Copy
The latest news and events from the Welsh Centre for International Affairs. Update your profile to receive the e-news in Welsh. 

Dadl fywiog yn y Deml Heddwch

Bu’r Deml Heddwch yng Nghaerdydd yn gartref i bedwar newyddiadurwyr blaenllaw yn y ddadl ar sylw y cyfryngau o newyddion byd-eang.

Roedd y ddadl 'Byd Bach', a gynhaliwyd ar y cyd â WCIA ac Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd (JOMEC), yn cynnwys panel o newyddiadurwyr print a darlledu.

Cynrychiolodd Lindsey Hilsum, Golygydd Rhyngwladol ar gyfer Channel 4 News a Jonathan Levy, Cyfarwyddwr Casglu Newyddion a Gweithrediadau Sky News y newyddiadurwyr darlledu, ac roedd Sean Ryan, Golygydd Cyswllt y Sunday Times a Martin Shipton, Prif Ohebydd y Media Wales yno fel newyddiadurwwyr print.

Cafodd y digwyddiad ei gadeirio gan gyn-Gyfarwyddwr y BBC World Service Richard Sambrook, sydd bellach yn Gyfarwyddwr Canolfan Newyddiaduraeth Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd.

Roedd Joe Smith, sy’n 26 mlwydd oed ac yn fyfyriwr newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn bresennol yn y digwyddiad. Meddai: "Roedd yn noson wych ac roedd yn hynod ysbrydoledig gweld rhywfaint o feistri’r grefft yn siarad am y diwydiant mewn ffordd bersonol iawn. Mwynheais yn fawr a hyd yn oed yn well na hynny, mae'n rhad ac am ddim. "

Pan ofynnwyd pam ei bod wedi cymryd rhan yn y digwyddiad, dywedodd Lindsey Hilsum: "Oherwydd fy mod yn credu ei fod yn bwysig bod pobl yn deall sut mae newyddiaduraeth yn gweithio yn y byd go iawn.

"Rwy'n gweld bod pobl nad ydynt erioed wedi bod yn newyddiadurwyr nac yn academyddion nad ydynt erioed wedi bod newyddiadurwyr yn aml yn damcaniaethu heb unrhyw ddealltwriaeth o'r pwysau dydd i ddydd, fel amser, arian, arian, fisâu, logisteg a holl gyfyngiadau cyffredin ein bywydau."

Mwy

Neges gan y tim

Nadolig Llawen gan y WCIA
Ar ôl blwyddyn brysur, bydd y WCIA ar gau o 24 Rhagfyr tan 4 Ionawr. Rydym yn gobeithio y cewch chi wyliau bendigedig ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2016.

Adeiladu cymorth ar gyfer addysg fyd-eang

Ym mis Tachwedd y llynedd, aeth y prosiect Cymru dros Heddwch ati i archwilio sut mae Cymru wedi cyfrannu at chwilio am Heddwch yn y 100 mlynedd diwethaf ers y Rhyfel Byd Cyntaf. Darganfyddwch fwy am eu stori llawn.
 

Perfformiad rhyngwladol yng Nghasnewydd

Ar 12 Tachwedd, perfformiodd Gen Verde, grŵp o 21 o ferched o 13 o wledydd gwahanol yng Nghasnewydd fel rhan o'u taith 11 wythnos o amgylch Prydain.

Mae Gen Verde yn ymrwymedig i Focolare - mudiad dros heddwch ac undod. Wrth ddynesu at y gyngerdd ar 12 Tachwedd, mae merched Gen Verde wedi arwain gweithdai ar draws Cymru.

Roedd Ysgol Gorllewin Mynwy ac Ysgol Gatholig St Albans o Bont-y-pŵl, yn bresennol yn y cyngerdd, sy'n cael ei dangos ar BBC iPlayer Radio Wales.
 

Cyfeillion y Ddaear Cymru - Polisïau Amgylcheddol

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi lansio holiadur bach yn gwahodd pobl Cymru i ddweud eu dweud am y materion amgylcheddol a chynaliadwyedd sydd o’r pwys mwyaf iddynt.

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi gofyn i bartïon gynnwys polisiau yn eu maniffestos ar faterion amgylcheddol allweddol. Bydd y data a gasglwyd o'r arolwg yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar bleidiau gwleidyddol, ac yn y pendraw, Llywodraeth nesaf Cymru, i wneud addewidion cadarn a newidiadau cadarnhaol i wneud Cymru yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr arolwg, sy'n cymryd tua 10-15 munud.


 

Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru 

Ar 4 Rhagfyr, cynhaliwyd rownd derfynol Pencampwriaethau blynyddol Dadlau Ysgolion Cymru.

Yn y rownd derfynol, trafododd Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Morgannwg ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr y syniad: "Mae'r tŷ hwn yn credu bod nodau byd-eang yn arf anhepgor ar gyfer rhoi terfyn ar dlodi."

Dywedodd un o’r beirniad Susie Ventris-Field: "Perfformiodd yr enillydd, sef Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Morgannwg, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr, a ddaeth yn ail, a phawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth yn wych i gynhyrchu trafodaeth gyffrous a ddeniadol."

Sgyrsiau Newid yn yr Hinsawdd Cymru

Mynychodd cynrychiolwyr o Maint Cymru ac elusennau eraill yng Nghymru Gynhadledd flynyddol Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP21) yn gynharach y mis hwn.

Diweddarodd tîm Maint Cymru eu cefnogwyr gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y gynhadledd drwy eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Cadwch olwg yma am ragor o wybdoaeth ar COP21.
 

Cystadleuaeth Nodau Datblygu Cynaliadwy

 
Lansiodd Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru gystadleuaeth Nodau Datblygu Cynaliadwy ar 1 Rhagfyr.

Mae'r gystadleuaeth yn gofyn i ddisgyblion greu poster, ffilm neu animeiddiad byr i godi ymwybyddiaeth o Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (SDGs), sy'n anelu at fynd i'r afael â'r problemau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fydd yn wynebu'r byd erbyn 2030.

Nod y gystadleuaeth yw helpu pobl yng Nghymru i gael gwybod mwy am Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a chodi ymwybyddiaeth o'r nodau.

Y dyddiad cau yw 5pm ar 26 Chwefror, a bydd y cynigion buddugol yn cael eu harddangos o amgylch Cymru ac ar wefan Rhaglen Dysgu Byd-eang. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.

Ein digwyddiadau

Fforwm Blwyddyn Newydd WCIA, 19 Ionawr, Y Deml Heddwch, Caerdydd, 1.00-5.00pm, Cofrestru#Fforwm
BlwyddynNewyddWCIA


Newid Hinsawdd a Chymru, 27 Ionawr, Y Deml Heddwch, Caerdydd, Cofrestru. #ClimateChangeWales

Sgwrs gan Bennaeth Oxfam GB, Mark Goldring, Y Deml Heddwch, Caerdydd, Union ddyddiad i’w gadarnhau.. 

Arddangosfa Cymru dros Heddwch
16 Ionawr – 16 Ebrill 2016
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
 
Mae Llyfr Coffa Cenedlaethol Cymru yn cynnal enwau 35,000 o ddynion a menywod o Gymru a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Gadawodd y Rhyfel deuluoedd a chymunedau ar draws Cymru yn galaru ac wedi’u hysgwyd, a chyda phenderfyniad i gofio’r genhedlaeth hŷn hon.
 
Mae'r arddangosfa hon yn adrodd hanes y Llyfr hwn - darn o waith celf yn ei hun - ac yn archwilio rhywfaint o fywydau rhai o'r dioddefwyr rhyfel a restrir yn y llyfr. Ac ar gyfer pawb sy’n ei ddarllen, mae'n peri cwestiwn - yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at chwilio am heddwch?
 
Trydar: #CymrudrosHeddwch
 
Lansio Arddangosfa ‘Cymru dros Heddwch’
30 Ionawr 2016
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
 
10.00-15.00 Diwrnod agored i grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr. Teithiau tywys, cyfle i gymryd rhan yn y 'weithred o goffa ddigidol’ ac ein helpu i drawsgrifio’r enwau o’r Llyfr, a darganfod sut gellir ymchwilio i hanes lleol y cyfnod hwn a'i storio’n ddigidol am flynyddoedd i ddod. Helpwch ni i gasglu'r straeon sy'n berthnasol i’r enwau yn y Llyfr, a chymerwch ran mewn 'editathon wikipedia' ar y thema 'gwrthwynebiad cydwybodol’,fel bod y rhai a deimlai na allent fynd i ryfel yn cael eu cofio hefyd.

15.00-16.00 Derbyniad gyda phartneriaid y prosiect. Estyn diolch i wirfoddolwyr sydd yn 'dod â’r Llyfr Coffa yn ôl' - ac agor yr arddangosfa Cymru dros Heddwch yn ffurfiol - bydd siaradwyr yn cynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llyfrgell Genedlaethol, Comisiwn Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru.

I gofrestru diddordeb yn y digwyddiad, cysylltwch â walesforpeace@wcia.org.uk.
 

Ein hyfforddiant a DPP

Gweithio gyda Cymunedau: Cryfderau a Sialensau, Hub Cymru Africa, 14 Chwefor, the Mount Centre, Carmarthen, Cofrestru. 

Logisteg a Diogelwch ar gyfer Ymweliadau i Affrica (Yn dilyn y cwrs Paratoi i Wirfaddoli yn Abertawe), Hub Cymru Africa, 19 Ionawr, the Environment Centre, Swansea, Cofrestru. 
 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Ginio Rhwydweithio, Cynnal Cymru, 6 Ionawr, Caerdydd. Mwy.

Glaslun i Gymru, Oxfam Cymru, 13 Ionawr, Ystafell Preseli, Canolfan Mileniwm Cymru, Mwy
.

Adnoddau o ddigwyddiadau


Mock COP, 16 Tachwedd mewn partneriaeth â Maint Cymru. Lluniau a chyfryngau
cymdeithasol.
 
 

Cefnogi WCIA 

Darganfyddwch fwy 

Ymunwch gydag UNA Cymru ac UNA-UK. 
 

Gwirfoddoli

Enillwch sgiliau a phrofiad, dewch i gwrdd â phobl a chefnogi WCIA. Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i weithio ar y wefan a gwirfoddolwyr cyffredinol.
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp