Copy
The latest news and events from the Welsh Centre for International Affairs. Update your profile to receive the e-news in Welsh. 

Blwyddyn Newydd Dda a digwyddiadau sydd i ddod

Hoffai CMRhC ddymuno blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch. Meddai Susie Ventris-Field, y Dirprwy Brif Weithredwr: "Rydym yn cynnal rhai digwyddiadau cyffrous iawn yn 2016, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi yno."

Ar 24 Chwefror, bydd Mark Goldring, Prif Weithredwr Oxfam GB yn bresennol yn nigwyddiad CMRhC o’r enw Nid hael ond hael gartref?. Mae llywodraeth y DU yn gwario tua £11.4bn y flwyddyn ar gymorth rhyngwladol - tua 0.7% o'r incwm cenedlaethol; mae Oxfam GB yn un o elusennau datblygu rhyngwladol mwyaf y DU, ac mae’n sicrhau bod cymorth rhyngwladol yn cael ei wario ar ddatblygiadau hanfodol yn rhai o wledydd tlotaf y byd. Bydd y digwyddiad hwn yn ystyried y dadleuon sy’n ymwneud â chyfraniadau’r DU i gymorth rhyngwladol. Pam nad yw rhai pobl yn cefnogi'r ymrwymiad hwn? A ddylai arian gael ei ddargyfeirio i anghenion pobl yn y DU? Beth os nad yw cymorth rhyngwladol yn cyrraedd y rhai hynny sydd ei angen fwyaf? Bydd cyfleoedd hefyd i gael gwybod pam a sut mae Oxfam yn gwario ei harian. Bydd y noson yn dod i ben gyda sesiwn holi ac ateb gyda’r gynulleidfa.

Cyn y prif ddigwyddiad, bydd Hub Cymru Africa yn gwahodd pobl i gymryd rhan mewn trafodaeth anffurfiol gyda Mark Goldring, o’r enw Africa 2050: trends, hopes and fear for the future. Bydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau o gymuned Cymru-Affrica i drafod y dyfodol ar gyfer Affrica.

Ar 22 Mawrth, bydd Barwnes yr Alban, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad yn y Deml Heddwch. Gwyliwch y gofod hwn am fwy o wybodaeth.

Mae digwyddiad cyntaf CMRhC ym mis Ebrill yn rhan o gyfres o ddarlithoedd sydd wedi’u trefnu gan y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Islam yn y DU, Prifysgol Caerdydd. Ar 13 Ebrill, bydd yr Athro Grace Davie o Brifysgol Exeter yn siarad am sut mae'r gymuned Foslemaidd yn cael ei heffeithio gan Brydain fwyfwy seciwlar. Mae Islam yn cael llawer o sylw mewn dadl gyhoeddus, a gydag aflonyddwch parhaus yn y Dwyrain Canol a'r argyfwng ffoaduriaid yn parhau, bydd yr Athro Davie yn trafod ymagweddau newydd mewn meysydd astudio sy'n ymwneud â chrefydd, a sut y gellir defnyddio’r wybodaeth hon i greu dadl gyhoeddus fwy adeiladol am rôl crefydd mewn cymdeithas.

Yna, ar 28 Ebrill, bydd Thomas Williams, y Cwnselydd-Weinidog dros Faterion Gwleidyddol o Lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, yn siarad â chynulleidfa CMRhC am effaith y gwrthdaro yn y Dwyrain Canol ar y gymuned ryngwladol ehangach. Bydd yn trafod polisi tramor yr Unol Daleithiau mewn perthynas â Syria, ISIS a'r Dwyrain Canol ehangach. Mae Thomas Williams wedi cael profiad helaeth yn y Dwyrain Canol, ac mae wedi gwasanaethu fel Dirprwy Brif Genhadaeth yn Islamabad, Riyadh a Kuwait.

Os hoffech gael gwybod mwy am ein digwyddiadau sydd i ddod, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

COP21, beth nesaf?

Ym mis Rhagfyr, roedd tîm Maint Cymru a chynrychiolwyr o elusennau eraill yng Nghymru, gan gynnwys WCIA, yn y COP21 ym Mharis i wylio arweinwyr y byd yn cymeradwyo cytundeb i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Rhannodd Maint Cymru wybodaeth gyda’r rhai hynny oedd yn bresennol yn y Gynhadledd am bwysigrwydd coedwigoedd a rhan Cymru yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Meddai Lowri o Maint Cymru: "Roeddem yn falch iawn o weld bod amddiffyn coedwigoedd glaw yn cael ei gynnwys fel un o brif agweddau’r cytundeb."

Ychwanegodd Lowri: "Roedd y gynhadledd yn ddifyr iawn, ac roedd llawer o bobl y siaradwyd â hwy wrth eu boddau gyda’n gwaith ac yn meddwl ei fod yn unigryw iawn. Roedd llawer o bositifrwydd ynghylch y digwyddiad a'r cytundeb, ac rydym yn gobeithio mai dim ond y cam cyntaf ydy Paris - mae llawer mwy i’w wneud. "

Nawr bod cytundeb wedi ei gyrraedd, mae'n rhaid i wledydd weithredu eu haddewidion, ac mae’n rhaid i'r gymuned ryngwladol brofi ei bod wedi ymrwymo i'r cytundeb hwn. Dros y pum mlynedd nesaf, bydd Maint Cymru yn parhau â'i ymdrechion i atal newid yn yr hinsawdd, a’i fwriad o ddyblu arwynebedd y goedwig law drofannol y mae'n ei diogelu

Lansio Arddangosfa Cofio dros Heddwch, Cymru dros Heddwch

Ar 30 Ionawr, lansiwyd Arddangosfa Cofio dros Heddwch gan ein Swyddfa Cymru dros Heddwch yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Roedd grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yn gallu cael cip ymlaen llaw o’r arddangosfa, a chawsant gyfle i drawsgrifio’r llyfr yn ogystal â darganfod mwy am ddefnyddio a chreu adnoddau ar-lein ar y thema rhyfel a heddwch.

Mae Llyfr Coffa Cenedlaethol Cymru yn dal enwau 35,000 o dynion a menywod a roddodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r arddangosfa hon yn adrodd hanes y Llyfr, a hanes rhai o'r enwau yn y llyfr, yn ogystal ag archwilio sut mae’r Llyfr wedi cael ei ddefnyddio i gofio am heddwch. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i edrych ar gopi digidol newydd o’r Llyfr, a grëwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’r enwau sydd yn cael eu rhestru ar gael i bawb eu gweld ac ymchwilio iddynt am y tro cyntaf erioed.

Mae'r arddangosfa yn rhedeg o 16 Ionawr - 16 Ebrill, ac yn digido Llyfr Coffa cenedlaethol Cymru am y Rhyfel Byd Cyntaf, yn ogystal â chefnogi pobl i ddatgelu’r storïau y tu ôl i'r enwau. Llwyddodd Ffion, o'n swyddfa Cymru dros Heddwch, i ddod o hyd i berthynas pell yn yr arddangosfa, ac meddai: "Roedd yn wych cael y foment honno o gydnabyddiaeth, ac rwy'n gobeithio y bydd llawer mwy yn gallu rhannu'r un profiad. Rydym wedi derbyn rhywfaint o lythyrau yn barod gan aelodau o’r cyhoedd sydd wedi dangos pa mor ddiolchgar ydynt am y ffaith y gall aelodau o'u teuluoedd gael eu coffáu a’u cofio trwy'r llyfr. "

Wrth i’r arddangosfa barhau, bydd Cymru dros Heddwch hefyd yn archwilio sut y gwnaeth erchyllterau rhyfel arwain pobl yng Nghymru i ymgyrchu dros heddwch a gweithio tuag at greu cysylltiadau rhyngwladol mwy cadarnhaol a heddychlon. Bydd arddangosfa deithiol o’r llyfr yn cael ei chynhyrchu ar ffurf copïau caled a digidol, a bydd gweithdai trafod yn caeleu cynnig i ysgolion ac i aelodau o'r cyhoedd.
 

Fforwm Blynyddol WCIA

Ar 19 Ionawr, cynhaliodd WCIA ei Fforwm Blynyddol, a fynychwyd gan bartneriaid, cefnogwyr a noddwyr WCIA. Rhoddodd y digwyddiad y cyfle i gyfarfod y timau oedd yn gyfrifol am rai o weithgareddau presennol WCIA, gan gynnwys Rhaglenni Cymru dros Heddwch a Hub Cymru Africa. Cynhaliwyd nifer o drafodaethau, gan gynnwys sut y gall WCIA gynrychioli’r sector rhyngwladol trwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru.
 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Newydd

Mae Cymru dros Heddwch a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gwahodd grwpiau cymunedol ac unigolion ar draws Cymru i ymuno â nhw i gofnodi enwau'r 35,000 o bobl yn y Llyfr Coffa a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn ddigidol.

Drwy gymorth gwirfoddolwyr, bydd y llyfr, sydd wedi cael ei gadw yn y Deml Heddwch ers 1938, yn cael ei roi ar-lein, er mwyn darparu adnodd chwiliadwy i deuluoedd ac ymchwilwyr i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Bydd y llyfr yn teithio o amgylch Cymru, felly bydd llawer o gyfleoedd i gymryd rhan dros y misoedd sydd i ddod; does dim angen unrhyw sgiliau digidol gan y bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Mae cyfleoedd gwirfoddoli eraill ar gael hefyd gyda Cymru dros Heddwch, sy’n cynnwys ysgrifennu blogiau, golygu blogiau, ysgrifennu gwadd a chyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr. Cysylltwch â Cymru dros Heddwch drwy anfon e-bost at walesforpeace@wcia.org.uk neu drwy ffonio 02920 821051 os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Rydym bob amser yn chwilio am ragor o wirfoddolwyr yn WCIA – fel gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau, gwaith cyfathrebu a chyfryngau digidol, neu rolau mewn swyddfa. Siaradodd Corinna, sy’n gwirfoddoli ar hyn o bryd, am ei phrofiad hyd yn hyn: "Mae wedi bod yn wych gweithio gyda phobl mor ddiddorol a chael cipolwg ar brosiectau anhygoel CMRhC." Mae Corinna hefyd wedi helpu i ddatblygu ymagweddau newydd, sy'n annog myfyrwyr i gymryd mwy o ran mewn dadlau a gwella sgiliau dadlau.

Os hoffech chi ddysgu mwy am ein cyfleoedd gwirfoddoli, cysylltwch â susieventrisfield@wcia.org.uk

Cystadleuaeth Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru

Er mwyn ceisio annog pobl ifanc yng Nghymru i gael gwybod mwy am Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd (NDCau), mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn cynnal cystadleuaeth gyffrous ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a 3. Mae'r gystadleuaeth yn gofyn i gystadleuwyr lunio poster, ffilm fer neu animeiddiad sy'n helpu i godi ymwybyddiaeth am y NDCau, sydd â’r nod o ddatrys y problemau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy’n poeni’r byd erbyn 2030. Yna, bydd ysgolion buddugol yn cael eu gwahodd i seremoni ym mis Ebrill, lle byddant yn cymryd rhan mewn gweithdai dan y thema Gemau Olympaidd. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 26 Chwefror. Dysgwch fwy

COP da? COP drwg? Digwyddiad Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a WCIA

Ar 27 Ionawr, yn dilyn y trafodaethau ar yr hinsawdd yn y COP21 ym Mharis, cynhaliodd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a WCIA ddigwyddiad gyda siaradwyr arbenigol, a drafododd eu barnau ar ganlyniadau'r trafodaethau ar yr hinsawdd ym Mharis, ac a geisiodd ateb y cwestiwn COP da, COP drwg?

Cafodd y siaradwyr arbenigol eu rhannu’n dri phanel; panel Cymru, panel y DU a phanel rhyngwladol, ble roedd pob siaradwr yn asesu’r sefyllfa bresennol ar gyfer pob rhanbarth ar newid yn yr hinsawdd, a rôl y cymunedau o fewn y rhanbarthau hyn ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Dyma oedd panel Cymru: Jessica McQuade, Swyddog Polisi, WWF Cymru; yr Athro Nick Pidgeon, Athro Seicoleg Amgylcheddol, Prifysgol Caerdydd; Eurgain Powell, Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd; ac Elen Jones, Cydlynydd Cenedlaethol, Masnach Deg Cymru. Cytunodd y panel bod y fargen newid yn yr hinsawdd y penderfynwyd arni yn y COP yn sail dda ar gyfer symud ymlaen o ran helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ond bod yn rhaid parhau i roi pwysau ar lywodraethau, gan gynnwys llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau cynnydd parhaus.

Dyma oedd y siaradwyr ar banel y DU: Matt Hemsley, Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, Oxfam Cymru; Dr. Stephen Cornelius, Prif Ymgynghorydd ar Newid yn yr Hinsawdd yn WWF-UK; Ann Jones, Cadeirydd NFWI-Wales; ac Ebbi Ferguson, Dirprwy Lywydd NUS Cymru. Siaradodd Ann ac Ebbi am bwysigrwydd rôl menywod wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Er y cytunwyd bod y COP yn gam pwysig ymlaen, cytunodd y panel bod yr her yn dal i fod o'n blaenau.

Roedd y panel terfynol o siaradwyr, sef y panel rhyngwladol, yn cynnwys: Cat Jones, Pennaeth Partneriaethau Hub Cymru Africa; Lowri Jenkins, Rheolwr Ymgyrchoedd, Maint Cymru; Raychel Santo, Johns Hopkins Centre for a Livable Future a Phrifysgol Caerdydd; a Huw Thomas, Pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru. Gyda ffocws mwy rhyngwladol, trafododd sawl aelod o'r panel effeithiau datgoedwigo ar newid yn yr hinsawdd. Mae ein siaradwyr yn gobeithio y bydd mentrau a drafodwyd sydd yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, yn cael mwy o gefnogaeth nawr bod bargen hinsawdd wedi cael ei chymeradwyo ym Mharis.

Ar ôl pob trafodaeth banel, gwahoddwyd y gynulleidfa i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb, a oedd yn tynnu sylw at ystod o safbwyntiau gwahanol. Meddai Huw Thomas, Pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru: "Roedd llawer o bobol yn bresennol yn y digwyddiad ac yn amlwg, roedd yr holl faterion ar draws y sbectrwm yn agos at galon llawer o’r gynulleidfa". Ychwanegodd Matt Hemsley, Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth Oxfam Cymru: "Roedd yn braf peidio â chael llefarwyr gwleidyddol ar y panel hwn, gan fod hyn yn caniatáu i ni ofyn i ni ein hunain beth ydym yn mynd i'w wneud gyda’n gilydd, yn hytrach na gofyn i wleidydd beth maen nhw yn mynd i’w wneud. "

Ar y diwedd, cafodd aelodau o’r gynulleidfa wahoddiad i siarad gyda’i gilydd a gyda'r siaradwyr arbenigol am y materion a drafodwyd. Meddai Richard, oedd yn aelod o'r gynulleidfa: "Roedd yn wych cael panel oedd yn gallu cyflwyno cyfraniadau mor amrywiol i'r ddadl". Ychwanegodd Jacky: "Mae'n hyfryd gallu mynd i ddigwyddiad fel hyn gyda chynulleidfa mor amrywiol. I mi, mae wedi fy nghymell unwaith eto ac wedi rhoi syniadau newydd i mi am newid yn yr hinsawdd. "

Grantiau Hub Cymru Africa

Mae ceisiadau ar gyfer Rhaglen Grantiau Hub Cymru 2016/17 bellach ar agor! Mae cynllun grantiau Hub Cymru Africa yn galluogi unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau ar hyd a lled Cymru i gael mynediad at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Bydd arian yn cael ei ddyrannu i bedwar maes, sef iechyd; bywoliaethau cynaliadwy; dysgu gydol ges; a newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd. Drwy grantiau iechyd, mae Hub Cymru yn ceisio cyfrannu at ddiogelu lles meddyliol a chorfforol cymunedau yn Affrica. Cyflawnir hyn drwy rannu gwybodaeth a sgiliau rhwng sefydliadau iechyd yng Nghymru ac Affrica er mwyn cyd-ddysgu ac i wneud lles; cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Affrica i gael mynediad i hyfforddiant a chefnogaeth ar raddfa fach; a chefnogi cymunedau yng Nghymru ac yn Affrica i gael mynediad i ofal iechyd mwy cyfiawn, o ansawdd da.

Nod grantiau bywoliaeth gynaliadwy Hub Cymru yw ceisio helpu i hyrwyddo cyfleoedd bywoliaeth realistig a chynaliadwy yng Nghymru ac yn Affrica, a sicrhau bod unigolion sydd wedi’u hymyleiddio yn cael eu cynnwys mewn datblygiadau economaidd a chymdeithasol ar lawr gwlad. Mae'r mentrau hyn fel arfer yn cynnwys cydweithfaoedd wedi eu harwain gan gymunedau sy’n cynhyrchu incwm sydd yn elwa Cymru ac Affrica; tynnu sylw’r cyhoedd drwy ymgyrchoedd, dadleuwriaeth a pholisi Masnach Deg; gweithgareddau sy’n dod â’r defnyddiwr yn agosach at y cynhyrchydd mewn ffurf gynaliadwy; cefnogi prosiectau a gweithgareddau amaethyddol ar raddfa fach; a chefnogi gweithgareddau ar lawr gwlad sy’n cynyddu incwm e.e. celf a chrefft.

O dan grantiau dysgu gydol oes, mae Hub Cymru yn cefnogi unigolion, grwpiau o blant neu oedolion yng Nghymru ac / neu Affrica i ennill sgiliau a gwybodaeth. Mae'r gweithgareddau yn cynnwys: uno cymunedau yng Nghymru gyda’u partneriaid yn Affrica i ddatblygu dealltwriaeth o faterion rhyngwladol a datblygu byd-eang; cefnogi anghenion plant dan anfantais yn Affrica, a rhannu’r profiad hwnnw gyda disgyblion ysgol yng Nghymru, a chyfrannu at eu haddysg fyd-eang; a chefnogi pobl yn Affrica i ddysgu sgiliau ymarferol/galwedigaethol/artistig i wella eu bywoliaethau e.e. theatr a dawns, TG a gwaith coed).

Drwy'r cynllun grant newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd, mae Hub Cymru Africa yn cefnogi mentrau sy'n helpu pobl sy’n gweithio i leihau dirywiad amgylcheddol a cholli bioamrywiaeth yn Affrica, yn ogystal â gwaith strategol ac ymarferol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac i amddiffyn pobl rhag effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gyflenwadau bwyd, argaeledd dŵr neu ddiogelwch. Mae'r mentrau hyn yn cynnwys gweithgareddau sy’n cefnogi ffermwyr yn Affrica i addasu i hinsawdd newidiol; prosiectau sy’n galluogi defnyddio ynni adnewyddadwy yn Affrica; prosiectau sy’n ennyn diddordeb pobl yng Nghymru ar faterion newid hinsawdd, wrth iddynt effeithio Affrica; neu waith sy’n ceisio cefnogi partneriaid yn Affrica i weithredu arferion datblygu cynaliadwy.

Rhaid cyflwyno ceisiadau grant erbyn hanner dydd ar 4 Ebrill. Dysgwch fwy

 

Ein digwyddiadau

Arddangosfa Cofio dros Heddwch, 16 Ionawr - 16 Ebrill, lleoliadau amrywiol ar draws Cymru. Dysgwch fwy.

Ffoaduriaid Gwlad Belg yng Nghymru, Cymru dros Heddwch, 17 Chwefror, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Dysgwch fwy a chofrestrwch.

'Nid hael ond hael gartref?' Sgwrs gan Brif Weithredwr Oxfam GB, Mark Goldring, 24 Chwefror, Y Deml Heddwch, Caerdydd. Dysgwch fwy a chofrestrwch.

Gwrthwynebwyr Cydwybodol, Cymru dros Heddwch, 2 Mawrth, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Dysgwch fwy a chofrestrwch.
 
Gwrthwynebiad i'r Rhyfel Byd Cyntaf, Cymru dros Heddwch, 16 Mawrth, Morlan, Aberystwyth. Dysgwch fwy a chofrestrwch.
 
Barwnes yr Alban, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad, 22 Mawrth, Y Deml Heddwch. Cadwch y dyddiad.
 
Cyfres o Seminarau Cyhoeddus: ‘Cyd-destunoli Prydain yn yr 21ain Ganrif' gyda'r Athro Grace Davie, 13 Ebrill, Y Deml Heddwch, Caerdydd; digwyddiad Partneriaeth gyda'r Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Islam yn y DU, Prifysgol Caerdydd. Dysgwch fwy a chofrestrwch.
 
Polisi tramor yr Unol Daleithiau ar Syria, ISIS a'r Dwyrain Canol, Sgwrs gan Thomas Williams, Cwnsleydd-Weinidog Materion Gwleidyddol, Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, 28 Ebrill, Y Deml Heddwch. Cadwch y dyddiad.

 

Ein hyfforddiant a DPP

Digwyddiad Dysgu ar y Cyd: Gweithio gyda Chymunedau - Cryfderau a Heriau, 15 Chwefror, Hub Cymru Africa, Canolfan y Mwnt, Caerfyrddin. Dysgwch fwy a chofrestrwch.

Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant, 16 Mawrth Pontypridd. Dysgwch fwy a chofrestrwch.
 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Pilgrim of Peace, Lansio Llyfr Jen Llywelyn, 2 Mawrth Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
 
Cyfres o Seminarau Cyhoeddus ‘The shifting sands of anti-Muslim hatred: from the far right and the margins, to the mainstream’,
16 Mawrth, Adeilad John Percival Prifysgol Caerdydd, y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Islam yn y DU, Prifysgol Caerdydd. Dysgwch fwy a chofrestrwch.
.

Adnoddau o ddigwyddiadau


Mock COP, 16 Tachwedd mewn partneriaeth â Maint Cymru. Lluniau a chyfryngau
cymdeithasol.
 

COP da? COP drwg? Dweud eich dweud ar newid yn yr hinsawdd, 27 Ionawr, digwyddiad partneriaeth Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru. Lluniau, stori /adroddiad am y digwyddiad ac adnoddau o ddigwyddiadau newid yn yr hinsawdd eraill o’r gorffennol.
 

Cefnogi WCIA 

Darganfyddwch fwy 

Ymunwch gydag UNA Cymru ac UNA-UK. 
 

Gwirfoddoli

Enillwch sgiliau a phrofiad, dewch i gwrdd â phobl a chefnogi WCIA. Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i weithio ar y wefan a gwirfoddolwyr cyffredinol.
Copyright © 2016 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp