Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o'r Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol.https://wcia.us7.list-manage.com/profile?u=1b517a43d2799fdf85acd0bd4&id=4568e0e3e8&e=[UNIQID]l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg. 

Y tymor #DathluHawliauDynol yn dechrau


Dechreuodd tymor #DathluHawliauDynol CMRhC mewn steil ar 17 Hydref gyda’r digwyddiad Ymladd dros Hawliau: Colombia. Roedd bwyd o Golombia, perfformiadau, dawnsio Cumbia a siaradwyr yn y digwyddiad, oedd yn cynnwys y daith gan siaradwyr Oil Justice .

Agorodd BP or not BP y noson yn y Deml Heddwch gyda pherfformiad byr, cyn i’r AS Llafur Canol Caerdydd, Jo Stevens siarad drwy gyfrwng fideo: "Mae Llywodraeth Prydain yn methu'n llwyr yn ei hymagwedd tuag at gam-drin hawliau dynol yng Ngholombia," meddai.

Yna, trosglwyddodd y Cadeirydd Gareth Simms yr awenau i Gilberto Torres, undebwr llafur o Golombia, a siaradodd am ei brofiadau o gael ei herwgipio a’i arteithio. Rhoddir crynodeb o'i hanes mewn fideo yn y Guardian ar-lein.

Yna, siaradodd cyfreithiwr Gilberto, Francisco Ramirez, cyn i'r gynulleidfa wylio perfformiad o Cumbia (dawnsio traddodiadol o Golombia), a mwynhau bwyd o Golombia.

Darllenwch stori’r cyfryngau cymdeithasol ac edrychwch ar y lluniau.

Uwchgynhadledd Ieuenctid ar Ddatblygu Rhyngwladol a Rownd Derfynol y Bencampwriaeth Ddadlau
 

Ar 4 Rhagfyr, bydd pobl ifanc yng Nghymru yn ymuno â'r Uwchgynhadledd Ieuenctid cyntaf ar Ddatblygu Rhyngwladol yng Nghaerdydd.

Drwy ddiwrnod rhyngweithiol, bydd cyfranogwyr yn cael gwybod sut i gymryd rhan yn y sector ac am y cyfleoedd gwirfoddoli, sut i ddylanwadu ar ACau / ASau, a mwy am y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Bydd y diwrnod yn dod i ben gyda Rownd Derfynol Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru, a ariennir gan Sefydliad Jane Hodge.

Mae hwn yn ddigwyddiad partneriaeth rhwng Hub Cymru Africa, Youth Cymru a WCIA, ac fe'i noddir yn garedig gan Julie Morgan AC. Bydd cofrestriadau yn agor cyn bo hir 

Gwirfoddoli yn WCIA

Ymunodd Judith Nubold â ni fel gwirfoddolwraig tua dechrau'r Prosiect Cymru dros Heddwch, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Dyma oedd ei barn am ei phrofiad o wirfoddoli gyda WCIA:

Pam oedd gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer WCIA?
Y prosiect ei hun - roeddwn eisiau gweld ei ddechrau, i gael syniad o sut mae prosiect yn dechrau. Cefais fy nenu hefyd gan amrywiaeth y tasgau y gallwn eu gwneud, ac uchelgais allgymorth cymunedol y prosiect.

Sut wnaethoch chi glywed am WCIA?
Gwelais hysbyseb ar Facebook, yna des i  noson agored i wirfoddolwyr.

Beth oedd eich argraffiadau cyntaf?
Roedd llawer o egni - naws go iawn a gwefr am y WCIA yn gyffredinol, nid dim ond am dîm y prosiect. Mae’n lle uchelgeisiol ac egnïol iawn i fod ynddo.

Pa dasgau wnaethoch chi wirfoddoli ar eu cyfer?
Bûm yn gweithio ar gynllun y prosiect - roedd [y cynllun prosiect manwl] angen ei ddiweddaru a'i newid yn llyfr gwaith Excel. Bûm yn gwneud gwaith ymchwil ar-lein hefyd i adnoddau addysg heddwch, ac ysgrifennais erthygl ar gyfer y wefan ar ddiwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf?
Llwyddais i gyflawni cymaint - dysgais lawer am fanylion y prosiect drwy'r cynllun prosiect - dysgais lawer am reoli prosiectau. Teimlais hefyd fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi fel gwirfoddolwr gan y tîm.

Aethoch ymlaen i weithio wedyn mewn swydd tymor byr gyda Teach First. Ydych chi'n meddwl fod eich profiadau gwirfoddoli wedi eich helpu chi i gael y swydd hon?
Mae wedi fy helpu’n fawr i gael swyddi’n gyffredinol, ac rwy'n meddwl ei fod wedi fy helpu i gael y swydd gan ei bod yn gofyn am sgiliau tebyg.

Oes gennych chi unrhyw beth i’w ddweud wrth bobl sy'n ystyried gwirfoddoli gyda WCIA?
Y peth mwyaf pwysig yw cysylltu, cael gwybodaeth a dysgu am y cyfleoedd - o gynnig ychydig o oriau hyd at ymrwymiad hirdymor. Peidiwch â theimlo'n swil neu'ch tanbrisio eich hun. Rwy’n awgrymu eich bod yn glir am y disgwyliadau - roedd y tîm yn ymatebol iawn i'r hyn roeddwn yn teimlo y gallwn i gyfrannu, ei ddysgu; mae rhywbeth yno at ddant pawb.

Trafodaeth WCIA ar yr ymdriniaeth o newyddion rhyngwladol 

Bydd siaradwyr Sky News, Sunday Times a’r BBC yn y Deml Heddwch ar 3 Rhagfyr i gymryd rhan mewn trafodaeth a gynhelir gan WCIA ar yr ymdriniaeth o faterion rhyngwladol.

Bydd Jonathan Levy (Cyfarwyddwr Casglu Newyddion a Gweithrediadau Sky News), Sean Ryan (Golygydd Tramor y Sunday Times), Martin Shipton (Prif Ohebydd Media Wales) a chynrychiolydd o’r BBC yn trafod sut mae'r cyfryngau yn dewis eu gogwydd, a pha ffactorau sy’n penderfynu cynnwys y cyfryngau mewn straeon rhyngwladol.

Yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, a gadeirir gan yr Athro Richard Sambrook, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, bydd cyfleoedd i glywed gan siaradwyr a gofyn cwestiynau.

Dywedodd Susie Ventris-Field, Dirprwy Brif Weithredwr WCIA: "Mewn un o nifer o enghreifftiau, newidiodd un o’r penawdau am ffoaduriaid eleni o 'heidiau o ymfudwyr' i 'croeso i ffoaduriaid'.

"Rydym yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad i archwilio’r hyn sy'n gyrru’r cynnwys hwn - i ba raddau mai greddf newyddiadurol, safiad gwleidyddol, perchnogion, barn y cyhoedd neu ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar yr hyn a gaiff ei gynnwys a sut.

"Byddwn hefyd yn trafod effaith y cyfryngau ar farn y cyhoedd a pholisi'r llywodraeth."


Gweithdy arbenigol

Bydd gweithdy’n cael ei gynnal cyn y drafodaeth, lle bydd panel o arbenigwyr yn trafod ac yn ateb cwestiynau ar sut i ddylanwadu ar y cyfryngau ar faterion rhyngwladol.

Pris y tocynnau yw £20 y pen, a bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at raglen o ddigwyddiadau rhad ac am ddim WCIA ar gyfer y cyhoedd cyffredinol.

 

Gŵyl Ffilmiau  yn dod i ben yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter

Bydd Gŵyl Ffilmiau Watch-Africa yn cymryd drosodd Canolfan Gelfyddydau'r Chapter ar 21 Tachwedd gyda sgriniadau, bwyd, celf a chrefft.

Meddai Fadhili Maghiya, sylfaenydd y digwyddiad: "Mae digwyddiad eleni wedi bod yr un mwyaf poblogaidd eto, gyda mwy o sgriniadau a chyfranogwyr ledled Cymru.

"Rwy'n gyffrous iawn am y ffaith y bydd y digwyddiad yn dod i ben yn y Chapter, i ddod â hyd yn oed mwy o bobl i fwynhau'r ŵyl.

"Fe fydd cyfanswm o 5 o sgriniadau yn cael eu dangos o 10:00am-9:00pm gyda thrafodaethau, Seremoni Coffi Ethiopiaidd a llawer mwy."

Hyd yn hyn, mae pobl sydd wedi cymryd rhan yn yr ŵyl wedi ei disgrifio fel 'chwa o awyr iach', 'ysbrydoledig' a 'llawn gwybodaeth'.

Bwciwch le ar gyfer sgriniadau ar wefan Canolfan Gelfyddydau’r Chapter, neu os hoffech gymryd rhan yn y digwyddiadau eraill, dewch draw ar y dydd.

Ein digwyddiadau

Cofio er mwyn Heddwch, 6 Tachwedd, Coleg Cambria, Wrecsam. Cofrestru.

Cymru a Newid Hinsawdd, 18 Tachwedd, Y Deml Heddwch, Caerdydd. Cadwch y dyddiad – bydd cofrestriadau yn agor cyn bo hir.

# LightaCandle15, 25 Tachwedd, Eglwys Gadeiriol Llandaf - Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod. Darganfyddwch fwy.

Small World: Debate on media reporting of international issues, 3 Rhagfyr, Y Deml Heddwch, Caerdydd. Darganfyddwch fwy a chofrestrwch

Uwchgynhadledd Ieuenctid ar Ddatblygu Rhyngwladol, fydd yn cynnwys Rownd Derfynol Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru, 4 Rhagfyr, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Digwyddiad Hub Cymru Africa a WCIA a noddir gan Julie Morgan AC. Bydd cofrestriadau yn agor cyn bo hir.

Gŵyl Hawliau Dynol, #DathluHawliauDynol, 13 Rhagfyr, Y Deml Heddwch, Caerdydd. Cadwch y dyddiad.
 

Ein hyfforddiant a DPP

Making Sense of the Global Citizenship Challenge, CEWC 30 Tachwedd, Y Deml Heddwch. DPP i athrawon. Cofrestru.

Participatory Approaches to Development, Hub Cymru Africa, 3 Tachwedd, Tŷ Gwydr, Bangor. Cofrestru.

Profi eich Effaith, Hub Cymru Africa, 27 Tachwedd, Canolfan Hamdden Bro Ddyfi, Machynlleth. Cofrestru.
 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Gŵyl Ffilmiau Watch Africa - mae dyddiadau drwy gydol mis Hydref a mis Tachwedd. Bydd y digwyddiad yn dod i ben ar 21 Tachwedd, yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter - gallwch fwcio tocynnau i fynd i weld ffilmiau ar wefan Canolfan Gelfyddydau’r Chapter

Pakistan - Journalists Under Threat, 9 Tachwedd, lleoliad i'w gadarnhau. Darganfyddwch fwy.

Gen Verde International Music Conference, 12 Tachwedd, Canolfan Casnewydd. Darganfyddwch fwy.

Diwrnod Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd Cymru, 28 Tachwedd. 1:30pm reid feic dorfol o Stryd Bute i'r Senedd, fydd yn cael ei dilyn gan siaradwyr / adloniant. Cadwch y dyddiad.
.

Adnoddau o ddigwyddiadau


Should the UK Remain in NATO? 30 Medi, Lluniau, adroddiad.

Blwyddyn o Newid, Hub Cymru Africa, 15 Hydref. Lluniau.

Wythnos Ddiasporas Fyd-eang, Hub Cymru Africa, 17 Hydref. Lluniau ac adroddiad.

#DathluHawliauDynol, Ymladd dros Hawliau. Lluniau a chyfryngau cymdeithasol.
 

Cefnogi WCIA 

Darganfyddwch fwy

Ymunwch gydag UNA Cymru ac UNA-UK.
 

Gwirfoddoli

Enillwch sgiliau a phrofiad, dewch i gwrdd â phobl a chefnogi WCIA. Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i weithio ar y wefan a gwirfoddolwyr cyffredinol.
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp