Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.


CEWC yn cefnogi Bagloriaeth Cymru

O fis Medi, bydd CEWC yn cynnig cymorth i ysgolion ac athrawon i gyflwyno’r Her Fyd-eang sy’n rhan o’r cymhwyster Bagloriaeth Cymru newydd.

Mae Martin Pollard, Prif Weithredwr WCIA yn pwysleisio: "Mae’r cymhwyster Bagloriaeth Cymru newydd yn cynnig cyfle gwych i ysgolion a cholegau ledled Cymru i godi proffil addysg fyd-eang. Ond gan ei fod yn gymhwyster newydd, rydym yn ymwybodol y bydd llawer o ysgolion a cholegau yn chwilio am gefnogaeth, a gyda'n profiad o ddarparu prosiectau addysg fyd-eang o ansawdd uchel a hyfforddi athrawon, rydym mewn sefyllfa dda i gynnig y cymorth hwn. "

Darganfyddwch fwy am y math o gymorth y gallwn ei gynnig.

Darganfyddwch fwy am Fagloriaeth Cymru ar Wefan Bagloriaeth Cymru. 

Digwyddiadau WCIA yr hydref hwn

Mae gennym lawer o ddigwyddiadau ar y gweill yr hydref hwn. Mae’r cyntaf yn cael ei gynnal mewn partneriaeth ag UNA Caerdydd a'r Cylch -’A ddylai’r DU barhau yn rhan o  NATO? ddiwedd mis Medi.

Ym mis Hydref, bydd y digwyddiad cyntaf yn ein cyfres #CelebratingHumanRights- Fighting for Human Rights, yn cael ei gynnal ar 17 Hydref.

Yna, ym mis Tachwedd, cadwch lygad am ein digwyddiadau a fydd yn arwain at yr Uwchgynhadledd Newid Hinsawdd (COP21), a byddwn yn dathlu #CelebratingHumanRights eto ar y Diwrnod Rhyngwladol i Roi Terfyn ar Drais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd.

Meddai Susie Ventris-Field, Dirprwy Brif Weithredwr WCIA: "Rydym yn cadarnhau rhywfaint o ddyddiadau ac amseroedd ar hyn o bryd ac yna, bydd y cofrestriadau ar agor ar gyfer ein holl ddigwyddiadau. Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad A ddylai’r DU barhau yn rhan o NATO?‘ a 'Fighting for Human Rights‘ yn barod.

Cymerwch gip hefyd ar ddigwyddiadau ein prosiectau Cymru dros Heddwch a Hub Cymru Affrica.

Dewch i gwrdd â ni ar facebook!

Bob dydd Llun am ddeufis, rydym wedi bod yn cyflwyno un o aelodau a phartneriaid tîm WCIA ar facebook
 
Rhag ofn eich bod chi wedi methu rhai o’n negeseuon ar facebook,  jyst teipiwch yr hashtag #MeetTheWCIATeamMonday ar facebook.

Rydym yn gobeithio eich ysbrydoli drwy ein cyfrif facebook gyda'n swyddi materion rhyngwladol, a’ch diweddaru am ein gwaith ac am ddigwyddiadau sydd i ddod.
Dewch o hyd i ni ar facebook.

Wynebau newydd yn WCIA!

Y mis hwn, rydym yn falch o gyhoeddi dau aelod newydd o staff i’n tîm!

Rydym yn croesawu Shaela, sydd wedi cael ei phenodi fel Swyddog Cyllid a Gweinyddu a Philip Kitchen, sydd wedi cael ei benodi fel Cyfarwyddwr Cyllid.

Diwrnod Gwyrdd Dydd Gwener 

 
Mae Maint Cymru yn dathlu Diwrnod Gwyrdd eto eleni gan wisgo dillad gwyrdd, pobi cacennau gwyrdd a chynnal digwyddiadau gwyrdd.
 
Ymunwch a ni a darganfyddwch mwy yma.

Cynhadledd Newid yn yr Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2015

O 30 Tachwedd tan 11 Rhagfyr 2015, bydd Ffrainc yn cynnal ac yn llywyddu 21ain Sesiwn Cynhadledd y Partïon i Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (COP21), a elwir hefyd yn "Paris 2015".

Bydd COP21 yn gynhadledd hollbwysig, gan y bydd rhaid iddi geisio cyflawni cytundeb rhyngwladol newydd ar yr hinsawdd, sy'n berthnasol i bob gwlad, gyda'r nod o gadw cynhesu byd-eang islaw 2 ° C. 

Amcan  y gynhadledd hefyd, yw ceisio sicrhau cytundeb cyfreithiol rhwymol a chyffredinol ar yr hinsawdd gan holl genhedloedd y byd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gynhadledd yma ac yma.

Gŵyl Ffilm yn dod â blas o Affrica i Gymru

Gan ddechrau ar Ddydd Gwener 3 Hydref, 2015, bydd Watch Africa 2015 yn sgrinio cyfres o ffilmiau Affricanaidd poblogaidd ar draws Cymru.
 
Heblaw am yr 14 o ffilmiau, bydd nifer o sesiynau cwestiwn ac ateb gyda ein partneriaid ac arbenigwyr yn y maes yn cael ei gynnal.

Gallwch ddod o hyd i'r rhaglen yma.
 
Nodir Fadhili Maghiya, Cyfarwyddwr yr wyl: "Rydw i'n gyffrous iawn am y ffilmiau a'r themâu yr ydym yn dangos eleni”.
 
"Mae Affrica yn gyfandir hynod amrywiol ac yr wyf yn gobeithio y bydd pobl sy'n dod i weld y ffilmiau yn gadael gyda’r teimlad eu bod wedi cael blas bach o'r heriau mae pobl yn eu hwynebu."
 
Dewch o hyd i fwy o wybodaeth ar y dudalen we.

A ddylai’r DU barhau yn rhan o NATO?

Flwyddyn ar ôl Uwchgynhadledd NATO yng Nghaerdydd, ar 30 o Fedi o 7-9pm yn y Deml Heddwch, bydd Cangen UNA Caerdydd a’r Cylch a WCIA yn cyflwyno digwyddiad  i drafod y cwestiwn: A ddylai'r DU barhau yn rhan o NATO?
Mae’n bleser gennym gyhoeddi enwau ein prif siaradwyr fydd yn  arwain y drafodaeth:
Bruce Kent a Wayne David.

Ein digwyddiadau

2015 'Blwyddyn o Newid' (Cofrestru)
Hub Cymru Africa 
15 Hydref 2015
6:00 - 8:00 yh
Y Deml Heddwch, Caerdydd

#DathluHawliauDynol
Brwydro am Hawliau Dynol: Colombia (Cofrestru)
17 Hydref
6.00-9.00yh
Y Deml Heddwch, Caerdydd

Global Diaspora Week (Cofrestru)
Wythnos Ddiasporas Fyd-eang: Dathlu Cyfraniadau Diasporas Affricanaidd Cymreig at Ddatblygu Rhyngwladol - Heriau, Cyfleoedd a’r Gwersi a Ddysgwyd.
17 Hydref
12.00-4.00yh
Butetown History and Arts Centre

Cynhadled Ysgolion Cofio er mwyn Heddwch (Cofrestru)
Cymru dros Heddwch

6 Tachwedd 
Coleg Cambria

#DathluHawliauDynol
Cadw'r dyddiad: Golau Cannwyll
Diwrnod Rhyngwladol i Waredu Trais yn erbyn Merched (Diwrnod Rhuban Gwyn)
25 Tachwedd
Lleoliad, dyddiad ac amser i’w cadarnhau

#DathluHawliauDynol
Cadw'r dyddiad: Cofiwch y dyddiad Gwyl

13 Rhagfyr
Temple of Peace
11.00yb-3.00yh

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Watch Africa
3 Hydref
Darganfyddwch mwy yma

Diwrnod Gwyrdd Dydd Gwener 
17 Hydref
Maint Cymru
Ymunwch a ni a darganfyddwch mwy yma.

International Day of the Girl 2015
9 October
Full Circle Educational Solutions
Mecure Cardiff Holland House Hotel
Darganfyddwch mwy yma

 


 

 
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.
Rhif elusen gofrestredig 1156822
 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp