Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.

Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014

Bydd Gwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd yn cynnal Uwchgynhadledd NATO 2014 (Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd) ar 4-5 Medi.

Hyd yma, mae llawer o'r sylw am y gynhadledd yn y cyfryngau wedi canolbwyntio ar drafodaeth am y manteision a'r amhariadau i Gymru, gyda Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig yn pwysleisio bod yr Uwchgynhadledd yn gyfle i Gymru, tra bod eraill yn beirniadu’r gost a’r aflonyddwch.

Mewn datganiad ar wefan Llywodraeth Cymru, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones: "Uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd fydd y digwyddiad rhyngwladol mwyaf erioed i’w gynnal yng Nghymru. Bydd cyfryngau’r byd yn hoelio’u sylw ar Gymru dros nifer o ddiwrnodau, gan roi’r fath o sylw byd-eang nad ydyn ni erioed wedi’i gael o’r blaen.”

Ond mae’r rhai hynny sy'n cwestiynu'r manteision i Gymru yn cyfeirio at golli cyfleoedd pan gynhaliwyd Cwpan Ryder yn y Celtic Manor.  Ac os ydych yn chwilio’n gyflym am 'NATO' ar Drydar, gallwch weld rhwystredigaethau llawer o gymudwyr a busnesau , gyda lonydd a ffyrdd sydd eisoes wedi cau yn achosi oedi bythefnos cyn yr Uwchgynhadledd.

Fodd bynnag, oherwydd y pwyslais ar yr amhariadau, mae’r drafodaeth ehangach am rôl NATO ei hun yn cael ei hanghofio.
 

Y drafodaeth am gyffuriau

Mae arlliw o newid mewn polisïau cyffuriau yn parhau ar draws y byd, gyda llawer yn galw am fwy o gyfreithloni. Er bod llawer o broblemau gyda'r 'rhyfel yn erbyn cyffuriau' ar hyn o bryd, ydy’r dewis arall yn fwy niweidiol?

Dyma’r drafodaeth fydd yn cael ei chynnal yn y Deml Heddwch yn Hydref 'Dylid cyffuriau gael eu cyfreithloni?' gyda’r seiciatrydd a’r niwroseicofferyllydd o Brydain, yr Athro Nutt o drugscience Mae'r Athro Nutt yn arbenigo mewn ymchwilio cyffuriau sy'n effeithio'r ymennydd.

Dewch â Heddwch i Mi

Y mis hwn, mae tensiynau rhwng  gwladwriaeth Palesteinaidd Gaza ac Israel wedi codi i lefelau newydd rhyfeddol. Ond mae ymgyrch # ar Drydar i hyrwyddo cydfodolaeth Iddewon ac Arabiaid wedi mynd yn firaol.

Dechreuodd yr ymgyrch – o’r enw "#Jews and Arabs refuse to be enemies" ar ôl i lun a gafodd ei dynnu gan y newyddiadurwr Arabaidd-Americanaidd Sulome Anderson, yn cusanu ei chariad Iddewig, Jeremy,  ei bostio ar Drydar.  Ysgogodd ffrindiau a chyplau Iddewig ac Arabaidd eraill o bedwar ban byd i wneud yr un peth.

Darllenwch fwy yma

Yma yng Nghymru, hyrwyddo heddwch trwy farddoniaeth oedd un o'r digwyddiadau a gafodd ei gynnal fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Deml Heddwch yn 75 oed y llynedd, gyda chystadleuaeth oedd yn gofyn y cwestiwn ‘Beth mae heddwch yn ei olygu i chi? 'Wrth i ddigwyddiadau ddechrau i ddathlu canmlwyddiant mae'n amser da i fyfyrio ar wahanol ystyron heddwch.

Darllenwch yr holl geisiadau o’r gystadleuaeth.
 

Grant Cymru o blaid Affrica

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd sefydliadau yn y trydydd sector (sefydliad unigol neu gorau oll sefydliadau ar y cyd) i wneud cais er mwyn cynnal prosiectau allweddol Cymru o blaid Affrica am gyfnod o dair blynedd o Ebrill 2015 ymlaen. Bydd y grant yn darparu rhaglen waith sydd wedi'i datblygu ar sail yr egwyddorion canlynol:
 
-Datblygu cysylltiadau effeithiol rhwng Cymru a gwledydd sy'n datblygu yn Affrica Is-Sahara drwy hwyluso'r broses o drosglwyddo a chyfnewid gwybodaeth, sgiliau ac arbenigedd i'r lleoedd ac o'r lleoedd lle mae eu hangen fwyaf yn y byd.

-Sicrhau bod unrhyw gamau a gymerir o fudd i Gymru a'r wlad yn Affrica Is-Sahara yn yr un modd

-Sicrhau bod datblygu cynaliadwy wrth wraidd pob gwaith a wneir; gan ategu polisi datblygu cynaliadwy rhyngwladol llywodraeth y DU a gwaith yr asiantaethau mawr.
 
-Adlewyrchu pryderon a chysylltiadau pobl a chymunedau Cymru o ran datblygu rhyngwladol.

-Defnyddio caffael cyhoeddus a chymorth i fusnesau fel dull rhagweithiol o leihau tlodi.

-Cyflwyno Nodau Datblygu'r Mileniwm a'u cyfateb â'r Agenda Datblygu Ôl 2015 a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.
 
Gweler y ffurflen gais a'r canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru.
 

Ewch ar goll yng Nghymru

Nid yw indrawn yn gysylltiedig yn aml â hwyl a fforestydd glaw, ond mae prosiect uchelgeisiol gan Fferm o Gymru a'r elusen Maint Cymru ar fin newid hynny.

Mae drysfa o indrawn yr un siâp â Chymru ar agor yng Ngardd Ffrwythau Hendrewennol a hyd y gwyddom, hwn fydd y map mwyaf erioed o Gymru.

Drwy fynd ar goll yn ei lwybrau, bydd pobl yn cael syniad o faint y prosiect sy’n cael ei redeg gan Maint Cymru sydd â'r nod o amddiffyn ardal o goedwig law maint sydd yr un maint â Chymru.

"Mae'n wych gweld Cymru gyfan ar ffurf indrawn" meddai Claire Raisin, Cyfarwyddwr Maint Cymru.

I ymweld â'r fferm, ewch i’w gwefan. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y prosiect yma.

Wynebau newydd yn CMRhC 

Yr haf hwn, mae staff newydd wedi ymuno â thîm CMRhC, sef Manon Defis a Dan James.

Mae Dan, sydd wedi gwirfoddoli gyda CMRhC am y 6 mis diwethaf, wedi cael rôl fel Swyddog Cyfathrebu ar gyfer Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru.

"Rwyf ond wedi dechrau yn fy rôl ers ychydig o wythnosau ond rwy’n dechrau setlo.  Ers astudio cysylltiadau rhyngwladol yn y brifysgol, rwyf wedi cael fy nghyfareddu gan ddatblygu rhyngwladol, felly mae bod yn rhan ohono yn rheswm i mi godi o'r gwely yn y bore."

Mae Manon wedi cael swydd fel Cydlynydd Addysg a Digwyddiadau CMRhC: "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gydlynu rhaglen o ddigwyddiadau addysgol a chyhoeddus yr hydref hwn. Rwyf wedi gweithio fel athrawes, ac fel intern gyda Cymorth Cristnogol, felly rwy’n gwybod pa mor werthfawr ydy’r mathau hyn o weithgareddau a digwyddiadau. "

Dymunwn yn dda iddynt yn eu swyddi newydd.

Ein digwyddiadau

Dylid cyffuriau gael eu cyfreithloni? gyda'r Athro David Nutt
 y Deml Heddwch

Darlith Pen-blwydd y WCIA gyda'r Farwnes Valerie Amos
21 Tachwedd, y Deml Heddwch 

Ydyn ni yno eto? Hawliau LHDT yng Nghymru a'r Byd gyda Peter Tatchell
26 Tachwedd, Y Deml Heddwch, Corfrestrwch yma

Pencampwriaeth Dadlau

Mae'n pencampwraith flynyddol yn digwydd bob Hydref a Thachwedd ac mae'n agored i bob ysgol uwchradd a choleg yng Nghymru.

Diwrnodau Hyfforddiant Dadlau
 
Gogledd Cymru - Dydd Llun 15 Medi - Prifysgol Bangor
De Cymru - Dydd Gwener 19 Medi - Prifysgol Caerdydd

Corfrestrwch yma

Diwrnodau Rowndiau Rhanbarthol yma

Bydd y Rowndiau Gogynderfynol a’r Rowndiau Cynderfynol, a’r Rownd Derfynol yn cael eu gynnal ym mis Tachwedd.

Corfrestwch yma
 
Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

March against NATO, 30 Awst, 1pm - 5pm,
Canolfan Ddinesig Casnewydd, Maes Parcio Btm (Cyfeiriad Gogledd-ddwyrain, Heb ei farcio), Allt-yr-Ynn, y Deyrnas Unedig

Counter Summit Conference, 31 Awst, 10:00am - 5:30pm,
Cyngor Sir Caerdydd, Coleridge Road, Caerdydd, y Deyrnas Unedig

NATO after the Wales Summit, 2 Medi 2014
9.00-21.00, Caerdydd.

Newport Alternative Summit, 2 Medi, 10am - 5pm,
Canolfan Mileniwm Pillgwenlly, Courtybella Terrace, Casnewydd, y Deyrnas Unedig

NATO: A credible security provider?
Trafodaeth sy’n cael ei chynnal y diwrnod cyn yr uwchgynhadledd sydd wedi cael ei threfnu gan y Fforwm Ewropeaidd
Dydd Mercher 3 Medi, 13.00-18.30, Gwesty'r Marriott Caerdydd, Caerdydd
Cofrestrwch yma

Michael Mann: Cabot Institute Lecture: The Hockey Stick and the Climate Wars
Medi 2014, 18.00-19.15, The Victoria Rooms, Bryste
Cliciwch yma am docynnau

Francis FukuyamaPolitical Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalisation of Democracy
Dydd Mawrth 23 Medi, 2014, 19.30-20.30, Wills Memorial Building, Prifysgol Bryste.
Cliciwch yma am docynnau.

Handling Conflict: A Weekend Workshop / Alternatives to Violence Project
3 - 5  Hydref Cardiff Meeting House 

Digwyddiad seren aur WACL, 4 Rhagfyr 2014
 

Cefnogi WCIA

Darganfyddwch fwy.

Ymunwch a ni 
Ymunwch ag UNA Cymru ac UNA-UK.

Cymerwch olwg ar ymgyrchoedd eraill sy’n digwydd ar draws
Cymru


Blogiau

"Hillary: The Next US President - Why It Is More Likely Than You Might Think"

"Better late than never: Britain goes to outer space"
 

 
Copyright © 2014 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp