Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru.https://wcia.us7.list-manage.com/profile?u=1b517a43d2799fdf85acd0bd4&id=4568e0e3e8&e=[UNIQID]l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg. 

Llwyddiant ar gyfer parti heddwch y Deml

Bu pobl o bob rhan o Gymru yn dathlu pen-blwydd y Deml Heddwch yn 75 oed yng Ngŵyl Heddwch 75 ar 30 Tachwedd.

Arhosodd teuluoedd am oriau wrth iddynt gwblhau Helfa Drysor y Deml, paentio’r 'Peace of Art' ymuno â thrafodaeth athronyddol, gwrando ar y côr Adfer Nu-Hi neu ddrymio rhyw ychydig.

Meddai Susie Ventris-Field: " Rydym wedi’n gwefreiddio gan yr ŵyl a’r adborth.  Dywedodd pawb a gymerodd ran y byddent wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn rhywbeth tebyg yn y dyfodol, Hefyd, daeth llawer o bobl i'r Deml nad oedd erioed wedi bod yma o'r blaen." 

Daeth enillwyr y gystadleuaeth hefyd i'r ŵyl i dderbyn eu gwobrau. Enillodd Dylan Highgate i-pad ar gyfer ei ysgol, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cadog.  Bydd ei gais, ymhlith eraill, ar gael drwy'r wefan yn fuan. 

Daeth yr ŵyl i ben ar 1 Rhagfyr, gyda pharti a cherddoriaeth byw ym Milgi.
 

Canlyniad Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru

Ysgol Tryfan oedd enillydd Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru, yn dadlau yn erbyn y cynnig 'Mae Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig wedi methu."

Roedd Cian Sion and Zara Abas wrth eu boddau gyda’r dyfarniad, a chasglont eu gwobr.

Wrth siarad ar ran y beirniaid, sylwodd AM ar ansawdd uchel y ddadl, boed o ran yr arddull angerddol a huawdl a’r cynnwys clir ar fater mor gymhleth.

Cynlluniau’r Diwrnod Llaw Goch

Mae Cangen CCU Caerdydd a’r Cylch yn cynllunio digwyddiad i nodi’r Diwrnod Llaw Goch, diwrnod rhyngwladol i godi ymwybyddiaeth am blant sy’n filwyr.

Bydd hyn yn cynnwys sesiwn ddadlau gyda chyfranogiad ysgolion yn y prynhawn a digwyddiad gyda'r nos gyda siaradwyr.


Digwyddiad Keith Best yng Ngogledd Cymru

Rhoddodd Keith Best, Prif Weithredwr yr elusen Freedom from Torture, ddarlith mewn digwyddiad a drefnwyd gan Gangen Menai CCU ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd y ddarlith yn canolbwyntio ar ymchwil diweddar gan Freedom for Torture i arteithio yn Sri Lanka: "Mae’r hyn yr ydym wedi ei ddogfennu yn destun pryder mawr, ac yn fwy felly oherwydd yn amlwg dim ond pigyn y rhewfryn yw hyn," meddai Keith Best.

Gweledigaeth Carwyn Jones ar gyfer Cymru yn y Byd

Dadleuodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y dylai Cymru ddyrnu'n uwch na'i phwysau yn y Byd.

Gan gyffwrdd ar bynciau mor amrywiol â datblygu rhyngwladol, masnach ac uwchgynhadledd NATO'r flwyddyn nesaf, dadleuodd y Prif Weinidog yn gryf dros Gymru allblyg

Cynhaliwyd trafodaeth ar ôl yr araith gyda’r panelwyr Syr Emyr Jones Parry, cyn Gynrychiolydd Parhaol y DU i'r Cenhedloedd Unedig; Mutale Merrill OBE, Prif Weithredwr BAWSO; Julian Rosser, Pennaeth Oxfam Cymru; a Fran Dickson, Ymchwilydd PhD yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd.

Llwybr Heddwch 

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Deml Heddwch yn 75 oed, datblygodd Intern UNA Rebecca Dunn Lwybr Heddwch yng Nghaerdydd, er mwyn i bobl allu archwilio ochr arall o Gaerdydd. Mae'r daith gerdded 1.2 milltir ar gael i'w llwytho i lawr am ddim oddi ar y wefan, ac mae’n cynnwys nifer o fannau heddwch yng Nghaerdydd, o arddangosfa Bugeiliaid y Stryd yn Stori Caerdydd i’r Ardd Heddwch. 

Cofio Mandela

Ychwanegodd dilynwyr WCIA eu teimladau ar Facebook am Nelson Mandela, a fu farw yn ei gartref ar 5 Rhagfyr.

Meddai Peter Sutch, Uwch Ddarlithydd mewn theori wleidyddol a rhyngwladol a Chyfarwyddwr Astudiaethau mewn Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Caerdydd: "Roedd Mandela yn cynrychioli safon y wladweiniaeth y dylem ei ddisgwyl gan ein harweinwyr, hyd yn oed ar gyfer y rhai hynny y mae eu hymdrechion eu hunain yn enw dynoliaeth yn eithriadol.

Pan ymwelodd Desmond Tutu â’r Deml Heddwch yn ystod digwyddiad Tutu foundation, roedd ei deyrnged i Mandela, fel dyn y mae ei ddioddefaint wedi gwneud iddo ddeall heddwch a maddeuant, yn ysbrydoledig. "
Rydym ar ein gwyliau Nadolig o 23 Rhagfyr tan 6 Ionawr.


Ein digwyddiadau

Prydain ac Affrica: 50 mlynedd yn ddiweddarach, Y Deml Heddwch, rhagor o wybodaeth i ddod cyn bo hir.

Cymru dros Heddwch: Helpwch ni i lunio’r prosiect Cymru dros Heddwch, ac i ennill y cam nesaf mewn cyllido.
 

Digwyddiadau o’r Gorffennol

Gŵyl Heddwch 75
  • Lluniau
  • Erthygl y BBC
  • Bydd llyfr o geisiadau’r gystadleuaeth, llinell amser y Deml a rhywfaint o adnoddau eraill ar gael ar-lein yn y Flwyddyn Newydd.
Rownd Derfynol y Ddadl
Wales and the World Special Debate with First Minister Carwyn Jones

CEWC - Model y Cenhedloedd Unedig
Cynadleddau Model y Cenhedloedd Unedig 2014: Gwrthdaro a Thrychinebau

AbertaweNeuadd y Ddinas, 3 Mawrth 2014, Cofrestrwch yma.

Y Barri, Swyddfeydd Dinesig,13 Mawrth 2014, Cofrestrwch yma.

Caerdydd, Siambr Hywel, 14 Mawrth 2014, Cofrestrwch yma.

Caernarfon, Swyddfa Ardal Arfon, 17 Mawrth 2014, Cofrestrwch yma.

Yr Wyddgrug, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, 18 Mawrth 2014, Cofrestrwch yma.

Caerfyrddin, Neuadd y Sir, 24 Mawrth 2014,  Cofrestrwch yma.

Sesiynau briffio 2014

Caerdydd, Y Deml Heddwch, 28 Ionawr 2014. Cofrestrwch yma.

Caerfyrddin, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, 30 Ionawr 2014. Cofrestrwch yma.

Wrecsam, Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a Chatholig Sant Joseff, Mawrth 4 Chwefror 2014. Cofrestrwch yma.

Bangor, Coleg Menai, 5 Mercher 2014. Cofrestrwch yma.
 

CEWC - CreuNewid

Casnewydd  Prifysgol Cymru, Casnewydd, 12 Chwefror 2014. Cofrestrwch yma.

Caerfyrddin Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, 13 Chwefror 2014. Cofrestrwch yma.

Bangor Prifysgol Bangor, 18 Chwefror 2014. Cofrestrwch yma.

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Diwrnod Holocost y Byd, Journeys, Holocaust Memorial Day Trust
227 Ionawr – cynlluniwch ddigwyddiad eich hun  

Darlith Ann Clwyd ASUNA Menai a Phrifysgol Bangor
19 Chwefror, Prifysgol Bangor.

Cynhadledd Ieuenctid UNA-UK Youth Conference: Your world, your career
1 Chwefror 2014, Caeredin
Ar gyfer Aelodau Ieuenctid UNA a myfyrwyr prifysgol.  Mae bwrsarïau teithio ar gael.  
 
Diwrnod y Llaw Goch, Cangen CCU Caerdydd a’r Cylch
12 Chwefror, siaradwr Ben Griffin, aelod o’r SAS gynt a bellach, yn bennaeth Veterans for Peace UK.  Rhagor o fanylion i ddod cyn bo hir.

Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru 
21 Mawrth 2014

Fforwm y Cenhedloedd Unedig
28 Mehefin, Neuadd Ganolog San Steffan
Ar agor i bawb. Gostyngiadau i aelodau UNA.  


Diweddarwch eich proffil i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.
 
Copyright © 2013 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp