd at £35k. Canolbwyntir yn bennaf ar brosiectau sy’n helpu pobl i ddechrau neu ddatblygu busnes newydd - nawr neu yn y dyfodol - yn ogystal ag ar brosiectau sy’n galluogi pobl i ddod i arfer gyda thrin arian.
Cau - canol dydd 12pm Chwefror 24ain
Changes to the Skills & Opportunities Fund
Not-for-profit organisations can apply for up to £35k. Focus is specifically on projects that help people to start or develop a new business, now or in the future, as well as on projects that help people to become financially capable. Deadline 12 noon 24 February
Cronfa Busnes Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Garbon
Gwasanaeth cynorthwyol newydd effeithlonrwydd i fusnesau bach a chanolig sy’n cyflenwi ac ariannu cefnogaeth uniongyrchol trwy asesiadau ynni, gweithdai hyfforddi, cefnogaeth i gaffael ar offer, a hyd at £10,000 o gyfalaf tuag at brynu cyfarpar arbed egni.
The Carbon Trust Green Business Fund
A new energy efficiency support service for small and medium-sized businesses, providing direct funded support through energy assessments, training workshops, equipment procurement support and up to £10,000 capital contribution towards your energy saving equipment purchase.
Mae  ProMo-Cymru yn edrych i ddatblygu sut y maent yn cefnogi’r trydydd sector a sefydliadau sy’n ymwneud gyda’r gymuned gyda’u marchnata, cyfathrebu, TGCh ac arloesi.  Hoffent wybod sut orau i helpu eich sefydliad i lwyddo yn eu hamcanion ac fe fyddant wir yn gwerthfawrogi dwy funud o’ch amser er mwyn llenwi’r holiadur yma. Dyddiad cau 10 Chwefror
ProMo-Cymru is looking to develop how they support third sector and community involving organisations with marketing, communications, ICT and innovation.
They would like to find out what kind of support would best help your organisation achieve its aims and would really appreciate two minutes of your time to fill out this survey. Deadline 10 February
Arolwg Bancio Elusennol
Yr amcan yw ymchwilio sut mae’r farchnad bancio elusennol yn datblygu.  Mi fydd un person lwcus yn ennill carden sy’n cynnwys £100 i wario yn John Lewis.
Dyddiad cau Chwefror 23ain
Charity Banking Survey.
The objective is to uncover the state of play in the charity banking market. One lucky person will win a £100 John Lewis gift card. Deadline 23 February.  
Ymunwch â Busnes Cymdeithasol Cymru a’n partneriaid ymchwil, Wavehill, i gael cipolwg ar yr ymchwil mwyaf erioed ar y sector busnes cymdeithasol erioed yng Nghymru.
Cewch gipolwg cynnar ar ganlyniadau’r ymchwil yng nghyfarfodydd rhwydwaith Busnes Cymdeithasol Cymru. Bydd yr ymchwil yn helpu i ffurfio’r ffordd rydym yn meddwl am fentrau cymdeithasol, cydweithrediadau a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt, yng Nghymru am flynyddoedd i ddod. Swansea; Ebbw Vale; Llanrwst
Join Social Business Wales and their research partners Wavehill for a sneak peak at the largest research into the social business sector that Wales has ever seen. Get an early insight into the research results at the Social Business Wales network meetings. The research will help shape the way we think about Welsh social enterprises, co-operatives and employee owned businesses for years to come. Swansea; Ebbw Vale; Llanrwst
Gwobrau “Ysbryd y Gymuned” Sefydliad Banc Sir Efrog a Clydesdale
Yn cefnogi ac ariannu prosiectau sy’n helpu pobl i ymdrin gydag arian mewn modd mwy iachus, helpu pobl i mewn i gyflogaeth ac i wella eu hamgylchedd lleol.
Dyddiad cau 6ed o fis Mawrth
 
The Yorkshire and Clydesdale Bank Foundation ‘Spirit of the Community Awards’
Funding to support projects that help people have a healthy relationship with money, help people into employment and help people improve their local environment.  Deadline 6 March
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp