Copy
The latest news and events from the Welsh Centre for International Affairs. Update your profile to receive the e-news in Welsh. 

Caerdydd yn cofio 21 mlynedd ers Hil-laddiad Srebrenica

Cofiodd Caerdydd hil-laddiad Srebrenica gyda digwyddiad yn y Deml Heddwch ar 14 Gorffennaf, ble daeth tri goroeswr Mwslimaidd Bosniaidd a merch  ffoadur o Fosnia i siarad am eu profiadau.

Cipiwyd Srebrenica, sef tref ym Mosnia, a gyhoeddwyd yn ardal diogel y Cenhedloedd Unedig yn ystod gwrthdaro’r Balcanau, gan y Cadfridog Ratio Mladić o Serbia a'i barafilwyr ym 1995. Yn ystod y deg diwrnod nesaf, bu cyflafan, a chafodd 8,000 o ddynion a bechgyn Mwslimaidd Bosniaidd eu lladd, a miloedd o fenywod, plant a’r henoed eu halltudio a’u treisio. Cyhoeddwyd hyn fel hil-laddiad gan y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol.

"Roeddwn wedi cael fy saethu yn fy stumog ac yn fy mraich dde ... Gwyliais resi o bobl yn syrthio i lawr wrth i’r saethu barhau. Gallwn glywed pobl yn marw", meddai Nedzard Avdic, a lwyddodd i ddianc ar ôl iddo chwarae’n farw.

Mynychodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y digwyddiad yn y Deml Heddwch, wrth iddo lansio’r pecynnau addysg iaith Gymraeg Cofio Srebrenica.  Soniodd unwaith eto, am y pwysigrwydd o rannu straeon goroeswyr i helpu i gael gwell dealltwriaeth ac i ddatblygu cysylltiadau gyda chymdogion rhyngwladol Cymru.

"Nid yw Goddefgarwch yn ymwneud â difaterwch ond yn hytrach, yr awydd i ddeall ein cymdogion – gwneud ymdrech i geisio dod i wybod mwy amdanynt a dysgu oddi wrthynt.  Bydd y pecyn hwn yn adnodd ardderchog ar gyfer hynny."

"Mae'n bwysig iawn nad yw’r straeon a’r profiadau hyn fyth yn cael eu hanghofio; yr unig ffordd o ddysgu yw drwy gofio."

Cynhaliwyd y digwyddiad coffa gan Saleem Kidwai, Cadeirydd Cyngor Mwslimaidd Cymru a David Melding AC, Cyd-gadeirydd Cofio Srebrenica - elusen a ariennir gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

I ddarllen straeon goroeswyr, cliciwch yma. I gael rhagor o wybodaeth am Cofio Srebrenica, cliciwch yma.

Wales Africa Health Conference Puts Global Health Improvement Centre Stage

Cynhaliwyd Cynhadledd Iechyd Cymru-Affrica eleni yng Nghaerdydd ar y 6ed o Orffennaf, a thynnwyd sylw at yr heriau iechyd parhaus o weithio yn Affrica ac at rannu’r hyn a ddysgwyd.

Roedd y gynhadledd, a drefnwyd gan Hub Cymru Africa sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, a'r Ganolfan Gydlynu Iechyd Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cynnwys siaradwyr gwadd o Loegr, yr Alban, a Namibia.

Mae Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica yn cefnogi staff gofal iechyd ar draws Cymru i gyfrannu at ddatblygu gofal iechyd ar draws Affrica, drwy ymrwymo amser gwirfoddol ac arbenigedd drwy grwpiau cymunedol ac elusennau.

Siaradodd Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, a agorodd y gynhadledd, am yr effaith gadarnhaol y mae'r rhaglen wedi ei chael adref a thramor.

"Dylem fod yn falch iawn o'r hyn y mae'r rhaglen Cymru- Affrica wedi ei gwneud, gan ei bod yn adeiladu ar ein diddordeb i wella gofal iechyd ar draws y byd ac ein helpu i feithrin Cymru hael, sy’n edrych tua’r dyfodol."

Mae'r rhaglen wedi gweld cyfraniadau tuag at wella gofal llosgiadau, hyfforddiant bydwragedd, ac ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ymysg nifer o rai eraill. Siaradodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth Hub Cymru Africa, am yr hyn y gellir ei gyflawni drwy hyrwyddo gwasanaeth iechyd byd-eang drwy sgiliau trosglwyddadwy rhwng gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

 "Mae gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru yn gallu datblygu galluoedd eu partneriaid trwy rannu gwybodaeth a sgiliau. Yn gyfnewid, ceir manteision fel magu mwy o hyder, datblygu sgiliau arweinyddiaeth a hyfforddi, ennill dealltwriaeth o afiechydon byd-eang, a chael profiad o ddatrys problemau mewn llefydd sydd heb lawer iawn o adnoddau. "

Mae Hub Cymru Africa, oedd yn dathlu eu pen-blwydd yn flwydd oed eleni ar Fehefin 23, yn cefnogi partneriaethau yng Nghymru ac yn Affrica. Maen nhw wedi dyrannu 80 o grantiau trwy eu cynllun grantiau bach blynyddol ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica.

I ddarllen mwy am y rhai hynny sydd wedi derbyn grant gan Hub Cymru Africa ac am eu gwaith, cliciwch yma. I ddarllen mwy am y gynhadledd, cliciwch yma.

Treftadaeth Heddwch Cymru: Hanes Ffoaduriaid Gwlad Belg yn y Rhyfel Byd Cyntaf

O fyw trwy ryfel yng Ngwlad Belg i addysgu Celfyddyd Gain ym Manceinion, mae Bernard Willems yn siarad gyda’r Ffoaduriaid ym Mhrosiect y Rhyl am ei brofiadau fel oedolyn ifanc oedd yn wynebu'r Rhyfel Byd Cyntaf ar garreg ei ddrws yng Ngwlad Belg.

Mae'r prosiect Ffoaduriaid yn y Rhyl yn gweithio i gadw cofnod o fywydau a straeon y rhai hynny a gafodd eu halltudio o Wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac a ymgartrefodd yn y Rhyl. Derbyniodd Cymru 4,500 o ffoaduriaid o Wlad Belg a ddihangodd rhag yr Almaenwyr ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.  Roedd neiniau a theidiau a thad Bernard yn ffoaduriaid o Ghent a ddaeth i'r DU yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae Bernard, a gafodd ei arestio 22 gwaith gan y Gestapo, yn siarad am ddianc o drwch blewyn rhag marwolaeth yn nwylo milwyr Natsïaidd. O 50 o bobl yn cael eu gorfodi oddi ar ei dram ym Mrwsel i gael eu rhoi mewn rhesi a’u saethu, i fod yn gaeth am bedwar diwrnod o dan rwbel tŷ a gafodd ei fomio gan y Natsïaid, roedd Bernard yn dyst i greulondeb y gyfundrefn Natsïaidd.

Dewisodd ymgartrefu yn y DU ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, a daeth â straeon a phrofiadau gydag ef. Roedd Bernard yn westai yn nigwyddiad Cymru dros Heddwch 'Ffoaduriaid o Wlad Belg yn y Rhyl' ar Fai 24. Mae straeon am ffoaduriaid o Wlad Belg yng Nghymru yn rhan hanfodol o'r prosiect Cymru dros Heddwch, o ran mapio effaith rhyfel a chasglu treftadaeth heddwch Cymru.

I ddarllen mwy am hanes Bernard a'r Ffoaduriaid o Wlad Belg ym mhrosiect y Rhyl, cliciwch yma. I gael rhagor o wybodaeth am Gymru dros Heddwch, cliciwch yma.

 

Cyfle i ennill Gwefan Am Ddim Gwerth £2,000 ar gyfer eich elusen, ysgol neu glwb lleol gan GloverSure

Mae GloverSure, sydd wedi’i leoli yn y Trallwng, yn cynnig gwasanaethau gwefannau, ffônau symudol, graffeg a gwasanaethau marchnata.

I ddathlu eu pen-blwydd yn 12 oed, mae GloverSure wedi lansio cystadleuaeth sy'n rhoi cyfle i un enillydd ennill gwefan am ddim gwerth £2000 ar gyfer elusen,  ysgol neu glwb dewisol yr enillydd.

I gystadlu, hoffwch dudalen Gweplyfr GloverSure a phostiwch yma.

 

Hyrwyddo Undod yn yr Ŵyl Heddwch

Ddydd Sadwrn, 16 Gorffennaf, daeth sefydliadau o bob cwr o Gymru at ei gilydd yn yr Ŵyl Heddwch yn y Deml Heddwch, Caerdydd, a chawsant y cyfle i archwilio beth mae heddwch yn ei olygu yn y gymuned.

Roedd sefydliadau oedd yn bresennol, sydd yn gweithio yn ac o amgylch Cymru, yn cynnwys WCIA, Hub Cymru Africa, Masnach Deg Cymru, Oxfam Cymru, Cyfnewid UNA, Hope not Hate, ymhlith llawer o rai eraill.

Trefnwyd yr ŵyl, a gafodd adborth da gan fudiadau ac ymwelwyr, gyda’r fenter #MoreInCommon. Cynhaliwyd gweithgareddau fel helfeydd trysor, crefftau, cardiau post i ffoaduriaid, a blasu bwydydd rhyngwladol, a chafodd y gymuned y cyfle i hyrwyddo harmoni, heddwch ac undod.

I weld lluniau o'r ŵyl, cliciwch yma.

Gwylnos yng Nghymru yn Nodi Canmlwyddiant Brwydr y Somme

Daeth mwy na 150 o bobl i wylnos yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd, i ddathlu canmlwyddiant Brwydr y Somme, sef brwydr fwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf ,a welodd miloedd o ddynion o Gymru yn cael eu lladd a'u hanafu mewn brwydr hir dros bedwar mis.

Roedd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn bresennol yng nghwmni arweinydd Cyngor Caerdydd Phil Bale, i roi darlleniadau yn y gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, lle'r oedd aelodau o'r Fyddin, y Llynges Frenhinol a'r Llu Awyr Brenhinol hefyd yn bresennol.

Ar ddiwedd y gwasanaeth,  cafodd chwibanau eu chwythu a gynau eu tanio wrth ymyl y Gofeb Rhyfel Genedlaethol, i nodi’r foment y bu farw’r milwyr yn y ffosydd, a chafwyd dau funud o dawelwch am 07:28 i gofio'r rhai hynny a fu farw..

I nodi canmlwyddiant Brwydr y Somme, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi agor yr arddangosfa  Cofio dros Heddwch yn y Deml Heddwch Caerdydd.  Nod y ganolfan, drwy straeon milwyr a Llyfr Coffa’r Rhyfel Byd Cyntaf, ydy archwilio effaith rhyfel a cholled yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Arddangosfa Heddwch, cliciwch yma.

Cywiriadau ac esboniadau 

Diolch yn fawr i'n darllenwyr craff, a oedd wedi sylweddoli ein bod ni wedi dweud y profodd Cymru’n fwy 'gwrth-ewropeaidd na Lloegr' pan, mewn gwirionedd, roeddem yn golygu y DU gyfan. Pleidleisiodd 53.4% dros adael a 46.6% dros aros.

Llogi'r Deml Heddwch

Gallwch logi’r lleoliad mawreddog yng nghanol Caerdydd ar gyfer cynadleddau, arddangosfeydd, derbyniadau priodas a llawer mwy.

Rhagor o wybodaeth ac argaeledd.

 

Ein digwyddiadau

Arddangosfa Cofio dros Heddwch, 29 Mehefin - 24 Medi, Cymru dros Heddwch. Rhagor o wybodaeth.

Bydd Hub Cymru Africa yn yr Eisteddfod yn y Fenni o 29 Gorffennaf - 6 Awst. Darganfyddwch fwy.

Blog

(Yn Saesneg)
  • The Orlando Mass-Shootings: Homophobia or Terrorism. Cliciwch yma.
  • Political Tourist: The Final ChapterCliciwch yma
  • Political Tourist Part 6: Discovering and Sharing Heritage for Truth and Peace. Cliciwch yma
  • Political Tourist Part 5: Checkpoint Duty. Cliciwch yma
  • Political Tourist Part 4: AVP – Gazan Style. Cliciwch yma
  • Political Tourist Part 3: First Impressions of Gaza. Cliciwch yma
  • Political Tourist Part 2: Room for Celebration. Cliciwch yma
  • Political Tourist Part 1: Walking the Line of Non-violence. Cliciwch yma
North Wales Women Peace March 1926, Stephen Thomas. Cliciwch yma

The EU Referendum: A Welsh Debate. Georgia Marks. Cliciwch yma


Darllenwch blogiau diweddaraf ein cyfranwyr.

 

Adnoddau o ddigwyddiadau


‘Nid hael ond hael gartref?’  Sgwrs gan Mark Goldring, Prif Weithredwr Oxfam DU, 24 Chwefror. Adroddiad ar ôl y digwyddiadlluniau. fideo o drafodaeth bwrdd crwn, fideo o sgwrs Mark Goldring.

‘The Role of the Commonwealth in the 21st Century’ Sgwrs gan Farwnes yr Alban, Ysgrifenyddes Gyffredinol y Gymanwlad, 22 Mawrth. Stori ddigwyddiad.

‘Contextualising Islam in 21st Century Britain’ Sgwrs gan yr Athro Grace Davie, 13 Ebrill. Adroddiad Digwyddiad, lluniau.


'Syria, ISIl, a'r Dwyrain Canol: Safbwynt yr Unol Daleithiau ' Sgwrs gan Thomas Williams, Cynghorydd-Weinidog dros Faterion Gwleidyddol yn Llysgenhadaeth UDA, 28 Ebrill. Lluniau o’r digwyddiad, adroddiad a fideo.

 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

What happened in the 2016 Election? Sgwrs gan yr Athro Roger Scully, 26 Mai, Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Aberystwyth. Cadwch y dyddiad.

 

Cefnogi WCIA 

Darganfyddwch fwy 

 

Gwirfoddoli gyda CMRhC

Dewch i ennill sgiliau a phrofiad, cwrdd â phobl a chefnogi CMRhC. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y wefan a gwirfoddolwyr cyffredinol.Cyfleoedd Eraill i Wirfoddoli 

Mae UNA Cyfnewid yn darparu ystod o gyfleoedd gwirfoddoli rhyngwladol gan gynnwys; gwersylloedd gwaith; rhaglenni cam wrth gam; prosiectau tymor canolig i'r tymor hir; Gwasanaeth gwirfoddol Ewrop; a phrosiectau grŵp.
Copyright © 2016 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp