Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

Jubileum!!


Dit jaar is een bijzonder jaar voor Invert Innovatie Management, want het bestaat dit jaar 10 jaar!! In 2007 heeft Petra van der Zwan de stoute schoenen aangetrokken en alle ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement in de zorgsector en medische interesse gebundeld in een eigen adviesorganisatie. Na een regulier controlebezoek aan eigen tandarts was na een goed gesprek duidelijk dat de mondzorg de doelgroep zou worden. Een certificeringstraject bij een fysiotherapiepraktijk bevestigde dit alleen maar. In de tandheelkundige sector lagen nog veel kansen en de no-nonsens ondernemers stonden open voor nieuwe ontwikkelingen. Na vele certificeringstrajecten en adviesbezoeken voor wet- en regelgeving ontdekte Petra ook dat het schrijven van een boek en artikelen in tandheelkundige vakbladen een prima middel zijn om kennis en kunde te delen.  

Natuurlijk is dit een mijlpaal en moet dit jubileum gevierd worden. Invert biedt u daarom het Combi-adviespakket Eerste hulp bij inspectiebezoek samen met de Praktijkscan aan voor 
€ 1199 in plaats van  1299 (ex. btw en reiskosten). Dit aanbod geldt in de maanden juli t/m december 2017.

Dat adviespakket houdt in:
  1. Er wordt een inventarisatie gedaan van hoe uw praktijk ervoor staat m.b.t. alle op dit moment belangrijke wet- en regelgeving.
  2. Er wordt aan de hand van een checklijst het KEW-dossier doorgenomen.
  3. Een drietal patiëntendossiers worden bekeken door de bril van de inspectie.
  4. Met behulp van een verzamelinventarisatielijst met alle overige punten waarop de inspectie controleert ontstaat een compleet beeld van uw praktijk.
  5. Alle bevindingen worden uiteengezet in een presentatie in uw praktijk om zo ieder teamlid te betrekken en te informeren. 
De inventarisatie (punten 1 t/m 4) duurt 2 dagdelen en de presentatie ongeveer 1 1/2 uur. Na de presentatie worden u de rapportages tezamen met het overzicht van wet- en regelgeving en een sjabloon protocol Inspectiebezoek verstrekt in een overzichtelijk gebundeld overzicht. 
 
Klik hier voor aanvraag Combi-adviespakket
Praktijknieuws

Bescherming patiëntengegevens


Het is een hot item in de zorgsector en er wordt dan ook veel aandacht aan besteed; het beveiligen van patiëntengegevens. In de nieuwsbrief van maart 2016 is er al aandacht besteed aan datalekken en in nieuwsbrief van januari 2017 is stilgestaan bij informatiebeveiliging. Per 1 juli is er een extra wet op dit gebied van kracht. Tijd om even stil te staan bij al uw plichten rondom het patiëntendossier:
  • Per 1 januari 2016 bent u verplicht om datalekken binnen 72 uur te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat tenslotte om gezondheidsgegevens, deze zijn van gevoelige aard en deze moeten altijd gemeld worden. De sancties kunnen oplopen tot wel  € 820.000, dus de moeite waard om conform deze wetgeving te handelen. 
  • Per 1 juli 2017 is de 'Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg' van kracht. Deze wet is er om patiëntengegevens te beschermen bij elektronische uitwisseling en hiermee moeten zorginstellingen voldoen aan de NEN 7510-normen. Deze normen regelen zaken zoals organisatie, beveiliging, inloggen en het bewaren van informatie over inzage. Een uitgebreide uiteenzetting vindt u in de brochure van het Ministerie van VWS.   
  • Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, Algemene Verordening gegevensbescherming, van kracht. In de AVG worden zaken zoals het bewerken van gegevens geregeld en heeft de zorgverlener een documentatieplicht.  Kijk voor informatie over de AVG op de website van Autoriteit persoonsgegevens. 
Een algemeen gegeven is dat de medewerker de zwakke schakel is in dit kader en het is dus belangrijk dat deze weet wat er van hem verwacht wordt. Een goede wijze om dit te regelen is het maken van een protocol waarin afspraken verwoord zijn met bijbehorende verantwoordelijkheden. Invert is druk bezig met een sjabloon hiervoor!!

Op de website van de KNMT is ook veel informatie te vinden, bekijk deze ook zorgvuldig. Wat daar niet staat is deze test om de manier van uw gegevensoverdracht tegen het licht te houden. 

Aan de slag! 

Wijzigingen Arbowet


De Arbowet is er voor alle werknemers en werkgevers in Nederland en is ontworpen om ervoor te zorgen dat er gezond en veilig gewerkt kan worden. Er zijn per 1 juli wat zaken veranderd in de wet.
Het betreft de volgende wijzigingen:

1. Basiscontract
Aan de nieuwe Arbowet is het basiscontract toegevoegd waarin minimumeisen staan waaraan een arbeidscontract moet voldoen zoals de toegang tot de werkvloer en het recht op een second opinion.
2. Bezoek bedrijfsarts
Volgens de nieuwe wet heeft de werknemer het recht om een bedrijfsarts te bezoeken als het gaat om vragen die de werknemer heeft over zijn gezondheid in relatie tot zijn werk.
3. Toegang werkvloer
Iedere bedrijfsarts heeft het recht om de werkvloer te bezoeken om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en werkbelasting. 
4. Second opinion
Indien de werknemer twijfelt aan het advies van de bezochte bedrijfsarts, heeft deze het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
5. Adviesrol bedrijfsarts
De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren aangaande preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken en op het gebied van verzuimbegeleiding.
6. Melden beroepsziekten
De bedrijfsarts kan nu beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
7. Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben waar een werknemer een klacht kan indienen.
8. Preventiemedewerker
Elk bedrijf moet ten minste 1 werknemer aanwijzen als preventiemedewerker die samenwerkt met de bedrijfsarts.
9. Werknemersbetrokkenheid
Werknemers en arbodeskundigen kunnen beter samenwerken door de mogelijkheid tot overleg met OR en personeelsvertegenwoordiging.
10.Sancties
De Inspectie van SZW, Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, krijgt meer mogelijkheid om sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving.

De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2017, maar werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om lopende contracten aan te passen. Nieuwe contracten moeten uiteraard direct voldoen aan de nieuwe Arbowet. Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van SZW.
Wist u dat?
.......Dat Invert weer een nieuwe aanbeveling heeft:
"Onder begeleiding van Petra zijn we begonnen met het formuleren van een missie en een visie en alle doelen uit te werken in concrete stappen. Door Petra's prettige en kritische begeleiding is er nu meer focus en ligt er een gedetailleerd praktijkplan. Petra bedankt!"

Loes Meijerink, Tandarts en praktijkhouder Praktijk voor Tandheelkunde Loes 
Agenda
Congres praktijkmanager 2017
In een dierlijke omgeving wordt dit jaar wederom het congres voor de praktijkmanager georganiseerd. Om kennis te vergaren op gebieden waarmee de praktijkmanager veel te maken heeft, wordt aandacht besteed aan diverse thema's. Invert Innovatie Management verzorgt workshop 4 'Zet je tanden in kwaliteit' over kwaliteit met een snufje Lean.  

Datum:
 22 september 2017
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Burgers' Zoo te Arnhem

Lees hier verder....
Tandartspraktijk op Orde
Invert Innovatie Management verzorgt in samenwerking met de KNMT Academy de opleiding Tandartspraktijk op Orde:
- Vertaling kwaliteitsbeleid van de KNMT 
- Handboek op basis van de ISO 9001 normen 
- Kwaliteits-, Leanmanagement en e-modules
- Ervaren gastsprekers van de KNMT
- 7 Workshops vanaf 28 september 2017
- Slechts plaats voor 7 praktijken!

Datum sneak preview:
 6 juli 2017
Aanvang: 19:00 uur

Lokatie: KNMT-kantoor 't Hart

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp