Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werk- en zorgomgeving en dit kan op diverse manieren geborgd worden. Zo is het belangrijk om medewerkers op te leiden als bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en de WIP-richtlijnen zijn natuurlijk ook ontwikkeld om veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Er is ook een evaluatie-instrument ontwikkeld om te toetsen hoe veilig de praktijk is, de risico-inventarisatie en evaluatie, oftewel de RI&E. De KNMT heeft samen met de Arbodienst een versie ontwikkeld voor tandartspraktijken. Indien het een praktijk betreft die kleiner is dan 25 medewerkers, hoeft er geen externe toetsing plaats te vinden. Bij kleinere praktijken is de screening niet verplicht, maar het is echter wel aan te bevelen dit periodiek uit te voeren. Zo wordt in het onderzoek getoetst of de werkhouding van de medewerkers goed is, of er sprake is van gevaarlijke stoffen en de melding van arbeidsongevallen wordt in kaart gebracht. In het rapport van de evaluatie wordt uiteen gezet waar de aandachtspunten zitten als het gaat om de arbeidsomgeving en op grond daarvan kan dan gericht actie ondernomen worden. De RI&E vormt een kwaliteitsevaluatie en vormt zo ook weer input voor de directiebeoordeling of management review. De screening maakt dan ook deel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem op grond waarvan beoordeeld wordt of het systeem werkt. De aandachtspunten in het rapport vormen zo weer een handreiking naar verbetermaatregelen binnen de praktijk.

Lead Auditor

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat Invert zich ook blijft ontwikkelen en haar doelstellingen heeft voor de bedrijfsvoering. In dit kader heeft Invert na een intensieve training waarin praktijk en theorie elkaar aanvulden het certificaat voor Lead Auditor voor kwaliteitsmanagementsystemen, ISO 9001, behaald. Dit certificaat is wereldwijd erkend en gecertificeerd door opname in het IRCA, het International Register of Certificated Auditors. Over dit certificaat beschikt ook (als het goed is) een auditor van een certificerende instelling die de externe audits afneemt indien u voor een geaccrediteerd certificaat in aanmerking wilt (blijven) komen. De training en het examen zijn uniform over de gehele wereld, dus de training kan bij alle geaccrediteerde certificerende instellingen gevolgd worden, deze keer betrof het de instelling DNV. Met de opgedane kennis en vaardigheden kan Invert u nog beter adviseren en is nu nog een betere gesprekspartner tijdens het externe audittraject.  

Mondzorg gehandicaptensector


Nog dit najaar start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek naar de kwaliteit van de mondzorg in de gehandicaptensector. De reden voor dit onderzoek is dat de inspectie de afgelopen jaren meldingen heeft ontvangen van tekortschietende zorg. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om het veld te stimuleren om de dagelijkse zorg voor het gebit onderdeel te laten vormen van de ondersteuning van de cliënt. Daarnaast moet ook de mondzorg onderdeel gaan uitmaken van het ondersteuningsplan van de cliënt. Het onderzoek maakt deel uit van een twintigtal inspectiebezoeken waaraan het onderwerp mondzorg wordt toegevoegd. De bevindingen worden niet meegenomen in het inspectieoordeel, vanwege het feit dat er nog geen richtlijn is opgesteld voor de sector. 
Bron: Skipr, 27 augustus 2014. 

Praktijkscan 2.0

Vorig jaar is Invert gestart met het verrichten van praktijkscans. Door groot succes en op basis van de behoefte van de gescande tandheelkundige praktijken is de scan uitgebreid. Voorheen besloeg de scan een 2 uur durend vraaggesprek waarvan een rapport gemaakt werd. In de nieuwe opzet wordt de rapportage besproken tijdens een vervolgbezoek waarin ook de koppeling gemaakt wordt naar de geldende wet- en regelgeving.  Met name vanwege het feit dat de inspectie haar aandachtspunten heeft uitgebreid, wordt deze koppeling als zeer waardevol ervaren. Naast de rapportage van de scan ontvangt u ook een overzicht van alle wetten en regels waaraan u moet voldoen. In het overzicht is ook een katern opgenomen met aandachtspunten van de inspectie op grond waarvan sancties uitgedeeld kunnen worden. Indien u zich vóór 15 oktober aanmeldt voor deze scan, tonen we gratis de module van onze e-learning waarin de verbetercyclus wordt belicht. De verbetercyclus is één van de nieuwe aandachtspunten van de inspectie. U hebt dan de primeur! 
Klik hier voor meer informatie over de praktijkscan 2.0
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2014 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp