Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.


Cymru dros Heddwch

Mae'n bleser gan WCIA gyhoeddi ei bod wedi derbyn grant o £920,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at brosiect newydd, Cymru dros Heddwch / Wales for Peace.

Bydd y prosiect pedair blynedd hwn yn mynd i’r afael ag un cwestiwn allweddol:Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch?

Ein nod yw ennyn 100,000 o bobl i ddarganfod, rhannu a dysgu o dreftadaeth heddwch Cymru – y bobl a'r sefydliadau sydd wedi bod yn rhan o'r chwilio hwn, ac y mae eu storïau heb eu dweud i raddau helaeth. Mwy am y prosiect yma.

Byddwn yn trefnu amrywiaeth eang o weithgareddau o 2015-2018, sydd yn disgyn i bump prif gategori:

  • Straeon Milwyr - Datgelu Effaith Rhyfel
  • Yr Adeiladwyr Heddwch – Darganfod Trysorau Cudd Cymru
  • Heddwch Nawr – Yr Etifeddiaeth ar gyfer Heddiw
  • Cenedlaethau'r Dyfodol - Ysbrydoli Pobl Ifanc drwy Dreftadaeth
  • Y Stori Gyfan – Arddangosfa Cymru dros Heddwch 
Dywedodd Martin Polllard, Prif Weithredwr y WCIA "Bydd yr arian yn rhoi cyfle i ni ddatgelu rhan o dreftadaeth Cymru sydd wedi aros heb ei hadrodd i raddau helaeth, ac sy'n ein galluogi i leoli'r ymchwiliad am heddwch o fewn stori genedlaethol Cymru"

Nododd Jennifer Stewart, pennaeth y CDL yng Nghymru bod y prosiect manwl "â'r nod o ddeall mwy am dreftadaeth heddwch Cymru."

Mae croeso i bawb i'r digwyddiad lansio - cofrestrwch yma.


Ydyn ni yno eto? Hawliau LHDT yng Nghymru a'r Byd

Roedd "Pride”, ffilm sy'n adrodd stori wir am lesbiaid a hoywon oedd yn codi arian i helpu cymunedau glofaol yn y Cymoedd yn ystod streic y glowyr ym 1984, yn llwyddiant ysgubol ym myd y sinema ym Mhrydain eleni. Ydy ei llwyddiant yn enghraifft wych o ba mor bell mae’r mudiad LHDT wedi datblygu yn y Deyrnas Unedig, neu oes llawer mwy i'w wneud o hyd? A beth am hawliau LHDT ar draws y byd? Yn Asia, mae camau cadarnhaol yn cael eu gwneud. Cynhaliodd Fietnam ei thrydydd digwyddiad Gay Pride ym mis Awst, ac mae gan Singapôr ei gwleidydd hoyw cyntaf.
 
Ond mae’r ymgyrch UN Free and Equal yn dangos bod 76 o wledydd yn ystyried bod perthynas o’r un rhyw yn drosedd, a bod pobl LHDT yn cael eu pardduo, ymosod, eu lladd a'u trin mewn modd gwahaniaethol ar draws y byd. Cafodd Ray Cole, dinesydd Prydeinig, ei arestio yn ddiweddar ym Moroco am gael lluniau cyfunrhywiol ar ei ffôn. Mae Human Rights Watch yn adrodd bod pobl LHDT o Jamaica yn dargedau ar gyfer trais. Yn Iran, mae pobl hoyw yn cael eu rhoi dan bwysau i newid eu rhyw. Mae Rwsia wedi cyflwyno deddfau newydd i gosbi unrhyw un sy’n lledaenu "propaganda o berthnasau rhywiol anhraddodiadol". Mae'r rhestr o gasineb a gwahaniaethu yn ddiddiwedd.

Bydd digwyddiad UNA Cymru’, Ydyn ni yno eto? gyda Peter Tatchell, Laura MacAllister a'r Llywydd Cymdeithas LHDT Prifysgol Caerdydd, yn mynd i'r afael â'r materion hyn a’r ymgyrch dros fyd rhydd a chydradd i bawb ar 26 Tachwedd yn y Deml Heddwch. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y digwyddiad hwn, cofrestrwch yma.


Gallai’r newid yn yr hinsawdd fod yn 'anwrthdroadwy' cyn bo hir

Anogodd Ban Ki-moon arweinwyr y byd i weithredu yng nghyflwyniad Pumed Adroddiad Asesu <http://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml> Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) ar 2 Tachwedd.

Mae'r adroddiad yn rhybuddio, os na chaiff ei atal, bydd newid yn yr hinsawdd yn cynyddu'r tebygolrwydd o effeithiau difrifol, treiddiol ac anghildroadwy i bobl ac ecosystemau. "Mae gwyddoniaeth wedi siarad ... Nid yw amser ar ein hochr ... rhaid i arweinwyr weithredu," meddai Ban Ki-moon yn lansiad adroddiad IPCC yn Copenhagen.

Bydd y Cenhedloedd Unedig yn canolbwyntio ar dair blaenoriaeth gysylltiedig ar gyfer y flwyddyn nesaf: cyflymu'r ymdrechion parhaus i gyrraedd targedau Nodau Datblygu'r Mileniwm; llunio agenda datblygu ôl-2015 sy'n "feiddgar ac yn uchelgeisiol"" erbyn diwedd y flwyddyn nesaf; a chytuno ar gytundeb newid yn yr hinsawdd ystyrlon erbyn mis Rhagfyr y flwyddyn nesaf ym Mharis.

Canmolodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol weledigaeth fyd-eang arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd a oedd wedi cymryd camau pendant i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 40 y cant erbyn 2030.

Mae rhanbarthau arfordirol yng Nghymru yn debygol o deimlo effaith y newid yn yr hinsawdd, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi'r gorau i amddiffyn rhai rhannau o'r arfordir.

'Connecting Classrooms'

Mae CEWC yn cael 4 Cyrsiau Datblygiad Proffesynol Parhaus am ddim er mwyn datblygu eich sgiliau ADCDF a dysgu rhyngwladol. Cofrestwch yma.

CEWC yw partner British Council Cymru ar gyfer cyfleoedd Datblygu Proffesiynol ‘Connecting Classrooms’.


A ddylai Cymru gael
ei deddfau cyffuriau ei hun?

Yn ein dadl – Should drugs be legalised? ar 13 Hydref, galwodd yr Athro David Nutt o Goleg Imperial, Llundain ar Lywodraeth Cymru i arwain y Deyrnas Unedig drwy ddilyn ei pholisïau cyffuriau ei hun. Canmolodd hefyd y cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer ymchwil cyffuriau yn y prosiect Wedinos yng Nghaerdydd.

Rhoddodd y ddau siaradwr gwadd fewnwelediad cynhwysfawr i'r rhesymau pam y dylai deddfau cyffuriau gael eu newid yn y Deyrnas Unedig. Canolbwyntiodd Ms Pippa Bartolotti, arweinydd Plaid Werdd Cymru, yn bennaf ar gyfreithloni canabis; ar y llaw arall, gwnaeth yr Athro Nutt achos cryf dros weithredu system debyg i'r un ym Mhortiwgal. Darllenwch grynodeb ein gwirfoddolwr Emily Bedson o'r digwyddiad yma.

Mae’r Democratydd Rhyddfrydol, Norman Baker, cyn-weinidog y Swyddfa Gartref, yn honni bod y Ceidwadwyr wedi "cuddio" adroddiad arloesol gan y Swyddfa Gartref a ddaeth i'r casgliad nad yw gorfodi deddfau cyffuriau yn llymach yn arwain at lefelau is o ddefnyddio cyffuriau.

Yn fwyfwy mae’r Athro Nutt yn credu bod rhai cyffuriau'n llai niweidiol nag alcohol. Tri diwrnod ar ôl y ddadl, adroddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru <http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/news/34433> bod 29 o bobl yn marw yng Nghymru bob wythnos o ganlyniad i gyffuriau.  Mae yfed dros y tymor hir yn cynyddu'r risg o rai mathau o ganser, clefyd cardiofasgwlaidd ac afiechydon eraill hefyd. Mae alcohol yn creu pwysau enfawr ar y system iechyd. Mae ysbytai yng Nghymru yn trin cymaint â 1,000 o dderbyniadau sy'n gysylltiedig ag alcohol bob wythnos.

Yn ôl yr Athro Nutt, mae'r deddfau presennol yn ffrwyno ymchwil meddygol a gwyddonol, yn trin pobl sy'n dibynnu ar sylweddau fel troseddwyr, ac yn gadael i bobl sâl ddioddef. A ddylai Llywodraeth Cymru fabwysiadu ei alwad "i fynd ar ei liwt ei hun"?

Ebola: Rôl Cymru

Rhybuddiodd Anthony Banbury, pennaeth Cenhadaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ymateb Brys i Ebola (UNMEER) yr wythnos ddiwethaf, er bod y sefyllfa wedi gwella mewn rhai cymunedau, “y bydd yn anodd iawn cael gwared ohono yn gyfan gwbl", a phwysleisiodd bod angen bod yn wyliadwrus .

Mae ymateb y DU i Apêl Argyfwng Ebola y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau (DEC) wedi bod yn anhygoel ac yn hynod o hael. Mae'r cyhoedd ym Mhrydain wedi cyfrannu 12 miliwn mewn dim ond saith niwrnod.

Os hoffech gael gwybod mwy am sut mae Cymru'n mynd i'r afael ag Ebola yng Ngorllewin Affrica, mae Hub Cymru yn cynnal derbyniad ar 12 Tachwedd yn y Deml Heddwch, a bydd pobl yn cael eu diweddaru ar yr argyfwng gan Oxfam Cymru, The SAFE Foundation, ELRHA a Maint Cymru.

Rowndiau rhanbarthol y pencampwriaethau dadlau wedi'u cwblhau bellach


Daeth rowndiau rhanbarthol Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru 2014 i ben ym mis Hydref. Gellir gweld y canlyniadau gyda lluniau ar ein gwefan ac ar dudalen facebook CEWC. Diolch i'r holl ysgolion, colegau a beirniaid a gymerodd ran.

Bydd y rowndiau gogynderfynol a chynderfynol yn cael eu cynnal yng Ngogledd Powys ar 18 Tachwedd.  Bydd y rownd derfynol yn dadlu "This House would put ‘British boots on the ground’ to defeat the Islamic State in Iraq" ac yn
cael ei chynnal yn y Deml Heddwch ar 2 Rhagfyr.

Ein digwyddiadau

Lansio Cymru dros Heddwch 11 o Dachwedd, y Pierhead, Bae Caerdydd

Darlith Ben-blwydd y WCIA gyda Valerie Amos
12 o Dachwedd, y Deml Heddwch Corfrestrwch yma.


Ydyn ni yno eto? Hawliau LHDT yng Nghymru a'r Byd gyda Peter Tatchell
26 Tachwedd, Y Deml Heddwch, Corfrestrwch yma


Pencampwriaeth Dadlau

Bydd y Rowndiau Gogynderfynol a’r Rowndiau Cynderfynol ar 18 o Dachwedd a’r Rownd Derfynol ar 2 o Rhagfyr.

Corfrestwch yma

Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith gwrthdaro. 
Yn yr Senedd ym Mae Caerdydd ar 11 Tachwedd 2014
9yb i 4yp
 
Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Dywedwch wrth y Byd am y Byd 
11 Tachwedd 2014
18.00 - 20.00   Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y pierhaed, Bae Caerdydd

Ebola: Rol Cymru
Hub Cymru 12 o Dachwedd

5-6.30yp, Y Deml Heddwch
 
Casgliad bwced yng ngêm Cymru v De Affrica
29 Tachwedd, 2014
ar gyfer Dolen Cymru

Digwyddiad seren aur WACL, 4 Rhagfyr 2014
 

Cefnogi WCIA

Darganfyddwch fwy.

Ymunwch a ni 
Ymunwch ag UNA Cymru ac UNA-UK.

Cymerwch olwg ar ymgyrchoedd eraill sy’n digwydd ar draws
Cymru


Blogiau (Yn Saesneg yn unig)

Negotiating climate change:global to local


 

 
Copyright © 2014 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp