Copy
Newyddion Aelodau | Newyddion |  Digwyddiadau | Cyngor am Ddim 
Members News | News | Events | Free Advice

Croeso i aelod newydd ‘Wild Tots’.
Mae ‘Wild Tots’ yn fudiad sy’n ysbrydoli oedolion a phlant i gydweithio er mwyn creu cymunedau awyr agored cynaliadwy.

Welcome to new members 'Wild Tots' 
Wild Tots is a movement that inspires children and adults to come together and create sustainable outdoor communities.
Gall ffatri’r celfyddydau yr ‘Arts Factory’ eich helpu sicrhau bod hwyl yr Ŵyl ar led i’ch cwsmeriaid a’ch cleientiaid...
Arts Factory can help you spread the festive cheer with your clients or customers.........
Charity Governance Awards 2017 logo

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Wrth i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ddechrau cael ei rhoi ar waith o ddifrif yn y sector cyhoeddus drwyddo draw, mae hi’n hanfodol ein bod ni fel y trydydd sector yn mynd ati i hyrwyddo ein dulliau gweithio a’r hyn rydym yn ei gyflawni sy’n cyfrannu at lesiant Cymru...........
Environet  logo

Well-being of Future Generations Act
As the implementation of the Well-being of Future Generations Act begins to take shape throughout the public sector, it is vital that we as the third sector actively promote our working methods and achievements that contribute to Wales’s well-being.......................
 
WG logo
Symud Cymru Ymlaen 
Amcanion Llesiant Llywodraeth Cymru
 
WG logo
Taking Wales Forward
Welsh Government’s Well Being Objectives
 
Diverse Cymru logo
Mae Diverse Cymru yn 5!
Byddant wrth eu boddau  i gael eich cwmni pan maent yn cynnal digwyddiad anffurfiol efo siaradwyr gwadd arbennig. Dydd Gwener Rhagfyr 2il
Diverse Cymru logo
Diverse Cymru Turns 5!
They will be holding an informal get together with a few speakers and would love to see you there. Friday 2nd December
Interlink logo

Cyflwyniad i Godi Arian Arlein
Sut gall codi arian arlein gefnogi eich sefydliad i beidio bod yn or-ddibynnol ar grantiau.
Rhagfyr 1af 10yb-12yp.
Interlink logo

Introduction to Online Fundraising
How online fundraising help your organisation become less dependent on grants. December 1st 10am - 12pm
IPO logo
Offer Cyllid Eiddo Deallusol (IP)
Mae offer cyllid y Swyddfa Eiddo Deallusol yn eich galluogi chi i gyflwyno pa mor unigryw yw eich cysyniad, ac asesu gwerth eich IP tra eich bod yn edrych am gyllid.
IPO logo
IP Finance Toolkit
The Intellectual Property Office’s (IPO) IP Finance Toolkit will help businesses present the security and financial worth of their IP when seeking finance. 
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2016 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp