Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.

Dyfodol newydd cyffrous wedi’i gyhoeddi i raglen Cymru o blaid Affrica

 Rydym yn falch o gyhoeddi fod Cat Jones wedi ei phenodi yn Bennaeth Partneriaeth newydd Cymru Affrica, gan ddechrau ym mis Ebrill.
 
Ariennir y Bartneriaeth am dair blynedd gan raglen Cymru o blaid Affrica Llywodraeth Cymru, wedi cais llwyddiannus dan arweiniad y WCIA. Daw â’r WCIA a phedwar o brif rwydweithiau rhyngwladol a gwirfoddol Cymru – Masnach Deg Cymru, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o blaid Affrica, Panel Cynghorol Is-Sahara a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – at ei gilydd i wneud un rhaglen newydd a chyffrous. Ein nod ar y cyd yw ymgysylltu ag ystod eang o unigolion a sefydliadau mewn gwaith sy’n fanteisiol i Gymru ac Affrica. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys cysylltu rhaglenni, digwyddiadau, ymgyrchoedd, cefnogaeth wirfoddol a gwaith eiriolaeth.
 
Byddwn yn lansio’r Bartneriaeth gyda digwyddiad cyhoeddus ym mis Mai. Yna lansir cynllun grantiau cyfunol o £180,000 ym mis Mehefin, gan alluogi grwpiau dros Gymru gael nawdd i brosiectau Cymru-Affrica ar raddfa fechan. Byddwn hefyd yn ceisio barn rhanddeiliaid allweddol wrth i ni ddatblygu Strategaeth Bartneriaeth lawn o fis Ebrill ymlaen.
 
Yn wreiddiol o Landeilo ac yn siarad Cymraeg iaith gyntaf, mae Cat Jones wedi bod yn gweithio ym maes cymorth a datblygiad dyngarol dros y 15 mlynedd diwethaf, gyda phwyslais ar hawliau dynol a hawliau menywod a merched.
 
Am mwy o fanylion, ewch i www.wcia.org.uk/walesafrica

Bydd y WCIA yn recriwtio o ddwy rolau isod ar gyfer Partneriaeth Cymru Affrica ym mis Mawrth:
Cydlynydd Cyfathrebu, y Cyfryngau a Digwyddiadau a Swyddog Ymgysylltu Cyhoddus a Gwirfoddoli
Mwy o wybodaeth wythnos nesaf.

Er mwyn ......... 
beth ydych chi ofn ei golli?

Er bod Diwrnod Sant Ffolant 2015, sef ffocws ymgyrch calon werdd Climate Coalition drosodd erbyn hyn, mae ei ymgyrch Er mwyn ... yn parhau. Mewn cydweithrediad â Atal Anrhefn Hinsawdd Cymru, neges yr ymgyrch yw ‘gweithredwn ar newid hinsawdd,  er cariad am bopeth sydd yn annwyl i ni’.

Ym mis Rhagfyr eleni ym Mharis, bydd Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn penderfynu ar bolisi rhyngwladol ar newid hinsawdd ac yn ceisio cyflawni consensws cyffredinol ar roi newid yn yr hinsawdd ar waith ledled y byd drwy weithredoedd y Cenhedloedd Unedig ar draws y system gyfan. I ategu ei nod o gyrraedd cytundeb byd-eang, mae'r Cenhedloedd Unedig wedi trefnu cyfres o sgyrsiau a chyfarfodydd ar newid hinsawdd drwy gydol 2015.

Pwrpas yr ymgyrch Er mwyn....  yw gadael i'r gwleidyddion ac arweinwyr y byd sy’n mynychu’r sesiynau hyn wybod bod newid hinsawdd o bwys i bob un ohonom gan ei fod yn effeithio ar y pethau rydym yn eu caru fwyaf.
Helpwch yr ymgyrch i gadw momentwm trwy rannu’r  pethau rydych yn eu caru yma. Mae lobi’r ymgyrch Speak up for the love of...wedi ei gynllunio ar gyfer mis Mehefin. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch a’i gweithgareddau.

Un gweithgaredd o'r fath yw prosiect gwneud ffilmiau Codi'r Camera ar yr Hinsawdd sy'n gofyn i blant a phobl ifanc ar draws y DU i wneud eu ffilmiau byr eu hunain sy'n dangos pam fod ymladd yn erbyn newid hinsawdd yn bwysig. Dim ond tua 2 i 3 munud o hyd sydd angen i’r ffilmiau fod, a gallant fod yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Bydd y ffilmiau mwyaf ysbrydoledig yn ymddangos yn ymgyrch y Glymblaid. Gellir cael adnoddau addysgu gan Oxfam Cymru i helpu ysgolion i ddechrau arni.

'Fair Trade for All': Clwb llyfrau 

I nodi Pythefnos Masnach Deg (23 Chwefror - 8 Mawrth 2015), masnach deg fydd thema clwb llyfrau nesaf y WCIA / Hub ar 3 Mawrth.  Ymunwch â Manon Defis, WCIA a Dan Jones o’r Hub i drafod Fair Trade For All  gan Stiglitz a Charlton am 6 yp yn y Chapter.
Mae'r llyfr dadleuol hwn yn archwilio'r cwestiwn: allai gwledydd tlotaf y byd gael help i'w helpu eu hunain drwy fasnach rhyddach, tecach? Cyflwynodd yr economegydd Joseph E. Stiglitz, sydd wedi ennill gwobr Nobel, ac Andrew Charlton, ateb newydd radical i broblemau masnach y byd, ateb sy'n anelu at adfer cydbwysedd at y perthnasau masnachu rhwng y gwledydd cyfoethocaf a thlotaf.

Sylwadau ar Fair Trade for All:
Mae hwn yn llyfr pwysig iawn. '- David Vines, Athro Economeg ym Mhrifysgol Rhydychen

'Rydym yn styc gyda system economaidd fyd-eang sydd ddim yn gweithio i hanner y byd. Mae Stiglitz a Charlton yn cynnig cynllun i groesawu’r hanner arall, i symud at ddyfodol o fuddion a rennir a chyfrifoldebau a rennir. '- Bill Clinton

E-bostiwch Dan os ydych yn bwriadu bod yn bresennol.
Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mewn person,  gallwch gymryd rhan ar-lein drwy fynd i WCIA Voices

Hustyngau - Beth yn y byd sydd o bwys i chi?

Bydd chwe ymgeisydd sy’n brwydro am seddi yng Nghymru yn dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad Hustyngau â ffocws rhyngwladol o 6pm ddydd Mercher 15 Ebrill yn y Deml Heddwch, a fydd yn cael ei gadeirio gan y Bargyfreithiwr Hawliau Dynol ac Amgylcheddol, Gwion Lewis.
Hyd yma, mae'r ymgeiswyr canlynol wedi cadarnhau eu presenoldeb: Pippa Bartolotti, arweinydd Plaid Werdd Cymru ac ymgeisydd dros Orllewin Casnewydd, Stephen Doughty, ymgeisydd Llafur dros Dde Caerdydd a Phenarth, Richard Hopkin, ymgeisydd Plaid Ceidwadol dros Caerdydd Canolog ac Ian Johnson, ymgeisydd Plaid Cymru dros Fro Morgannwg
Dweud eich dweud! Bydd pleidleiswyr yn gallu gofyn cwestiynau i ymgeiswyr a byddant yn pleidleisio ymlaen llaw drwy Drydar ynghylch pa faterion llosg ddylai ffurfio rhan o'r drafodaeth.
Anfonwch eich cwestiynau drwy Drydar ac ymunwch â'r drafodaeth yn @WCIA-Wales neu e-bostiwch i manondefis@wcia.org.uk

Lleisiau Ifanc

Rydym yn dechrau blog newydd a chyffrous 'Lleisiau Ifanc' ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd a cholegau i ysgrifennu am bob math o bynciau rhyngwladol gwahanol o Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd i Ddewisiadau Moesegol Prynwyr, Heddwch a Gwrthdaro i Dlodi a Hawliau Merched. Bydd eu herthyglau yn cael eu cyhoeddi i’r byd ei weld ar ein blog! Os oes gan eich myfyrwyr ddiddordeb neu am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at manondefis@wcia.org.uk

Cynulleidfa gyda Syr Jeremy Greenstock

Bydd cyn Llysgennad y DU i'r Cenhedloedd Unedig a Chadeirydd UNA-UK, Syr Jeremy Greenstock, yn annerch Cardiff Business Club ar 12 Mawrth mewn sgwrs gyhoeddus am ddim yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd o 7-8pm. Mae croeso i bawb. Bydd cinio yn dilyn y sgwrs; codir tâl am y cinio a bydd angen cofrestru Mae'n siaradwr ysgogol iawn ac o ystyried ei yrfa, fel yr amlinellir isod, bydd ganddo ddigon i’w ddweud! 

Cyn hyn, bydd Syr Jeremy yn cwrdd â myfyrwyr o adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd. Mae israddedigion yn cystadlu am y cyfle i holi'r cyn llysgennad, a bydd tri myfyriwr yn cael eu dewis i ofyn eu cwestiynau i Syr Jeremy yn yr hyn sy’n addo bod yn sesiwn ddiddorol a bywiog.

Mae Syr Jeremy wedi bod yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr UNA-UK ers mis Chwefror 2011. Gynt yn Feistr Cynorthwyol yng Ngholeg Eton, ymunodd â'r Gwasanaeth Llysgenhadol ym 1969 a gwasanaethodd tan 2004. Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n gwasanaethu yn Llysgenadaethau Prydain yn Dubai, Washington DC, Saudi Arabia a Pharis. Roedd yn Llysgennad Prydain i'r Cenhedloedd Unedig o 1998 tan 2003, a mynychodd dros 150 o gyfarfodydd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig a gwasanaethodd fel Cadeirydd Pwyllgor Gwrthderfysgaeth y Cyngor Diogelwch o fis Hydref 2001 tan fis Ebrill 2003. O fis Medi 2003 tan fis Mawrth 2004, gwasanaethodd Syr Jeremy fel Cynrychiolydd Arbennig y DU ar gyfer Irac. Bellach, mae'n un o Ymddiriedolwyr y Pwyllgor Achub Rhyngwladol (DU), ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol De La Rue plc a Lambert Energy Advisory.

Ban Ki-moon: Mae cydraddoldeb i fenywod yn golygu cynnydd i bawb

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael ei ddathlu ar 8 Mawrth ac mae thema 2015 y Cenhedloedd Unedig  yn pwysleisio 'sut mae cydraddoldeb rhywiol, grymuso menywod, menywod yn mwynhau hawliau dynol llawn a dileu tlodi yn hanfodol i ddatblygiad economaidd a chymdeithasol.'

Mae materion sy'n ymwneud â chydraddoldeb rhywiol a hawliau menywod yn destun Comisiwn blynyddol y Cenhedloedd Unedig ar Statws Merched (CSW) a fydd yn cael ei gynnal yn Efrog Newydd yn fuan wedyn,  o 10-21 Mawrth. Eleni, bydd CSW yn canolbwyntio'n benodol ar yr " Heriau a’r cyflawniadau yn y broses o gyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm i fenywod a merched".

Yn y cyfamser, mae Women Making a Difference wedi trefnu Uwchgynhadledd Flynyddol Menywod Cymru ar 8 Mawrth rhwng 10am i 3 pm yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd.

Mae Make It Happen! ar 4 Mawrth yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn y Deml Heddwch o 9:30am i 1pm, sydd yn cael ei drefnu gan Valley and Vale Community Arts ar y cyd â'r WCIA ac eraill. Bydd yn ddigwyddiad dathliadol gyda grwpiau ysbrydoledig o Kenya, Ethiopia, Pen-y-bont ar Ogwr a Bryste sy'n gweithio i wella hawliau menywod yn eu cymunedau, a bydd yn cynnwys seremoni coffi Ethiopaidd. Mae croeso i bawb. Cliciwch yma i weld poster mwy.

Recriwtio ar gyfer y prosiect 'Cymru dros Heddwch'

Mae’r prosiect Cymru dros Heddwch yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dwy rôl newydd, sef Cydlynydd Dysgu a Gweinyddydd Cyllid a Gwirfoddoli.  Gellir dod o hyd i’r manylion llawn, y ffurflenni cais a’r pecynnau swyddi yma.

Oes gennych chi ddiddordeb? Yna, peidiwch ag oedi. Y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno’r ceisiadau yw 9 a 11 Mawrth yn y drefn honno.

Ym mis Ebrill, mae'r prosiect yn bwriadu recriwtio dau Gydlynydd Cymunedol i gefnogi gweithgareddau lleol ar draws Gogledd a De Cymru. Bydd manylion pellach yn cael eu postio ar Vacanciesl yn nes at yr amser.

Yn ogystal, mae amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli a lleoli ar draws Cymru gyfan ar gael fel rhan o’r prosiect. Ewch i Gymru dros Heddwch Rôlau Gwirfoddoli am fanylion.

Mae Cymru dros Heddwch yn bartneriaeth rhwng 10 o sefydliadau mwyaf blaenllaw Cymru, dan arweiniad Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, ac ariennir y prosiect drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect.

Enillwch docynnau i gêm Cymru v Iwerddon!
 
Mae gan Faint Cymru 2 bâr o docynnau lletygarwch i gêm Cymru yn erbyn Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm i'w ennill. Prynwch docyn raffl yma i helpu amddiffyn coedwigoedd glaw a chael cyfle o ennill!

Mwy wybodaeth o Faint Cymru ymaEin digwyddiadau


Clwb llyfrau'r WCIA / Hub

Ymunwch â Manon Defis o'r WCIA a Dan James Jones o’r Hub yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd ar 3 Mawrth am 6pm i drafod Fair Trade for All.

E-bostiwch Dan os ydych yn bwriadu bod yn bresennol.
Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mewn person,  gallwch gymryd rhan ar-lein drwy fynd i WCIA Voices.


Make it Happen!

ar 4 Mawrth yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn y Deml Heddwch o 9:30am i 1pm yn y Deml Heddwch, Caerdydd.
Mwy o wybodaeth 01656 729246
Cliciwch yma i weld poster mwy


Hustyngau- Beth yn y byd sydd o bwys i chi?

15 Ebrill am 6 yp
Y Deml Heddwch
Caerdydd

Cofrestwch yma

Dweud eich dweud

Anfonwch eich cwestiynau drwy Drydar i @WCIA_Wales
neu e-bostiwch manondefis@wcia.org.uk
Model y Cenhedloedd Unedig 2015

Cynhadleddau:

2 Mawrth - Caerfyrrddin
12 Mawrth - y Barri
17 Mawrth - Caernarfon
18 Mawrth - Yr Wyddgrug
20 Mawrth - Caerdydd
25 Mawrth - Abertawe

Mwy o wybodaeth
Europe and the Rise of the Right


gyda Eluned Parrott AC, Wayne David MP and Andrew RT Davies AC
Chair: David Hughes of the European Commission.
25 Chwefror at 7pm
Y Deml Heddwch
Cangen Caerdydd a Cylch yr UNA/UNA Cymru


Cynulleidfa gyda Sir Jeremy Greenstock

12 Mawrth at 7pm
St. David's Hotel, Bae Caerdydd
Cardiff Business Club/UNA Cymru/UNA-UK
 
The United Nations in a Changing World: Transformation and Reform in the 21st Century

25 Chwefror at 6 pm
Darlith Gyheoddus gan Colonel (Dr) Brendan O’Shea
Prif ddarlithfa'r Celfyddydau, Prifysgol Bangor 
Cangen Menai yr UNA/Prifysgol Bangor
 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur


Pethefnos Masnach Deg  23 February - 8 March

Concerning Violence

Wales African Film Festival
Canolfan Chapter 
Chwefror 28 at 6.15 pm


Uwchgynhadledd Flynyddol i Fenywod Cymru

Women Making a Difference
Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd
Mawrth 8, 10 am to 3 pm

 
 

Cefnogi WCIA

Darganfyddwch fwy.

Ymunwch a ni 

Ymunwch ag UNA Cymru ac UNA-UK.

Cymerwch olwg ar ymgyrchoedd eraill sy’n digwydd ar draws
Cymru
Cyfrannwch 

Gan rhoi rhodd i 70070

i roi £5 tecstiwch WCIA13£5

i roi £2 tecstiwch WCIA13£2

Blogiau 

(Yn Saesneg yn unig)

Zero tolerance for female genital mutilation

The crisis of ignorance and apathy

Scientific research considered illegal?

YouTube 

Dylid cyffuriau gael eu cyfreithloni?

Valerie Amos: Darlith 41fed pen-blwydd y WCIA

 

 
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.
Rhif elusen gofrestredig 1156822
 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp