Copy
The latest news and events from the Welsh Centre for International Affairs. Update your profile to receive the e-news in Welsh. 


Lansio prosiect Hub Cymru Affrica

Cafodd prosiect Hub Cymru Affrica a ariennir gan Lywodraeth Cymru dan arweiniad Cat Jones, ei lansio yn swyddogol ar 23 Mehefin yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae Hub Cymru Affrica yn cefnogi cyfathrebu, cydlynu a meithrin gallu unigolion a grwpiau sydd eisiau dechrau a gweithio ar brosiectau Cymru Affrica: "Byddwn yn parhau ac yn adeiladu ar y gwaith da sydd wedi cael ei wneud yn barod drwy gysylltu rhaglenni, digwyddiadau, ymgyrchoedd, cefnogaeth i wirfoddolwyr, a pharhau â’n gwaith polisi ac eiriolaeth”, meddai Cat Jones.

Mae'r Hub  hefyd yn rhedeg cynllun grantiau blynyddol o £180,000 – mae’r rhaglen grantiau ar agor am geisiadau. Cyfle arall i gymryd rhan gyda phrosiect Hub Cymru Affrica yw Cynhadledd Iechyd Hub Cymru Affrica ar 1 Gorffennaf 2015. Y pwnc yw Datblygu Partneriaethau Cynaliadwy. Cliciwch yma i gael manylion am y digwyddiad ac i gael ffurflen gofrestru.

Cyfarfod G7 o rai o economïau mwyaf y byd 

Cynhaliwyd 41fed uwchgynhadledd G7 yn yr Almaen ar 7-8 Mehefin.

Roedd y mynychwyr yn cynnwys arweinwyr saith aelod-wladwriaeth y G7, yn ogystal â chynrychiolwyr yr Undeb Ewropeaidd. Canolbwyntiont ar yr economi fyd-eang ac ar faterion allweddol yn ymwneud â diogelwch tramor a pholisi datblygu.

Mae cefnogaeth arweinwyr G7 at roi terfyn ar lygredd tanwydd ffosil cyn diwedd y ganrif hon yn marcio mwy na 20 mlynedd o ymdrechion i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Gweler barnau am y cyfarfod isod:
O safbwynt Almeinig.
O'r ymgyrch gwrth-dlodi "ONE".

Cynhadledd Iechyd Hub Cymru Affrica

Yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili ym mis Mai, cyhoeddodd yr Urdd ei ymrwymiad fel partner allweddol yn y prosiect 'Cymru dros Heddwch’ yn swyddogol.

Ariennir y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae’n cael ei reoli gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Cafodd pobl ifanc y cyfle i ysgrifennu eu negeseuon personol o heddwch ac ewyllys da ar babis gwynion, a chrëwyd murlun enfawr gan yr artist Laura Sorvala, yn darlunio sut mae Cymru wedi cyfrannu at heddwch byd yn y ganrif ddiwethaf, yn cynnwys dyfyniadau gan bobl ifanc.

Os hoffech weld rhai o’r argraffion, gweler y lluniau ar acebook

Wynebau newydd yng Nghymru dros Heddwch

Y mis hwn, mae’n bleser gennym groesawu tri o ddechreuwyr newydd!

Yn ymuno â thîm y prosiect Cymru dros Heddwch mae Noam Devey, Cydlynydd Ieuenctid, Ffion Fielding, Cydlynydd Cymunedau De Cymru a Hanna Huws, Cydlynydd Cymunedau Gogledd Cymru.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy amdanynt.

Cynhadledd Iechyd Hub Cymru Affrica

Bydd Cynhadledd Iechyd Cymru o Blaid Affrica eleni ar 1 Gorffennaf yn canolbwyntio ar adeiladu partneriaethau cynaliadwy. Bydd prif siaradwyr yn cynnwys yr Arglwydd Crisp, awdur 'Turning the World Upside Down' a Grace Kondindo o Chad a fydd yn mynd i'r afael â materion iechyd mamau a phlant. Bydd gweithdai yn rhoi cyfle i ryngweithio gydag arbenigwyr ar amrywiaeth o themâu megis addysg iechyd byd-eang, datblygiadau ysgol feddygol yn Affrica, materion cynhwysiant, gwneud cais am grantiau a pham bod materion Masnach Deg yn bwysig i faes iechyd. Bydd y gynhadledd o ddiddordeb i wneuthurwyr polisi yn y llywodraeth a'r GIG, gweithwyr iechyd proffesiynol, cyrff anllywodraethol, Cysylltiadau Iechyd, myfyrwyr a'r cyhoedd cyffredin sydd â diddordeb mewn cefnogi datblygu yn Affrica Is-Sahara. Gallwch weld yr amserlen a chofrestru am ddim yma.

Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru 2015: Cofrestru ar agor

Mae’r broses gofrestru ar gyfer twrnamaint dadlau flynyddol CEWC ar agor. Mae'r twrnamaint yn rhedeg o fis Hydref tan fis Tachwedd ac mae'n agored i bob ysgol uwchradd a choleg yng Nghymru.

Mae dros 60 o dimau yn cymryd rhan bob blwyddyn. Gall dadlau helpu myfyrwyr o bob oedran a gallu i ddatblygu nifer o sgiliau pwysig. Mae'r rhain yn cynnwys y gallu i weithio fel tîm, i resymu’n rhesymegol, i ddeall dwy ochr dadl, ac i siarad yn ysgogol ac yn ddarbwyllol.

Mae CEWC yn trefnu Diwrnodau Hyfforddiant ar Ddadlau hefyd, i helpu myfyrwyr i ddeall beth sydd ei angen. Cofrestrwch am le yn Niwrnodiau Hyfforddiant a Phencampwriaeth 2015.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru.

Galwad olaf: Cwrs athroniaeth i blant (P4C)

Mae ychydig o lefydd ar ôl ar y cwrs 2 ddiwrnod Lefel 1 Athroniaeth i Blant (P4C) ar 1-2 Gorffennaf yng Nghaerdydd.

Mae'r cwrs yn cynnig cyflwyniad llawn i'r dull Athroniaeth i Blant (P4C). Mae'r dull hwn wedi cael ei ddefnyddio gan CEWC ers 2004, i helpu plant i ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a chreadigol, eu galluoedd gwrando a’u lefelau llafaredd.

Meddai Manon Defis, y Swyddog Addysg ac Ymgysylltu: "Os ydych yn athro ac yn awyddus i gael eich myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac yn greadigol ac ar yr un pryd, gwella eu gallu i weithio'n gyda’i gilydd, mae'r cwrs deuddydd hwn yn berffaith i chi! "

Mae'r cwrs yn costio £250 am ddau ddiwrnod. Arbedwch eich sedd a chofrestrwch!

Cymru dros Heddwch yn yr Eisteddfod

Yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili ym mis Mai, cyhoeddodd yr Urdd ei ymrwymiad fel partner allweddol yn y prosiect 'Cymru dros Heddwch’ yn swyddogol.

Ariennir y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae’n cael ei reoli gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Cafodd pobl ifanc y cyfle i ysgrifennu eu negeseuon personol o heddwch ac ewyllys da ar babis gwynion, a chrëwyd murlun enfawr gan yr artist Laura Sorvala, yn darlunio sut mae Cymru wedi cyfrannu at heddwch byd yn y ganrif ddiwethaf, yn cynnwys dyfyniadau gan bobl ifanc.

Os hoffech weld rhai o’r argraffion, gweler y lluniau ar facebook!
 
Swzddi Gwag

Size of Wales: Codwr arian


Ein digwyddiadau


Cynhadledd Iechyd Hub Cymru Affrica 
01 Gorffennaf 2015 – 09 AM i 6 PM
Prifysgol Caerdydd
 

Ddyddiadau eraill ar gyfer eich

Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus: Julia Gillard
02 Gorffennaf 2015 – 6 PM
Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 
07 Gorffennaf 2015 - 12 Gorffennaf 2015
Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Llangollen

Datblygiad diweddar yn yr Wcráin 
08 Gorffennaf 2015 - 7 PM
Y Deml Heddwch

Cefnogi WCIA
 

Blogiau

UK defence policy – under any political party – risks being penny wise and pound foolish  
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA),
Registered charity number 1156822

All rights reserved.
 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp