Copy
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen van Brainport Industries.
UPDATE - Brainport Industries
› 23 oktober 2017
John Blankendaal

Een actieve herfst

Afgelopen week heb ik velen van u mogen ontmoeten tijdens het jaarcongres van Brainport Industries op 12 oktober op de High Tech Campus in Eindhoven. In deze nieuwsbrief praten we u hierover wat uitgebreider bij. Op de bouwlocatie van de Brainport Industries Campus wordt men man en macht gewerkt om 75.000 heipalen de grond in te krijgen voor de realisering van bouwdeel 1 van de Brainport Industries Campus. Ons ledenbestand blijft gestaag groeien en ook de leden zelf ontwikkelen zich in positieve zin. Kijk daarvoor ook regelmatig op onze website. Kijk in de agenda onderaan deze nieuwsbrief waar u ons de komende tijd kunt ontmoeten

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

Terugblik jaarcongres 2017

Op 12 oktober 2017 vond op de High Tech Campus in Eindhoven de zesde editie van het jaarcongres van Brainport Industries plaats. De gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Bert Pauli gaf in zijn openingswoord een inkijk in de eonomische sterkte van de high tech sector en hoe de provincie daar aan bijdraagt. Het congresthema was cybersecurity: een heel actueel onderwerp wat zeker een vervolg gaat krijgen. John Blankendaal liet in vogelvlucht de activiteiten en projecten van Brainport Industries de revue passeren. Voorzitter Edward Voncken gaf vervolgens een doorkijk naar de toekomst en zoomde in op de Brainport Industries Campus en het innovatieprogramma. Manon Pijnenburg reikte de William Pijnenburg Award uit aan Susanne Evers namens KMWE voor het best presterende leer-werk bedrijf. Kijk hier voor een sfeerverslag.

welkom nieuw lid Prokonpack

Tijdens de laatste bestuursvergadering is de firma Prokonpack toegetreden tot het netwerk van Brainport Industries. Wij heten hen van harte welkom bij Brainport Industries. Kijk hier voor het actuele ledenoverzicht.


 

Bedrijfsbezoeken

In september waren we te gast bij het Holst Centre in Eindhoven die ons graag een kijkje in haar keuken gunde om te laten zien en ervaren hoe zij met bedrijven samenwerken  in productontwikkeling. Aan de hand van de thema’s wearable health, in mold electronics, (flexible) sensors en internet of things maakten de deelnemers kennis met verrassende ontwikkelingen en oplossingen. Het bezoek werd hoog gewaardeerd, niet alleen vanwege het kijkje in de keuken bij dit zeer goed bekend staande onderzoeksinstituut, maar zeker ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Het laatste bedrijfsbezoek van dit jaar is op 28 november bij de firma Contour in Winterswijk. Hiervoor worden uitnodigingen op persoonlijke titel verzonden.

Nieuws van onze leden

We merken dat leden trots zijn op het lidmaatschap van Brainport Industries. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dank FujitsuGlovia.
En wij zijn ook heel trots op onze leden.
Bijvoorbeeld Bestronics die genomineerd is voor de FD Gazellen 2017.
Susanne Evers van KMWE die de William Pijnenburg Award heeft gewonnen.
Leden die dit jaar een bedrijfsjubileum vieren: zoals Lenze, BKB, Faes, MI-Partners, enz.

 

Technologie

Aftrap project 'schakels in de keten'

Met veel enthousiasme is op 20 september 2017 een volgende fase voor het Fieldlab 'Smart Connected Supplier Network' van start gegaan. In deze fase maakt het fieldlab de stap naar de praktijk: alles wat de afgelopen tijd ontwikkeld is krijgt zijn toepassing in het dagelijks gebruik. Daarnaast is het aantal betrokken partijen uitgebreid naar 19 deelnemers. De verwachting is dat de komende maanden nog minstens een verdubbeling van dit aantal zal volgen omdat elke deelnemer weer nieuwe partners betrekt. Met ondersteuning van onder meer de provincie Noord-Brabant gaan deze bedrijven gebruik maken van de eerder ontwikkelde standaard voor berichtenverkeer. De deelnemende maakbedrijven, hun klanten en hun leveranciers zullen dan de eerste volledig digitaal werkende schakels in de toeleverketen vormen. Een belangrijke les om hier te leren, is hoe maakbedrijven deze automatische gegevensuitwisseling kunnen inpassen in hun manier van werken. Natuurlijk hoopt en verwacht iedereen dat de voordelen zo duidelijk naar voren komen dat het gebruik van de standaard nog sneller zal toenemen. Lees verder... 

Fieldlab Flexible manufacturing

Het doel van dit fieldlab is het in kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren middels robots en zonder programmeringstijd. Fontys is verantwoordelijk voor de twee werkpakketten Onderwijs en (robot)veiligheid in het project. Inmiddels staan er verschillende robotcellen in het lab en komen er binnenkort zelfs een aantal AGV-systemen te staan om te testen met  geautomatiseerd logistiek in combinatie met flexibele robotcellen. Het lab van het lectoraat Robotica van Fontys biedt de gelegenheid om alvast een start te maken met de gedeelde werkruimte van het fieldlab voor de partners in het project. Deelnemers aan het Fieldlabproject, maar ook bedrijven die nog niet zijn aangesloten maar wel graag de gedeelde faciliteiten zouden willen gebruiken kunnen contact opnemen met Henk Kiela.

beleefde veiligheid
opstelling lab post

raak mkb 'geen moer aan'

In het kader van Industrie 4.0 wordt veel gesproken over het in gebruik nemen van “collaborative robots”. Dergelijke robots komen uit de kooi en moeten gaan samenwerken met operators en andere menselijke collega’s. Dit vraagt niet alleen veel kennis van zaken over de technische eisen die hierbij spelen, maar ook over de menskant van zo’n samenwerking.
In het RAAK project “(G)een moer aan” wordt naast de technische eisen en uitdagingen ook aandacht besteed aan de mens die met een collaborative robot moet gaan samenwerken. Er is inmiddels gekeken naar (a) de beeldvorming bij medewerkers over het samenwerken met een robot en de invloed hiervan op hun werk en (b) de beleefde veiligheid in de nabijheid van een bewegende robotarm. Lees meer... Voor info Henk Kiela

robocup@work

De Factory of the Future, of industrie 4.0, is de basis voor de Robocup@Work (robocupatwork.org) competitie. De focus van deze competitie richt zich op huidige en toekomstige industriële applicaties, waarbij robots kunnen worden ingezet voor fabricage, automatsering, handling en logistieke oplossingen. Hierbij  moeten internationale teams er in wedstrijdverband voor zorgen dat robots autonome en werk gerelateerde taken uitvoeren.
Fontys participeert sinds afgelopen jaar in deze competitie door middel van het Fontys@Work team. Momenteel lopen er twee projecten, waarbij een groep derdejaars studenten ICT zich richt op de software architectuur voor deze competitie en een groep vierdejaars studenten Mechatronica zich richt op een nieuw robot-platform dat voor deze competitie gebruikt kan worden.
Voor ondersteuning van dit team zijn we momenteel nog opzoek naar enkele industriële partners. Meer informatie via Henk Kiela en via fontysatwork.nl.

RAAK MKB Aerobics, binpicking

In dit project is door drie hogescholen kennis ontwikkeld ondermeer om gerobotiseerd onderdelen te pakken uit bakken en trays. Zowel het (3D/2D) herkennen van onderdelen zoals die veelvuldig voorkomen in de maakindustrie als wel het oppakken en nauwkeurig wegleggen zijn de speerpunten in het onderzoek geweest. Er is veel kennis en ervaring opgedaan binnen de drie hogescholen met 2D en 3D vision om random gestorte onderdelen in bakken te herkennen en te lokaliseren, maar ook welke slimme grippers ingezet kunnen worden om  zowel het oppakken van een onderdeel uit een bak als wel het plaatsen of wegleggen van het onderdeel met zo min mogelijk robot handelingen te automatiseren. Dit project wordt na drie jaar eind november bij onze onderzoekspartner Flanders Make afgerond. Meer informatie via Henk Kiela.

raak mkb let's move it

Dat mobile logistiek met AGV's de komende jaren een rol gaat spelen in de maakindustrie is iedereen wel duidelijk. Inmiddels zijn er verschillende aanbieders van autonoom rijdende AGV-systemen. Geen van de aanbieders heeft echter een passend aanbod voor al het noodzakelijk transport in bedrijven die hier mee aan de slag willen. Het gevolg zal zijn dat AGV's van verschillende leveranciers op dezelfde werkvloer van een bedrijf dezelfde werkvloer moeten delen. Daar zijn de aanbieders van AGV-systemen nog absoluut niet mee bezig of op voorbereid. Reden om dit nieuwe project te starten, waarin onderzoekt wordt welke knelpunten ten aanzien van veiligheid en gedeelde faciliteiten voor de AGV's op de werkvloer er zijn indien systemen van meerdere fabricaten naast elkaar ingezet worden. Het project start formeel op 1 december 2017. Meer informatie via Henk Kiela.

operator support systeem voor assemblage

Bij MKB bedrijven is er behoefte aan praktijk kennis op het gebied van de effectiviteit van operator support systemen. Daarom heeft TNO samen met een vijftal bedrijven een technologie cluster project uitgevoerd. Met en voor deze bedrijven zijn voor voorbeeldproducten geprojecteerde werkinstructies opgezet en geëvalueerd. Op 26 september vond de eindbijeenkomst plaats. Vanwege de enorme belangstelling voor deze bijeenkomst is een tweede bijeenkomst gepland op 2 november a.s. Meer informatie via Jolanda Leenhouts. 

CTO Club voor toeleveranciers

Op 28 september is de CTO-club voor Toeleveranciers bij elkaar gekomen bij de firma Faes in Reusel. In verschillende werkgroepen is het onderwerp “van ETO naar CTO” besproken. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 7 december, waarbij we enkele OEM-ers uitnodigen om samen in gesprek te gaan.
Meer informatie via Marty van de Ven of Jolanda Leenhouts.

Markt

Voortgang medizintechnik holland

Afgelopen week heeft Medizintechnik Holland gedeputeerde Bert Pauli begeleidt bij een delegatiebezoek aan Stuttgart. Anke Rosemann van Brainport Industries hield een presentatie voor het landelijke clusternetwerk BioPro.Verder hebben we overlegd over toekomstige samenwerking tussen BW Int. en de Brainport regio.
Deze week is Medizintechnik Holland aanwezig bij het Innovations Forum in Stuttgart. Medizintechnik Holland verzorgt daar een presentatie. Voorafgaand is een business meeting met ook Finse en Amerikaanse delegaties. Hiervoor hebben we 65 aanmeldingen ontvangen, waarvan de helft van buitenlandese deelnemers. Nederland staat centraal tijdens de innovation warm-up.
Verder wordt achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een matchmaking in december/januari. 

bezoek optence en herbsttagung

Op 25 september nam Brainport Industries met een ledendelegatie van 15 personen deel aan een tegenbezoek aan het OPTENCE Netwerk. Er werden interessante bedrijven bezocht in Wetzlar. De volgende dag vond de Herbsttagung plaats waar volop gelegenheid was om contacten te leggen en verder te bestendigen.

 

DSPE OPTICS WEEK 2017

De derde DSPE Optics Week zal van 23 t/m 26 oktober in de Duitse stad Aken plaatsvinden. Het vierdaagse evenement omvat een symposium & fair, een demonstratiedag en twee hoogwaardige optische cursussen. Dit jaar overschrijdt het multidisciplinaire evenement, dat optica en mechatronica combineert, voor het eerst ook geografische grenzen. Brainport Industries is partner van de DSPE en de optics week. Meer informatie.

Outsourcing development and life-cycle management

Het boek over ondernemend samenwerken van Wim Steenbergen is afgelopen juni gelanceerd en zeer positief ontvangen. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er een workshop wordt georganiseerd op 8 en 9 november en dat er interesse is voor de volgende workshops. Over andere ontwikkelingen informeren wij u op een later moment. Meer informatie via Wim Steenbergen.

Mens
genomineerden en prijswinnaar
geflankeerd door fam. Pijnenburg

KMWE Wint William pijnenburg award

Tijdens het jaarcongres van Brainport Industries op 12 oktober werd KMWE uitgeroepen tot winnaar van de William Pijnenburg Award door Brainport Industries College. De William Pijnenburg Award, met een toepasselijk ontwerp, werd uitgereikt door de familie Pijnenburg. Lees meer...
 

fontys: Training for smart services (t4SS)

In januari 2018 start Fontys met het project Training For Smart Services (T4SS), waarbij 75 trainees een aanstelling bij een bedrijf krijgen en in anderhalf jaar worden opgeleid op het gebied van Software Engineering of Data Science. Het project gaat in drie jaar een blauwdruk opleveren waarmee meer groepen trainees kunnen worden geschoold.
 
Bedrijven en trainees gezocht
Fontys is verantwoordelijk voor het te leveren onderwijs en zoekt trainees en bedrijven (die een aanstelling kunnen bieden). De trainees moeten al wat kennis, ervaring en affiniteit hebben met ICT en worden geplaatst in de regio Antwerpen, Hasselt, Heerlen, Brainport. Interesse en contact via Kees Adriaanse 
 
Samenwerking
Het project is een samenwerking tussen Fontys Centre of Expertise HTSM, Hogeschool Zuyd, Open Universiteit, gemeente Heerlen, Brightland Smart Services Campus, Hogeschool PXL in Hasselt, bedrijven Corda Campus in Hasselt en AP Hogeschool in Antwerpen.

Brainport Industries Campus

Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van de Brainport Industries Campus. Er moeten 75000 heipalen de grond in. Op 11 december a.s. is een start bouw evenement. Hiervoor worden eind deze maand uitnodigingen op persoonlijke titel verstuurd.

update brainport industries college

De komende maanden staan in het teken van techniekpromotie. Als aftrap hebben we de onderwijsbeurs gehad waar het BI College samen met 4 andere vakopleidingen het werkend leren op de kaart heeft gezet! Bijna 20 open dagen, banen- en beroepenmarkten en voorlichtingsavonden staan gepland de komende tijd. Er zullen gastlessen worden gegeven op de vmbo scholen in de regio. Bovendien is er een nieuwe beroepenfilm van leerlingen bij BI College leden in de maak. Dit alles met als opvolging de Tech Events, waar zo’n 20 leden hun bedrijf openstellen voor leerlingen mét ouders. Meer hierover lees je in de College Update die op 25 oktober a.s. verschijnt.

Update Teclab

Teclab tilt de kennis van technici naar een hoger niveau, via mbo 4+ opleidingen, masterclasses, workshops en maatwerk.
Nulpuntspansysteem Teclab: Mark Manders van Teclab heeft nulpuntspansystemen toegepast op zelf ontworpen grondplaten die gebruikt worden op CNC-machines. Ze zorgen niet alleen voor snelle omsteltijden, maar zijn door de ronde vormen ook makkelijk schoon te houden. Lees meer 
Nieuwe CAM-totaaltraining: CNC-Consult en Teclab komen met een opleiding waarin je leert te programmeren in een CAM-oplossing én dat weet te vertalen naar de besturing van de machine. Je kunt je nu al aanmelden. Lees meer 
Gezellige bbq met gastdocenten: Eens per jaar nodigen we onze gastdocenten uit voor een barbecue. Gezellig én nuttig. Zo vertelden we de plannen over CircuLeren. Lees meer 
Nog plaats bij cursus gereedschapmaken: Na een succesvolle eerste editie begint op 26 oktober bij Teclab opnieuw een cursus gereedschapmaken. Je kunt je nog aanmelden. Lees meer 
Heeft koelvloeistof invloed op het anodiseerresultaat: Misschien herken je het: op een verspaand aluminium product ontstaan tijdens het anodiseren vlekken. Teclab onderzocht of dit te maken zou kunnen hebben met het koelsmeermiddel dat bij het verspanen gebruikt is. Lees meer 
De lasrobot is er klaar voor: De professionele lasrobotopstelling bij Teclab is gereed. Begin 2018 worden hier de eerste lassers opgeleid. In Teclab-stijl, dus in nauwe samenwerking met praktijkmensen. Lees meer

Agenda

Datum & Locatie Bijeenkomst Rol Informatie
23/26-10-2017, Aken
OPTICS WEEK
Partner
21/29-10-2017, Eindhoven
Dutch Design Week
Naam spreker
30-10-2017, Eindhoven
Kick-off Raak Let's move IT
08/09-11-2017
Workshop 'Outsourcing Development and Life-Cyle Management
14-11-2017, Venlo
TechnoValley symposium 'slimmer produceren'
15/16-11-2017, Veldhoven
Precisiebeurs
22-11-2017, Evoluon
Uitreiking Ir. Noordhofprijs
28-11-2017, Winterswijk
Getting-to-Know bij firma Contour
persoonlijke uitnodiging
Brainport Industries - Your high tech open supply chain
Copyright © 2017 Brainport Industries