Copy
Newyddion Aelodau
Members News
CYFLE I DENDRO ar gyfer Cwmnïau Cymdeithasol
Mae un o'n partneriaid corfforaethol yn y diwydiant adeiladu yn ymgymryd â phrosiect adeiladu arwyddocaol yn Abergwaun, Sir Benfro sy’n cynnig nifer o gyfleoedd posib i Gwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru. Cliciwch yma i wybod mwy
TENDER OPPORTUNITY for Social Firms
One of our corporate partners in the construction industry is undertaking a significant building project in Fishguard, Pembrokeshire and has offered several opportunities to include Social Firms to tender. Click here to find out more 
Artisans Collective
Am Ogledd Cymru fwy iachus – ymunwch gyda trafodaeth y grŵp
Artisan Collective ar Ddydd iau 17eg o Dachwedd
Delivering a healthier North Wales - Get involved in the conversation
The Artisan Collective 
are hosting an event on Thursday 17th November 
Cyfle Gwaith
Job Vacancy
The Fern Partnership:  Arweinydd y Prosiect, Cenedlaethau Gyda’i Gilydd, Glynrhedynog.
The Fern Partnership - Generations Together, Project Leader, Ferndale.
Newyddion | Ariannu | Cyngor am Ddim 
News | Funding | Awards | Free Advice
LLywodraeth Cymru
Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru
A fydd eich busnes chi yn gallu hawlio ad-daliad trosiannol drwy’r ailbrisio o drethi rhyngwladol yn 2017? Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn. Dyddiad cau Tachwedd 4ydd.
 
Welsh Gov't logo
Welsh Government Consultation
Will  your small business be affected by transitional relief by the 2017 non-domestic rates revaluation? The Welsh Government want to hear your views. Closes 4th November
Lonely Planet
Gogledd Cymru yn cael ei henwi yn Neg Uchaf Rhanbarthau Byd-Eang 2017
Fe ddaeth Gogledd Cymru yn 4ydd yn y rhestr 'Gorau mewn Teithio 2017' y Lonely Planet; hwb gwych i fusnesau’r rhanbarth.
 
Lonely Planet logo
North Wales Named Top Ten Region Globally in 2017
North Wales came 4th in the Lonely Planet’s Top Ten ‘Best in Travel 2017’ list. Great PR for your business if you are based in the region.
Carbon Trust logo
Lleihau Costau Ynni
Gwasanaeth sy’n cynnig hyfforddiant effeithlonrwydd cynni, cyngor a digwyddiadau dros frecwast rhad ac am ddim.
Welsh Gov't logo
Reduce your Energy Costs
Free service offering energy efficiency training, advice and breakfast events.
 
Merched yn Gwneud Gwahaniaeth
Cyrsiau "Merched o blaid newid" AM DDIM
Mae'r ffocws ar y manteision o gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, datblygu cymunedau cynaliadwy, sgiliau cyfathrebu, hyder a gwneud penderfyniadau. Ym mis Tachwedd a Rhagfyr fe fydd Menywod yn Gwneud Gwahaniaeth yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim i bob menyw yng Nghymru.
Women Making a Difference
FREE ‘Women for a Change’ courses
The focus is on the benefits of getting involved in community activity, sustainable community development, communication and confidence skills and decision-making.  In November & December WMAD are offering training courses free of charge  to every woman in Wales.
Woodward Charitable Trust
Ymddiriedolaeth Elusennol Woodward
Mae’r prif gynllun grant ar gael nawr i gefnogi prosiectau i gyn-droseddwyr, pobl ag anabledd a mwy
Dyddiad cau Rhagfyr 16eg.
 
Woodward Charitable Trust
Woodward Charitable Trust
The main grant scheme is now to support projects for  Ex-offenders, Disability and more. Deadline 16 December.
Ofcom
Y Gronfa Radio Cymunedol - Ail Rownd ar Agor Nawr
Mae’r gronfa hon wedi ei sefydlu er mwyn cyflenwi cyllido craidd costau cynnal gorsafoedd radio cymunedol drwyddedig Ofcom.
Dyddiad cau Tachwedd 16eg.
 
ofcom
Community Radio Fund - Second Round now Open
The fund has been established to help fund core costs of running Ofcom licensed community radio stations. Deadline 16 November
Rydym wedi ceisio ein gorau i gyflenwi’r ddolen i’r fersiwn Cymraeg o wefannau allanol pan fo hynny ar gael.
Every effort has been made to link to the Welsh version of external websites where available.
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2016 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp