Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o'r Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol.https://wcia.us7.list-manage.com/profile?u=1b517a43d2799fdf85acd0bd4&id=4568e0e3e8&e=[UNIQID]l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg. 

Sut i Ddylanwadu’r Cyfryngau ar Faterion Rhyngwladol


Ar 3 Rhagfyr yn y Deml Heddwch, bydd gweithdy’n cael ei gynnal, lle bydd panel o arbenigwyr, gan gynnwys Martin Shipton (Prif Adroddwr, Media Wales), Jonathan Levy (Cyfarwyddwr Casglu Newyddion a Gweithrediadau, Sky News) a'r Athro Richard Sambrook (Prifysgol Caerdydd) yn trafod ac yn ateb cwestiynau ar sut i ddylanwadu ar y cyfryngau ar faterion rhyngwladol.
 
Bydd Martin Shipton a Jonathan Levy yn rhoi eu barn ar "Sut all eich sefydliad ddylanwadu ar y cyfryngau ar faterion rhyngwladol."
 
Bydd y cyfranogwyr yn deall cyd-destun eang adrodd yn rhyngwladol, yn rhoi rhywfaint o awgrymiadau ar sut i ryngweithio gyda'r cyfryngau ar faterion rhyngwladol, a sut i gynyddu'r siawns o gael sylw cadarnhaol / cytbwys am y materion.
 
Bydd y gweithdy’n rhedeg o 4.30-6.00pm yn Siambr y Cyngor, Y Deml Heddwch, Caerdydd. Pris y tocynnau yw £20 y pen, a bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at raglen ddigwyddiadau rhad ac am ddim WCIA ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol. Cofrestrwch yma.
 
Ar ôl y gweithdy, bydd dadl gyhoeddus yn cael ei chynnal o 6.00-8.30pm yn y Neuadd Farmor ar effaith sylw’r cyfryngau ar  faterion rhyngwladol.  Bydd Sean Ryan (Golygydd Cyswllt, Sunday Times) a Lindsey Hilsum (Golygydd Rhyngwladol, Channel 4 News) yn ymuno â siaradwyr y gweithdy.

Uwchgynhadledd Ieuenctid ar Ddatblygu Rhyngwladol, fydd yn cynnwys Rownd Derfynol Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru
 

Ar 4 Rhagfyr, bydd WCIA a Hub Cymru Africa yn cynnal yr Uwchgynhadledd Ieuenctid ar Ddatblygu Rhyngwladol. Bydd pobl ifanc 16-24 oed yn cael y cyfle i ddysgu am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael ym maes datblygu rhyngwladol yng Nghymru ac Affrica.  
 
Meddai Fadhili Maghiya, Swyddog Diaspora a Chynhwysiant Hub Cymru Africa: "Dyma'r tro cyntaf mae digwyddiad fel hyn wedi canolbwyntio ar bobl ifanc, ac rydym yn disgwyl iddo fod yn ddiddorol iawn i'r rhai hynny sydd eisiau cymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli.
 
"Bydd llawer o stondinau yn y digwyddiad yn darparu gwybodaeth gan sefydliadau gwirfoddol mawr, gan gynnwys Progressio ac UNA Exchange".
 
Hefyd, byddwn yn cael gweld amrywiaeth o berfformiadau gan grwpiau ieuenctid sydd eisoes yn cymryd rhan mewn prosiectau gwirfoddoli.
 
Bydd y diwrnod yn dod i ben gyda rownd derfynol flynyddol Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru CEWC, a fydd yn canolbwyntio ar Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.
 
Meddai Susie Ventris-Field, Dirprwy Brif Weithredwr WCIA: "Mae rownd derfynol y dadlau bob amser yn gyffrous ac o ansawdd uchel. Mae'r dadleuwyr bob amser yn rhoi cipolwg go iawn ar y pwnc, ac yn arddangos sgiliau dadlau.
 
"Rydym yn hapus iawn fod y  Pencampwriaethau Dadlau yn gallu bod yn rhan o'r uwchgynhadledd, gan y bydd yn rhoi cyfle i bobl weld y dadleuwyr ar waith"

Diwrnod Hinsawdd Cymru – Beicio dros y Blaned

Ar 28 Tachwedd, cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2015 (COP 21 neu CMP), bydd Cynghrair Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn trefnu taith feicio fawr a rali ym Mharis o 30 Tachwedd tan 11 Rhagfyr, 2015.
 
Bydd y daith feicio fawr yn cychwyn yn Sgwâr Callaghan am 1.30pm, ac yn dod i ben yn y Senedd ym Mae Caerdydd, lle bydd y rali yn cael ei gynnal ar risiau'r Senedd o 2:00- 3:00pm, gyda siaradwyr ac adloniant.
Gall unigolion sydd ddim yn beicio ddal i gymryd rhan a cherdded fel rhan o'r rali, neu gallant gwrdd â'r dorf ar risiau'r Senedd am 2.00pm i gymryd rhan yng ngweddill y rali.
 
Aelodau Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru: Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched Cymru, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Unsain, Cymorth Cristnogol Cymru, CAFOD, Oxfam Cymru, Tearfund, Coed Cadw - The Woodland Trust, Cyfeillion y Ddaear Cymru, RSPB Cymru, Sustrans Cymru , WWF Cymru, Ymddiriedolaethau Natur Cymru, Y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Maint Cymru.

Maint Cymru – COP 21

Bydd y COP neu Cynhadledd y Partïon, Cynhadledd flynyddol Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, yn cael ei chynnal ym Mharis o 30 Tachwedd - 11 Rhagfyr. Mae llawer yn gobeithio y bydd y rhai hynny fydd yn bresennol yn setlo ar gytundeb sydd wedi’i rwymo mewn cyfraith i leihau allyriadau carbon a brwydro yn erbyn cynhesu byd-eang.
 
Bydd Lowri Jenkins, Rheolwr Ymgyrchoedd yr elusen Maint Cymru, yn bresennol yn y digwyddiad. Meddai: "Byddwn ni yno i gynrychioli Cymru ymysg gwledydd a sefydliadau eraill megis Oxfam, Greenpeace a'r WCIA.
 
"Mae hyn yn mynd i fod yn gyfle gwych i arddangos yr hyn y mae Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo datblygu cynaliadwy.
 
" Byddwn yn ymuno â rhai o'n partneriaid eraill ar ein stondin, fel Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru, WCIA ac Cymru Masnach Deg.
 
"Buasem wrth ein bodd petasai ein prosiect 'Maint Cymru', sy'n diogelu ac yn cynnal ardal o fforest law sy’n cyfateb i faint Cymru, yn cael ei efelychu ar draws gwledydd eraill.
 
"Dim ond hyn a hyn mae Maint Cymru’n gallu ei wneud gyda'r gefnogaeth a'r cyllid a gaiff, a dyma pam rydym yn gobeithio annog pobl eraill i gymryd rhan mewn prosiectau tebyg.  Rydym yn gwneud pethau gwych yn barod, ond mae angen i ni ddal ati a gwneud mwy."
 
Cadwch olwg yma i gael gwybod sut aeth y gynhadledd.

Llyfr Coffa Cymru dros Heddwch yn mynd ar Daith

Mae tîm Cymru dros Heddwch a'u partneriaid wedi bod yn weithgar yn ystod Dydd y Cofio ac wrth baratoi ar gyfer eu harddangosfa gyntaf Cofio er mwyn Heddwch.
 
Ar 6 Tachwedd, cynhaliodd Cymru dros Heddwch gynhadledd 'Cofio er mwyn Heddwch' ar y cyd â Chynulliad Cenedlaethol Cymru, lle mynychodd disgyblion o ysgolion uwchradd.
 
Helpodd Cymru dros Heddwch i ddangos sut mae unigolion a grwpiau yng Nghymru wedi ymateb i erchyllterau rhyfel drwy weithio dros heddwch, ac anogont fyfyrwyr i ymchwilio i storïau o dangnefeddwyr yn eu hardal.
 
Helpodd y diwrnod hwn fyfyrwyr lleol i greu cyflwyniadau i’w rhoi i'w hysgolion i gyd-fynd â Diwrnod y Cofio.
 
Dechreuodd Taith Goffa’r  Rhyfel Byd Cyntaf gyda’i harddangosfa yn y Senedd fel rhan o ddigwyddiad arddangos Sul y Cofio Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar 10 Tachwedd.
 
Tynnodd Syr Peter Luff, Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri sylw at sut mae grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn helpu cymunedau i archwilio eu treftadaeth o’r Rhyfel Byd Cyntaf, a siaradodd sefydliadau eraill hefyd am yr hyn y maent wedi'i gyflawni gyda grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri.
 
Yn dilyn hyn, ar 11 Tachwedd, cafodd y Llyfr Coffa ei arddangos ochr yn ochr â'r offeryn trawsgrifio newydd yn yr Arddangosfa ‘Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Cofio’.  Coffaodd y Llywydd Fonesig Rosemary Butler AC gyfranogiad cyndeidiau Aelodau'r Cynulliad yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a siaradodd am yr effaith y mae’r rhyfel wedi ei gael arnyn nhw a'u teuluoedd.
 
Roedd y tîm Cymru dros Heddwch yno i siarad gydag Aelodau'r Cynulliad ac i’w cynorthwyo i ddod o hyd i'w cyndeidiau yn y fersiwn electronig o'r llyfr.
 
Bydd Cymru dros Heddwch a WCIA yn galw ar wirfoddolwyr i helpu i drawsgrifio’r llyfr, drwy gynnal cyfres o sioeau teithiol, gweithdai trawsgrifio ac 'editathons' mewn cymunedau ar draws Cymru tan Ddydd Gŵyl Dewi 2016.
 
Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yr arddangosfa 'Cymru er mwyn Heddwch' yn cael ei lansio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, ar 30 Ionawr 2016.
 
Gwyliwch y gofod hwn i gael manylion pellach am y lansiad ac am ffyrdd eraill o fod yn rhan o'r broses gyfieithu.

Ein digwyddiadau

Cronfa Ewropeaidd a newyddbethau Datblygu yng Nghymru, Hub Cymru Africa, Y Prosiect Phoenix & Y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, 2 Rhagfyr, Y Deml Heddwch, Caerdydd. Cofrestru.

Byd Bach: Dadl ar Sylw y Cyfryngau o Newyddion Byd-Eang , 3 Rhagfyr, Y Deml Heddwch, Caerdydd. Darganfyddwch fwy a chofrestrwch

Datblygu sy’n Cynnwys Anabledd, 3 Rhagfyr, Hub Cymru Africa. Cofrestru.

Uwchgynhadledd Ieuenctid ar Ddatblygu Rhyngwladol, fydd yn cynnwys Rownd Derfynol Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru, 4 Rhagfyr, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Digwyddiad Hub Cymru Africa a WCIA a noddir gan Julie Morgan AC. Cofrestru
 

Ein hyfforddiant a DPP

Making Sense of the Global Citizenship Challenge, CEWC 30 Tachwedd, Y Deml Heddwch. DPP i athrawon. Cofrestru.

Dulliau Cyfranogol ar gyfer Datblygu Hub Cymru Africa, 3 Rhagfyr, Tŷ Gwydr, Bangor. Cofrestru.

 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Diwrnod Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd Cymru, 28 Tachwedd. 1:30pm reid feic dorfol o Stryd Bute i'r Senedd, fydd yn cael ei dilyn gan siaradwyr / adloniant. Cadwch y dyddiad.

Datblygu Cynaliadwy a Phartneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru, 10 Rhagfyr, Digwyddiad y  Ganolfan Cydgysylltu Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gelfyddydau’r Chapter. Cofrestru
.

Adnoddau o ddigwyddiadau


Should the UK Remain in NATO? 30 Medi, Lluniau, adroddiad.

Blwyddyn o Newid, Hub Cymru Africa, 15 Hydref. Lluniau.

Wythnos Ddiasporas Fyd-eang, Hub Cymru Africa, 17 Hydref. Lluniau ac adroddiad.

#DathluHawliauDynol, Ymladd dros Hawliau. Lluniau a chyfryngau cymdeithasol.

Mock COP, 16 Tachwedd mewn partneriaeth â Maint Cymru. Lluniau a chyfryngau cymdeithasol. 
 

Cefnogi WCIA 

Darganfyddwch fwy

Ymunwch gydag UNA Cymru ac UNA-UK.
 

Gwirfoddoli

Enillwch sgiliau a phrofiad, dewch i gwrdd â phobl a chefnogi WCIA. Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i weithio ar y wefan a gwirfoddolwyr cyffredinol.
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp