Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.

Llwyddiant NDM Malawi

Ym mis Medi 2000, mabwysiadodd arweinwyr y byd Ddatganiad Mileniwm y Cenhedloedd Unedig ac ymrwymont i wyth o dargedau sy’n cael eu hadnabod fel Nodau Datblygu'r Mileniwm (NDM). Nod NDM 4a ydy lleihau nifer y plant mewn gwledydd sy'n datblygu sy'n marw cyn eu pen-blwydd yn 5 oed gan ddau draean erbyn diwedd 2015. 

Er bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar draws y byd, gyda marwolaethau ymysg babanod bron hanner  cyfraddau y 1990au, mae Unicef ​​yn amcangyfrif bod 17,000 o blant o dan bump oed yn marw bob dydd o achosion y gellir eu hatal i raddau helaeth fel niwmonia, ac mae 4 allan o bob 5 marwolaeth yn digwydd yn Affrica Is-Sahara a De Asia.

Mae Malawi wedi rhagori ar darged NDM flwyddyn yn gynt na'r disgwyl, gan leihau ei gyfradd marwolaethau babanod o 72%. Ym 1990, roedd ganddo’r un o'r cyfraddau marwolaethau uchaf ymysg plant dan 5 oed yn y rhanbarth. Mae hyn yn "gyflawniad gwych" sy’n dangos y gall gwledydd sydd ag incwm isel gyrraedd targedau NDM, yn ôl Mahimbo Mdoe, pennaeth Unicef ​​yn Malawi. 

Mae creu rhwydwaith o weithwyr iechyd sydd â sgiliau sylfaenol, sy'n byw a gweithio yn y gymuned wedi bod yn allweddol i’w lwyddiant. Mae mesurau cost isel sy'n cyrraedd pob plentyn wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol o ran achub bywydau plant, megis imiwneiddio, ychwanegiad fitamin A, rheoli malaria a mynediad at ddŵr yfed diogel.
Gydag Unicef yn rhagweld na fydd targed NDM4a yn cael ei gyflawni yn 2015 os bydd tueddiadau presennol yn parhau, mae Malawi yn enghraifft ardderchog i wledydd incwm isel eraill o sut i leihau marwolaethau plant yn effeithiol am y gost isaf.

Darlith 41fed Pen-blwydd y WCIA

Bydd Valerie Amos, yr Is-Ysgrifennydd-Cyffredinol dros Faterion Dyngarol a Chydlynydd Cymorth Brys, yn siarad am yr aberthau y mae gweithwyr cymorth yn eu gwneud yn narlith pen-blwydd CMRhC sy’n dwyn y teitl “Caught in the Crossfire: Humanitarian assistance in times of conflict”.
 
Mae ymosodiadau yn erbyn dyngarwyr yn cynyddu. Dangosodd adroddiad y Cenhedloedd Unedig a ryddhawyd ar Ddiwrnod Dyngarol y Byd, bod 79 o weithwyr cymorth wedi marw yn 2014, gan wneud yr wyth mis cyntaf yn 2014 yn fwy angheuol ar gyfer y gymuned ddyngarol na 2012 ar ei hyd.

Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru heddiw am yr hyn a fydd yn anochel yn noson ddeniadol a ddiddorol.

Cymru yn cyfrannu at ymdrech Ebola.


Mewn cyfarfod arbennig y Cenhedloedd Unedig i drafod yr argyfwng Ebola ar 25 Medi, dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Ban Ki-moon wrth arweinwyr y byd "Gall y byd stopio Ebola ac mae'n rhaid iddo wneud - nawr". Dywedodd Arlywydd Obama bod y feirws Ebola "wedi troi gweithredoedd syml o gariad a chysur, fel dal llaw ffrind sâl, neu gofleidio plentyn, i weithredoedd a allai fod yn angheuol. Pe byddai argyfwng iechyd cyhoeddus erioed wedi haeddu ymateb rhyngwladol brys, cryf a chydgysylltiedig, dyma fe. "

Mae'r byd yn gweithredu gydag ymdrech ddwys i gynhyrchu brechlynnau a darparu gweithwyr iechyd i helpu i leddfu’r argyfwng. Un rhaglen o'r fath ydy ffenestr ymchwil frys, a agorwyd gan yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol y Wellcome Trust ac ELHRA sydd wedi’i lleoli yn Swyddfa Achub y Plant yng Nghaerdydd, trwy’r rhaglen R2HC (Research for Health in Humanitarian Crises).  Mae’n dyfarnu cyllid i gynigion ymchwil sy'n anelu at gryfhau ffyrdd o frwydro yn erbyn achosion o'r fath ac at atal yr afiechyd ofnadwy hwn.

Mae ymdrechion rhyngwladol hefyd wedi canolbwyntio ar recriwtio gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i helpu. Mae tua 400 o staff y GIG wedi gwirfoddoli ac mae Cuba yn anfon meddygon, nyrsys ac arbenigwyr rheoli heintiau i helpu yn y canolfannau triniaeth arbennig.

Mae'n ôl!

Ym mis Gorffennaf, soniwyd am gynlluniau petrus ar gyfer Watch-Africa.  Y newyddion da yw ei fod yn ôl yn fwy ac yn well nag o'r blaen.

Bydd ffilmiau eleni yn cael eu dangos mewn sinemâu annibynnol mewn saith lleoliad ar draws Cymru. Bydd yr ŵyl yn cynnal amrywiaeth o wahanol genres o ffilmiau, a bydd trafodaethau panel, gweithdai holi ac ateb, cerddoriaeth, celf a chrefft.

Mae'r ŵyl yn falch o ddod â chyfres o ddathliadau Affricanaidd i Gymru trwy'r daith ‘South Africa at 20 : the freedom tour' Gallwch ddod o hyd i’r dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron yma

Ysgol Cwmtawe sydd wedu ennill rownd ranbarthol gyntaf y #wsdc2014

Roedd rownd ranbarthol gyntaf Pencampwariaethau Dadlau Ysgolion Cymru ar yr 2il o Hydref yn Ysgol Gyfun Pontarddulais.

Roedd myfyrwyr yn dadlau am faterion ynglyn â chydraddoldeb rhyw a boicotio cwmniau sy ddim yn talu cyfran deg o dreth. Roedd y safon yn uchel ac roedd y myfyrwyr wedi cynnig dadleuon diddorol.

Llongyfarchiadau i Ysgol Cwmtawe am ennill a phob lwc yn y rownd gogynderfynol.

Lansio cronfa UK Aid Direct yng Nghaerdydd

Ar 11 Medi, mewn digwyddiad a drefnwyd ar y cyd â Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru,, cyhoeddodd y Gwir Anrhydeddus Justine Greening AS i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Rhyngwladol gynllun cyllido newydd, sef cronfa UK Aid Direct, sydd yn canolbwyntio ar iechyd, addysg, dileu tlodi a rhoi terfyn ar arferion niweidiol megis llurgunio organau rhywiol merched.

Amlinellodd ymhellach gyfleoedd cyllido’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol ar hyn o bryd ar gyfer sefydliadau bach i ganolig, sef y Gronfa Gweithredu ar Dlodi Byd-eang, Common Ground Initiative ac UK Aid Match sydd wedi rhoi £260 miliwn i gyrff anllywodraethol yn y Deyrnas Unedig.

Disgrifiodd ddau sefydliad sydd yn derbyn grantiau gan yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol ar hyn o bryd, sef Interburns a Pont eu gweithgareddau, eu ceisiadau am gyllid a sut y cafodd y cyllid ei ddefnyddio.

Darllenwch fwy am y digwyddiad yn adroddiad digwyddiad Hub.

Hinsawdd newidiol?

Ymunodd enwogion â miloedd o orymdeithwyr mewn dinasoedd ar draws y byd yn y People’s Climate March a oedd yn galw am weithredu rhyngwladol ar newid yn yr hinsawdd cyn Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd ar 23 Medi.

Gofynnodd Ban Ki-Moon i arweinwyr o’r llywodraeth, byd busnes, cyllid a chymdeithas sifil i greu gweledigaeth fyd-eang ar gyfer twf economaidd carbon isel ac i hybu gweithredu ar newid yn yr hinsawdd gyda'r bwriad o ddod i gytundeb cyffredinol ar yr hinsawdd ym Mharis yn 2015.

Yn y cyfamser, yn nes at adref, cyfarfu Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Wrecsam ar 24 a 25 Medi, i drafod 'Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol' ac i ymchwilio sut y gallai gryfhau gweithredu ar newid yn yr hinsawdd.

Soniwyd hefyd am effaith newid yn yr hinsawdd ar faterion diogelwch yn nigwyddiad ‘NATO after the Wales Summit’ y Prifysgol Caerdydd, gyda'r pryder y byddai'r cynnydd yn lefel y môr yn golygu y gallai Rwsia ddefnyddio'r Culfor Bering at ddibenion milwrol.

Mosguitos da!?

Mae ymchwil meddygol wedi cynhyrchu mosgitos da. Mae mosgitos sydd wedi’u heintio â bacteria sy'n atal twymyn deng wedi cael eu rhyddhau ym Mrasil.
Mae'r mosgitos yn cario'r bacteria rhyng-gellol, Wolbachia, na ellir ei drosglwyddo i bobl. Mae ymchwilwyr yn gobeithio y bydd y pryfed yn bridio, yn lluosogi ac yn cynrychioli'r rhan fwyaf o'r mosgitos ym Mrasil. Bydd hyn yn ei dro yn lleihau nifer y mosgitos sy’n cario deng ac yn arwain at lai o achosion o’r dwymyn deng.

Brasil sydd â'r gyfradd uchaf o dwymyn deng yn y byd gyda 3.2 miliwn o achosion a 800 o farwolaethau wedi'u cofrestru oherwydd nifer yr achosion o’r dwymyn rhwng 2009 a 2014.

Darllenwch fwy yma.

Mae hi wedi cael merch!

Llongyfarchiadau i'n Dirprwy Brif Weithredwr SVF ar enedigaeth ei merch, Lexi. Rydym yn dymuno iechyd a hapusrwydd i Susie a'i theulu yn y dyfodol.

Ein digwyddiadau

Dylid cyffuriau gael eu cyfreithloni? gyda'r Athro David Nutt
y Deml Heddwch.Corfrestrwch yma

Darlith Ben-blwydd y WCIA gyda'r Farwnes Valerie Amos
21 Tachwedd, y Deml Heddwch Corfrestrwch yma.


'Shrapnel and Blueberries: a history of UNA and work camps in Cardiff', Cangen UNA Caerdydd a’r Cylch,
23 o Hydref, Caerdydd


Ydyn ni yno eto? Hawliau LHDT yng Nghymru a'r Byd gyda Peter Tatchell
26 Tachwedd, Y Deml Heddwch, Corfrestrwch yma


Pencampwriaeth Dadlau

Mae'n pencampwraith flynyddol yn digwydd bob Hydref a Thachwedd ac mae'n agored i bob ysgol uwchradd a choleg yng Nghymru.
 
Diwrnodau Rowndiau Rhanbarthol yma

Bydd y Rowndiau Gogynderfynol a’r Rowndiau Cynderfynol, a’r Rownd Derfynol yn cael eu gynnal ym mis Tachwedd.

Corfrestwch yma

Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith gwrthdaro. 
Yn yr Senedd ym Mae Caerdydd ar 11 Tachwedd 2014
9yb i 4yp
 
Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Handling Conflict: A Weekend Workshop / Alternatives to Violence Project
3 - 5  Hydref Cardiff Meeting House 

‘Cardiff, City of Sanctuary and Universities of Sanctuary', Cangen UNA Caerdydd a’r Cylch, 
7 o Hydref ar 7yp, Y Deml Heddwch, Caerdydd.

'Shrapnel and Blueberries: a history of UNA and work camps in Cardiff', Cangen UNA Caerdydd a’r Cylch,
23 o Hydref, Caerdydd.

Digwyddiad seren aur WACL, 4 Rhagfyr 2014
 

Cefnogi WCIA

Darganfyddwch fwy.

Ymunwch a ni 
Ymunwch ag UNA Cymru ac UNA-UK.

Cymerwch olwg ar ymgyrchoedd eraill sy’n digwydd ar draws
Cymru


Blogiau (Yn Saesneg yn unig)

Dau safbwynt gan WCIA ar y gynghrair
'Mae gwrthwynebu Rwsia yn suddo unrhyw rôl ddyngarol i NATO'
Safbwynt academaidd gan Peter Sutch, ymddiriedolwr WCIA ac Athro Gwleidyddiaeth a Pherthnasoedd Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd (Y Sgwrs)

'Ydy'r Gynghrair yn Ddigon Da? 
Blog gan Martin Pollard, Prif Weithredwr y WCIA (Lleisiau WCIA)
 

 
Copyright © 2014 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp