Copy
Cyfleoedd Busnes | Newyddion |  Ariannu | Ariannu
Business Opportunities | News | Funding
ARLWYO – Cyfle Cadwyn Gyflenwi
Mae cyfle wedi dod i’r amlwg am wasanaeth arlwyo ar safle adeiladu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, prosiect sylweddol gyda thipyn o botensial o ystyried ei fod yn agos i ardal gymunedol fawr .
Angen: - yn ddelfrydol, bwyd oer a chynnes.
Hyd: rhaglen o flwyddyn.
Niferoedd:  Niferoedd is ar y dechrau, siŵr o fod o leiaf 25 gyda niferoedd mwy tuag at ddiwedd y prosiect o 110-120. Pe baech â diddordeb cysylltwch SFW@socialfirmswales.co.uk
CATERING - Supply Chain Opportunity
An opportunity has arisen for a catering service on a construction site in Bridgend, a fairly large project and a lot of potential given that its near to a large community area
Requirement: -  hot & cold food ideally
Duration: Year's programme.
Numbers: Lower numbers at the beginning probably minimum 25 with larger numbers towards the end of the project 110 –120
If you are interested please contact SFW@socialfirmswales.co.uk
Cynulliad Cenedlaethol Cymru logo
Archwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i unigrwydd.
Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wedi cytuno i archwilio unigedd ac arwahanrwydd. Os gwelwch yn dda, danfonwch hyn ymlaen at unrhyw sefydliad neu unigolyn rydych chi’n credu hoffai cyfranogi. Gorffen Mawrth 10fed
National Assembly for Wales Logo
Health, Social Care and Sport Committee Inquiry into loneliness and isolation
The Health, Social Care and Sport Committee has agreed to undertake an inquiry into loneliness and isolation. Please forward this to any organisation or individual you think would like to contribute. Deadline 10 March
Channel 4 and Evenbreak logo's

Channel 4 i hysbysebu ei holl swyddi ar Evenbreak
Hysbysfwrdd arbenigol yw Evenbreak i – ac wedi ei reoli gan – bobl ag anableddau.  Er mwyn ceisio denu mwy o ymgeiswyr gydag anableddau mae Channel 4 wedi penderfynu hysbysebu ei holl swyddi ar Evenbreak, sydd hefyd yn hysbysebu swyddi ar gyfer cwmnïau megis John Lewis a Lloyds Bank, ymysg eraill.
The Channel 4 and Evenbreak logo's

Channel 4 to Advertise all its Jobs on Evenbreak 
Evenbreak is a specialist job board run by and for disabled people. In order to attract more disabled candidates Channel 4 has decided to advertise all of its vacancies on Evenbreak which also advertises jobs for companies such as John Lewis, Lloyds Bank and more.
Arts & Business Cymru logo
CultureStep C&B Cymru
Mae rhaglen CultureStep C&B Cymru yn buddsoddi arian i mewn i bartneriaethau busnes / celfyddydau er mwyn gwella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd yn y tymor hir. Dyddiad cau 2 Chwefror
Arts & Business Cymru logo
Arts & Business CulturalStep 
A&B Cymru's CultureStep invests cash into business / arts partnerships in order to enhance projects and increase their long term effectiveness. Deadline 2 February
Gallwch Ddatgan Diddordeb Nawr gyda Phob Un o’r Tair Cronfa uchod.
Cliciwch ar bob logo am wybodaeth bellach.Dyddiad cau Chwefror 10fed 
Expression of Interest Now Open for All Three of the above Funds
Click on each logo to find out more
Deadline 10 February
Twitter
Website
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn hysbysebu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau a datblygwyd gan sefydliadau allanol. Wrth wneud hynny, nid ydym o reidrwydd yn eu cymeradwyo nac argymell, ac nid ydym  yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu hansawdd mewn unrhyw ffordd
Social Firms Wales advertise a range of events and resources developed by external organisations. In doing so we do not necessarily endorse or recommend them and we are in no way responsible for content or quality
Hawlfraint | Copyright © 2017 Social Firms Wales., Cedwir pob hawl | All rights reserved.


gadael y rhestr honunsubscribe from this list    diweddaru manylionupdate subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp