Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.

Hystingau Etholiad cyffredinol 2015

"Pe byddech chi yn cael eich ethol, sut fyddech chi’n diwygio prosesau democrataidd i gynnwys mwy o bobl ifanc mewn gwleidyddiaeth?" "Beth fydd yn digwydd i Gymru os bydd y DU yn penderfynu gadael yr UE?"

Dyma dim ond rhai o’r cwestiynau a ofynnwyd yn hystingau Etholiad Cyffredinol WCIA ar 15 Ebrill 2015. Cymerodd chwe ymgeisydd oedd yn brwydro i ennill seddi Cymreig ran yn hystingau’r Etholiad oedd â ffocws rhyngwladol, o flaen 120 o westeion.

Gofynnodd pleidleiswyr posibl gwestiynau am yr hinsawdd, yr amgylchedd, datblygu rhyngwladol, cymorth, hawliau dynol a mwy. Sut wnaeth y gwleidyddion ateb? Darllenwch ein hadroddiad ar y digwyddiad i gael gwybod mwy.

Meddai’r Prif Weithredwr Dros Dro, Susie Ventris-Field: "Hoffem ddiolch i'r holl wleidyddion a’r aelodau o'r cyhoedd a gymerodd ran yn y drafodaeth fywiog hon."

Cwrs Athroniaeth i Blant ym mis Gorffennaf

Gwahoddir athrawon i gymryd rhan mewn cwrs deuddydd Lefel 1 o’r enw Athroniaeth i Blant (P4C) ar 1-2 Gorffennaf yng Nghaerdydd.

Mae'r cwrs yn cynnig cyflwyniad llawn i'r dull Athroniaeth i Blant (P4C). Mae'r dull hwn wedi cael ei ddefnyddio gan CEWC ers 2004, i helpu plant i ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a chreadigol, eu galluoedd gwrando a’u lefelau llafaredd.

Meddai Manon Defis, y Swyddog Addysg ac Ymgysylltu: "Os ydych yn athro ac yn awyddus i gael eich myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac yn greadigol ac ar yr un pryd, gwella eu gallu i weithio'n gyda’i gilydd, mae'r cwrs deuddydd hwn yn berffaith i chi! "

Mae'r cwrs yn costio £250 am ddau ddiwrnod. Arbedwch eich sedd a chofrestrwch!

'Make it Happen' pan mae llun yn dweud mwy na geiriau

 
Ar 5 Mawrth, bydd pobl o Kenya, Ethiopia, Pen-y-bont ar Ogwr a Bryste sy'n gweithio i wella hawliau merched yn eu cymunedau yn ymgynnull yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Mae'r diwrnod yn cael ei gipio mewn munudau gweledol. Gallwch weld y darn o waith hwn a darganfod mwy am "Make it Happen’ yma.

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2015

"But today, on our Mimosa, with courage in our actions, we have a long journey ahead and face many a challenge. We shall confront illness, in the eye of the storm, we shall share the burden on the big blue sea."

Dyma ddyfyniad o Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2015 a ysgrifennwyd gan bobl ifanc Cymru i bobl ifanc y byd.

Mae'r neges wedi cael ei chyfieithu i ieithoedd gwahanol i wneud y meddyliau yn hygyrch i ystod eang o bobl ifanc.

Darllenwch y neges lawn a darganfyddwch fwy am y stori y tu ôl i'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da.
 

Ray Davies yn 85 mlwydd oed

Ar 7 Mai 2015, bu farw’r ymgyrchydd heddwch Ray Davies yn 85 mlwydd oed.

Meddai Martin Pollard, Prif Weithredwr WCIA: "Roedd pawb yn hoff iawn o Ray o fewn y mudiad heddwch yng Nghymru a thu hwnt - dyn egwyddorol a gonest dros ben. Ymhlith ei lwyddiannau niferus, chwaraeodd rôl allweddol mewn cydnabod cyfraniad milwyr Cymreig i ymladd yn erbyn ffasgiaeth yn Rhyfel Cartref Sbaen. Roedd yn llais cryf mewn nifer o ddigwyddiadau WCIA ac UNA, a bydd colled fawr ar ei ôl. "

Darllenwch fwy am Ray Davies.
 

Gwirfoddolwr WCIA yn codi arian

Mae un o wirfoddolwyr WCIA yn codi arian i gymryd rhan yn y rhaglen Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol.

Mae Jéromine Andolfatto yn mynd i Nicaragua am 10 wythnos i fyw gyda theulu o Nicaragua.

Darganfyddwch fwy ar wefan Jeromine neu gwnewch gyfraniad.


 

...a beth mae'r canlyniad yn ei olygu i faterion rhyngwladol?

Enillodd y Ceidwadwyr yr etholiad ar 7 Mai 2015. Gweler trafodaethau ar yr effaith y gallai hyn ei chael ar y lefel ryngwladol.

Pam fod etholiad y DU yn bwysig i weddill y byd?

Myfyrdodau ar effaith diwygio’r UE

Dadansoddiad o'r etholiadau cyffredinol

Lansio Partneriaeth Cymru Affrica

Mae amseroedd cyffrous i ddod i Bartneriaeth Cymru Affrica, gyda dyddiad lansio wedi’i gynllunio ar gyfer 23 Mehefin yn Stadiwm y Mileniwm.
 
Bydd y lansiad yn agor cynllun grantiau bach cyfunol newydd gwerth £180,000, gyda £50,000 wedi’i neilltuo ar gyfer iechyd, a fydd yn galluogi grwpiau ar draws Cymru i gael arian ar gyfer prosiectau Cymru Affrica graddfa fach.

Hyfforddiant i athrawon wedi’i ariannu’n llawn: Connecting Classrooms

oCynhelir hyfforddiant i athrawon o’r enw Connecting Classrooms, sydd wedi’i ariannu’n llawn gan y Cyngor Prydeinig, yn y Deml Heddwch, Caerdydd ar 18 Mehefin.

Meddai’r Prif Weithredwr a’r Hyfforddwr Martin Pollard: "Mae Connecting Classrooms yn gyfle gwych ac unigryw i wella sgiliau addysgu a'r sgiliau sydd eu hangen gan fyfyrwyr fel dinasyddion byd-eang."

Arbedwch eich lle am ddim drwy fwcio ymlaen llaw. Nid oes llawer o lefydd ar gael.

CEWC yw partner Cyngor Prydeinig Cymru ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Connecting Classrooms.

Wynebau newydd yn WCIA

Mae staff ac ymddiriedolwr newydd yn ymuno â CMRhC y Gwanwyn hwn.  
Mae Brân Devey yn ymuno â ni o Adnoddau Naturiol Cymru, fel rhan o’n tîm Partneriaeth Cymru Affrica, ar ôl gweithio yno ac yng Nghyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae ganddo ddiddordeb mewn materion cyfoes ac mae wedi gwirfoddoli yn Affrica a Chanol America. Mae Edie Mhembere, Swyddog Cymorth Prosiect yn yr un tîm.

Mae Jane Harries, Cydlynydd Dysgu a Fi Gilligan, Gweinyddwr Cyllid a Gwirfoddoli yn ymuno â'n tîm prosiect Cymru dros Heddwch.

Mae saith aelod newydd yn ymuno â ni ar Fwrdd yr ymddiriedolwyr. Darllenwch fwy am staff ac ymddiriedolwyr newydd ar ein gwefan.

Rydym hefyd yn croesawu Martin Pollard yn ôl fel Prif Weithredwr ac mae Susie Ventris-Field yn dychwelyd i’w rôl fel Dirprwy Brif Weithredwr.
 

Dewch i ddweud helo zn zr Eisteddfod

Ddydd Mercher 20 Mai, bydd Cymru dros Heddwch yng ngŵyl ddiwylliannol yr Eisteddfod. Yn y Babell Groeso, bydd ymwelwyr yn gallu siarad a thrafod y cwestiwn: Beth mae heddwch yn ei olygu i chi? Byddant hefyd yn cael eu gwahodd i ledaenu eu neges heddwch mewn gwahanol ffyrdd.
 
Meddai Jane Harries o Gymru dros Heddwch: "Mae'r cyfranogwyr yn mynd i hyrwyddo heddwch! Rwy'n gyffrous iawn am gael siarad â llawer o bobl ifanc a dysgu am eu gweledigaethau."
Swzddi Gwag

Mae Partneriaeth Cymru Affrica yn chwilio am Gadeirydd annibynnol gwirfoddol i ymuno â’i Fwrdd Partneriaeth.
Oes gennych chi ddiddordeb? Y dyddiad cau yw dydd Gwener 29 Mai, 2015.


Ein digwyddiadau

Connecting Classrooms -
Hyfforddiant i athrawon cynradd ac uwchradd
Dydd Iau 18 Mehefin, 2015
Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd
Cofrestrwch yma.

Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C)
Dydd Mercher, 1 Gorffennaf, 2015 am 9am a
dydd Iau, 2 Gorffennaf, 2015 am 5pm
Lleoliad: Canolfan Diwylliant a’r Cyfryngau (Ystafell Tiger Bay 3)
Cofrestrwch yma.

Ddyddiadau eraill ar gyfer eich  

Songhoy Blues: Music in Exile review –
a Malian band to watch

Dydd Sul 24 Mai 2015
Lleoliad: Lles Abertawe

Pryd o fwyd i Nepal
29 Mai 6.30-9.00pm, Y Deml Heddwch, Caerdydd
Anfonwch e-bost i fwcio lle

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
1-8 Awst 2015
Lleoliad: Sir Drefaldwyn a'r Gororau
 

Adnoddau o Ddigwyddiadau
Blog o’r digwyddiad Rise of the Right

A mwy o fyfyrdodau ar gynnydd pleidiau asgell dde...


 
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.
Rhif elusen gofrestredig 1156822
 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp