Copy
Newyddion Aelodau | Cyfleoedd Busnes | Ariannu | Digwyddiadau
Members News | Business Opportunity | Funding | Events
Oes gennych chi 10 munud i’n helpu?

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn cynnal arolwg byr am Lywodraethant ac yn croesawu eich syniadau a sylwadau. Mae yna 10 cwestiwn rydym yn gobeithio na fydd yn cymryd mwy na 10 munud o’ch amser.

Y rheswm am yr arolwg yw ystyried yr heriau sydd yn wynebu cwmnïau a mentrau cymdeithasol i gynnal Bwrdd o Gyfarwyddwyr neu Ymddiriedolwyr profiadol a gwybodus, a’r effaith mae hyn yn ei gael ar sefydliad. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i gefnogi 2il gam ein cais i Gronfa Datblygu Sgiliau’r Trydydd Sector y Loteri Fawr, Cymru.

Fe fyddem hefyd yn ddiolchgar petaech yn gallu danfon yr arolwg ymlaen i unrhywun rydych chi’n credu buasai â diddordeb cyfranogi.

Diolchwn i chi o flaen llaw am eich cefnogaeth gyda’r cais hwn, buasai’n cael ei gwerthfawrogi yn fawr.

Cliciwch yma ar gyfer yr arolwg.
Do you have 10 Minutes to spare?

Social Firms Wales is undertaking a short survey about Governance and would welcome your thoughts and comments. There are 10 questions which we hope will take no more that 10-minutes of your time.

The reason for this survey is to consider the challenges faced by Social Firms / enterprises to recruit and maintain a knowledgeable and experienced Board of Trustees / Directors and the impact this has on the organisation. This information will be used to support our 2nd-stage proposal to the Big Lottery Wales, Developing Third Sector Skills Fund.

We would also be grateful if you could forward this survey to anyone that you feel will be interested in contributing.

We thank you in advance for your support of this request, it will be much appreciated.

Click here to take the survey
Menter gymunedol gefnogol Solfa
Hoffem longyfarch Gofal Solfa ar lansiad eu gwefan newydd.
Mae Gofal Solfa yn fenter gymdeithasol nid-er-mwyn-elw gan Gyngor Cymunedol Solfa i gynnig cefnogaeth gyfeillgar leol a chymorth i’r sawl sydd eu hangen yn Solfa a’r cylch.
Prosiect cymunedol ydyw sydd yn canolbwyntio ar ofal cymdeithasol.   Sefydlwyd  yn 2015 fel ymateb i ddyheadau’r trigolion lleol i gefnogi unigolion a theuluoedd gydag ystod o wasanaethau.  Mae’r fenter wedi cael ei hymestyn yn dilyn llwyddiant y prosiect peilot.
Amcanion Gofal Solfa yw cynnal a gwella iechyd a lles trwy alluogi pobl leol i aros yn eu cartrefi ac felly yn rhan o’r gymuned, sy’n cynnig modd i wrthweithio unigedd, arwahanrwydd ac anfanteision cymdeithasol a chynnig cefnogaeth ychwanegol i’r rhai sy’n gofalu am berthnasau. Mae yna fideo arbennig ar eu hafan, cymrwch gip, mae’n dweud y cyfan...
Solva Care a supportive community Initiative
We would like to congratulate Solva Care on the launch of their new website.
Solva Care is a not for profit social initiative, which has been set up by Solva Community Council to offer friendly, local support and help to those who need it in Solva and the surrounding area.
It is a community based project focusing on social care. It was set up in 2015, in response to wishes of the local residents, to support individuals and families with a variety of services. The initiative has been extended following the success of the Pilot Project.
The aims of Solva Care are to maintain and improve health and wellbeing by enabling residents to stay in their own homes and remain part of the community, offering a way to counteract loneliness, isolation and social disadvantage and providing extra support for those who are caring for relatives. There’s a great video on the home page, please take a look, it says it all…..
Cyfle i reoli a rhedeg siop ail-ddefnyddio yng Nghanolfan Rheoli Gwastraff y Cartref Llantrisant
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnal rhwydwaith o saith Canolfan Rheoli Gwastraff y Cartref ac yn gobeithio gwella’i berfformiad ymhellach trwy gynyddu faint o ddeunydd maent yn gallu ail-ddefnyddio, trwy dreialu siop ail-ddefnydd yng nghanolfan Llantristant a byddai yn cael ei reoli a’i redeg  gan sefydliad trydydd sector ar sail rhannu elw. Buasai’r Cyngor yn cyflenwi adeilad sydd eisoes ar y safle.  Mae gweithdy yn cael ei gynnal ar Mawrth 20fed i drafod y syniad mewn mwy o fanylder.  Am wybod mwy? Cysylltwch gyda Nia Owen nia.owen@ricardo.com
Opportunity to manage and run a re-use shop at Llantrisant HWRC
RCTCBC operates a network of seven Household Waste Recycling Centres and are looking to further improve its performance by increasing the quantity of material currently re-used, through trialling a re-use shop at its Llantrisant HWRC that would be managed and operated by a third sector organisation on a profit share basis.  The Council would look to provide an existing building on the site. A workshop is being held on 20th March discuss the idea in more detail. Want to find out more? contact Nia Owen nia.owen@ricardo.com
Asiantaeth ddigidol White Fuse yn cynnig grant o £5,000 bob mis i helpu elusen i drawsnewid ei gwefan neu i fyned arlein am y tro cyntaf.   Yn derbyn ceisiadau ar sail barhaus
Digital agency White Fuse is giving away a £5,000 grant each month to help a charity transform its website or get online for the first time. Applications are accepted on an ongoing basis
Cymunedau Gweithgar Yn awr yn derbyn ceisiadau am rhwng £5,000 a £50,000 - sydd ar gael i brosiectau sy’n parhau am hyd at ddwy flynedd - gan grwpiau cymunedol a sefydliadau nid-er-mwyn-elw.
Dyddiad cau 22 Mawrth
Active Communities is now open for community groups and not-for-profit organisations in areas of South with £5,000 to £50,000 available for projects lasting up to two years. Deadline 22 March.
Rheoli prosiect wedi ei ariannu gan Ewrop?
Cyflwyniad i Reoli Prosiectau’r Undeb Ewropeaidd.  I arfogi rheolwyr prosiect a darparwyr y trydydd sector gyda’r sgiliau a’r  adnoddau sydd eu hangen er mwyn rheoli prosiect wedi ei gyllido gan yr UE yn effeithiol.
23 Mawrth Bae Colwyn
Managing an EU funded project?
An introduction to EU Project Management. To equip third sector project managers and delivery staff with the skills and tools needed to effectively manage a European funded project. 23 March Colwyn Bay
Rhowch Hwb i Ymennydd Eich Staff
 
Give Your Staff a Brain Boost
Digwyddiadau Meithrin Gallu Environet mis Mawrth
Rhaglen Llywodraeth Cymru yw Environet Cymru sy’n gweithio i gefnogi unrhyw grŵp cymunedol neu sefydliad trydydd sector sydd am ddechrau neu ddatblygu prosiect amgylcheddol. Maent yn cynnig gwasanaeth teleffon cymorth a gwybodaeth.
Environet Capacity Building Events are taking place in March
Environet Cymru is a Welsh Government programme working to support any community group or third sector organisation wanting to start or develop an environmental project. They offer a telephone help and information service.
Margaret Dobson Trust logo
The Margaret Dobson logo

The Margaret Dobson Further Education Trust
Grants to support people with a learning disability after they reach normal school leaving age, to learn skills to help them live more independent lives. Deadline 31 March

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig ar agor nawr
Sefydlwyd er mwyn hwyluso prosiectau seilwaith ar raddfa fechan er mwyn gwella cydlyniant cymunedol yn ardaloedd gwledig Cymru. Efallai bydd holl fentrau cymdeithasol cefn gwlad Cymruyn gymwys i ymgeisio.  Angen datgan diddordeb erbyn 31 Mawrth
Rural Community Development Fund now open
Set up to enable small-scale infrastructure projects to improve community cohesion in rural areas of Wales. Social enterprise organisations in rural areas of Wales may all be eligible to apply. EOI deadline 31 March
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp