Copy
در مرورگر خود مشاهده فرمایید
View this email in your browser

نظارۀ چمن اردیبهشت خوش باشد

که بر درخت زند باد نوبهار افشان

مهندسان طبیعت ز جامه خانهٔ غیب

هزار حله برآرند مختلف الوان

ز کارگاه قضا در درخت پوشانند

قبای سبز که تاراج کرده بود خزان
سعدی شیرازی 

 وبگاه نورنگ با تقویم های اردیبهشتماه، با نگاه به طبیعت ایران و با استفاده از عناصری نو و بدیع در فضای مجازی به روز رسانی شد. 
به اشتراک بگذارید: 
Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
نورنگ را دنبال کنید: 
Facebook
Facebook
 Twitter
Twitter
Noorang
Noorang
Email
Email
SoundCloud
SoundCloud
Instagram
Instagram