Copy
Age Range Update:  12-18.  An invite to participate in Wales for Peace Schools Conference.
 
Diweddariad Oedran: 12-18.  Gwahoddiad i gymryd rhan yng Nghynhadledd Ysgolion Cymru Dros Heddwch
View this email in your browser

Cymraeg


‘Young People Voicing Peace’
A unique opportunity for budding journalists, photographers and film-makers in 6 schools in Wales
 
What’s it about?
The Heritage Lottery funded ‘Wales for Peace’ project based in the Welsh Centre for International Affairs in partnership with the National Assembly for Wales and Ffotogallery, is organising a national schools’ conference in the Pierhead Building, Cardiff Bay on 20 September, 2017

We're looking for 6 schools to get involved ahead of the conference to develop and showcase work that brings Wales’ peace heritage to life. They will research stories of individuals and groups who have stood for peace in the last hundred years, drawing parallels with contemporary situations, and relating them creatively through words and visuals.
The conference is timed to coincide with the 14-18NOW Poppies Weeping Window and Photojournalist Lee Stowe’s “Poppies: Women, War and Peace” Exhibitions in the Senedd.  Participating schools will have the opportunity to visit these installations and use them as inspiration during conference workshops.

What will we gain?
Participating schools will receive:
  • A free introductory workshop for participating pupils (12 – 18 year olds) in the Spring term of 2017.  This will include an introduction to the project and to photojournalism, as well as how to research and plan your digital stories.
  • A free copy of guidelines on how to research and develop a digital heritage project.
  • Ongoing support from the Wales for Peace team via phone and email; and
  • A second workshop in the Summer term of 2017, delivered by a professional to include specific skills for journalists, photojournalists and / or film-makers, and how to ensure your materials are shared on digital platforms.
We are particularly focusing on the following themes: refugees and asylum seekers, international solidarity and the contribution of women, but schools are encouraged to be flexible, and to choose stories that have relevance to their local community. 

Learners will also be encouraged to think critically and to consider the role of young people in creating a peaceful and sustainable society today.

Each school will be supported to develop 5 – 6 digital stories. 

On the day of the conference, learners will present their digital stories to schools who attend. Stories will also be uploaded onto the Wales Peace Map and onto People’s Collection Wales.

We are looking for one school amongst the 6 who apply to take a lead in the whole conference, organising its structure and smooth running and taking roles such as chair and workshop leaders. Please indicate when you apply if you would like to be considered to take on this role and we will discuss further with you.

Schools can use this project to develop a Welsh Bac Community Challenge, enhancing Planning and Organisation and Personal Effectiveness skills and applying them in an appropriate manner.  This could involve older learners leading workshops on an aspect of digital heritage with younger pupils, or with community groups (e.g. local history society, women’s group, etc). 
This project may be of particular interest to Pioneer Schools in Wales.
 
What will we have to do?
Your school will need to commit a group of learners (12-18 yr olds) to being involved in the project – between April and September 2017. You will need to work with the Wales for Peace team to organise dates in school for those learners to attend two workshops.  At least some of these learners will also attend the conference.

Your learners will be expected to develop stories around specific historical events, characters or movements related to peace, based on local research.   You will relate these stories creatively, using photographic, digital and journalistic skills. Schools will be expected to submit their completed projects by Friday, 7 July so that we can ensure they are uploaded onto our digital platforms and ready to share at the conference.

A timeline summarising key dates is given below:
Workshop 1: Introduction to the project and digital heritage training April-May2017 (exact dates to be agreed with school)
Workshop 2: Professional skills (journalism, photography and producing a digital story) May-June 2017 (exact dates to be agreed with school)
School submission of 5-6 digital stories: Your learners will develop stories around specific historical events, characters or movements related to peace, based on local research. Stories can be produced as journalistic articles, photo stories, videos or sound files. The two workshops together will help learners to choose topics and learn the skills they need to produce their stories. July 7
Conference 20 September
 
Interested?
If your school is interested in being considered for this exciting project, please email janeharries@wcia.org.uk by 31st March 2017.
Please don’t hesitate to contact us if you have any further questions regarding this opportunity.


 

'Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch'
Cyfle unigryw i newyddiadurwyr, ffotograffwyr a gwneuthurwyr ffilm  y dyfodol mewn chwech ysgol yng Nghymru

Beth yw hyn?
Mae prosiect 'Cymru dros Heddwch', sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, mewn partneriaeth â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a Ffotogallery, yn trefnu cynhadledd genedlaethol i ysgolion yn y Pierhead ym Mae Caerdydd ar 20 Medi 2017

Rydyn ni'n chwilio am chwe ysgol i gymryd rhan cyn y gynhadledd, i ddatblygu ac i arddangos gwaith sy'n dod â threftadaeth heddwch Cymru yn fyw. Byddan nhw'n ymchwilio i hanesion unigolion a grwpiau sydd wedi sefyll dros heddwch yn ystod y can mlynedd diwethaf, yn cymharu'r sefyllfaoedd hynny gyda'r presennol, ac yn cyfleu hynny'n greadigol drwy ffurfiau gweledol a geiriau.

Trefnwyd y gynhadledd i gyd-fynd ag arddangosfa 14-18NOW Pabïau: Weeping Window ac arddangosfa'r Ffotonewyddiadurwr Lee Stowe "Poppies: Women, War and Peace" yn y Senedd.  Bydd ysgolion sy'n cymryd rhan yn cael cyfle i ymweld â'r arddangosfeydd yma a'u defnyddio i'w hysbrydoli yn ystod gweithdai'r gynhadledd.

Pa fantais fydd i chi?
Bydd ysgolion sy'n cymryd rhan yn derbyn:

  • Gweithdy cychwynnol am ddim i ddisgyblion (12-18 oed) yn ystod Tymor y Gwanwyn 2017.  Bydd hwn yn cynnwys cyflwyniad i'r prosiect ac i ffotonewyddiaduraeth, yn ogystal â sut i ymchwilio a chynllunio eich straeon digidol.
  • Copi am ddim o ganllawiau ar sut i ddatblygu a gwneud gwaith ymchwil ar gyfer prosiect treftadaeth ddigidol.
  • Cymorth parhaus gan dîm Cymru dros Heddwch dros y ffôn neu dros e-bost; ac
  • Ail weithdy yn ystod Tymor yr Haf 2017 gan weithiwr proffesiynol a fydd yn cynnwys sgiliau penodol ar gyfer newyddiadurwyr, ffotonewyddiadurwyr ac/neu wneuthurwyr ffilm,  a sut i sicrhau bod eich deunydd yn cael ei rannu ar lwyfannau digidol.
Rydyn ni'n canolbwyntio'n benodol ar y themâu canlynol: ffoaduriaid a cheiswyr lloches, undod rhyngwladol a chyfraniad merched, ond rydyn ni'n annog ysgolion i fod yn hyblyg ac i ddewis straeon sy'n berthnasol i'w cymunedau lleol. 

Bydd disgyblion hefyd yn cael eu hannog i feddwl yn feirniadol ac i ystyried rôl pobl ifanc wrth greu cymdeithas heddychlon a chynaliadwy heddiw.
Bydd pob ysgol yn cael eu cefnogi i ddatblygu pump neu chwech o straeon digidol. 

Ar ddiwrnod y gynhadledd, bydd y disgyblion yn cyflwyno eu straeon digidol i'r ysgolion sy'n bresennol. Bydd y straeon hefyd yn cael eu llwytho ar Fap Heddwch Cymru a gwefan Casgliad y Werin.

O blith yr ysgolion fydd yn gwneud cais am y chwe lle, rydyn ni'n chwilio am un ysgol i arwain y gynhadledd gyfan, i drefnu strwythur y digwyddiad ac i sicrhau bod y gynhadledd yn rhedeg yn esmwyth ac i ymgymryd â rolau fel cadeiryddion ac arweinwyr gweithdai. Pan fyddwch chi'n gwneud cais, dylech nodi a ydych chi am gael eich ystyried ar gyfer y cyfrifoldebau yma a byddwn ni'n trafod hyn ymhellach gyda chi.

Gall ysgolion ddefnyddio'r prosiect yma i ddatblygu elfen Her y Gymuned Bagloriaeth Cymru, i wella sgiliau Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol ac i'w defnyddio nhw mewn modd priodol.  Gallai hyn gynnwys myfyrwyr hŷn yn arwain gweithdai am dreftadaeth ddigidol gyda disgyblion iau neu grwpiau cymunedol (e.e. cymdeithas hanes lleol, grwpiau merched, ac ati). 

Gall y prosiect yma fod o ddiddordeb penodol i Ysgolion Arloesol Cymru.

Beth fydd yn rhaid i chi ei wneud?
Bydd gofyn i'ch ysgol ymrwymo grŵp o ddisgyblion (12-18 oed) i'r prosiect, rhwng mis Ebrill a mis Medi 2017. Bydd angen i chi weithio gyda thîm Cymru dros Heddwch i drefnu dyddiadau er mwyn galluogi'r disgyblion i fynd i ddau weithdy yn eich ysgol.  Bydd o leiaf rai o'r disgyblion hynny yn mynd i'r gynhadledd hefyd.
Bydd disgwyl i'r disgyblion ddatblygu straeon am ddigwyddiadau, cymeriadau neu fudiadau hanesyddol penodol sy'n ymwneud â heddwch, yn seiliedig ar waith ymchwil lleol.   Byddwch chi'n cyfleu'r straeon yma'n greadigol gan ddefnyddio sgiliau ffotograffiaeth, digidol a newyddiadura. Bydd disgwyl i ysgolion gyflwyno'u prosiectau gorffenedig erbyn dydd Gwener, 7 Gorffennaf er mwyn sicrhau digon o amser i ni eu llwytho ar ein llwyfannau digidol yn barod i'w rhannu yn y gynhadledd.
Mae amserlen o ddyddiadau pwysig i'w gweld isod:
Gweithdy 1: Cyflwyniad i'r prosiect a hyfforddiant treftadaeth ddigido Ebrill-Mai 2017 (y dyddiadau penodol i'w cytuno â'r ysgolion)
Gweithdy 2: Sgiliau proffesiynol (newyddiadura, ffotograffiaeth a chynhyrchu stori ddigidol) Mai-Mehefin 2017 (y dyddiadau penodol i'w cytuno â'r ysgolion)
Ysgolion yn cyflwyno pump neu chwech o straeon digidol: Bydd disgyblion yn datblygu straeon am ddigwyddiadau, cymeriadau neu fudiadau hanesyddol penodol sy'n ymwneud â heddwch, yn seiliedig ar waith ymchwil lleol. Mae modd cyfleu straeon ar ffurf erthyglau newyddiadurol, drwy ffotograffau, fideo, neu ffeiliau sain. Bydd y ddau weithdy gyda'i gilydd yn helpu disgyblion i ddewis pynciau a dysgu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu eu straeon. 7 Gorffennaf
Y Gynhadledd 20 Medi

Oes gyda chi ddiddordeb?
Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn cael eu hystyried ar gyfer y prosiect cyffrous yma, ebostiwch janeharries@wcia.org.uk erbyn 31 Mawrth 2017.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y cyfle yma.

Copyright © 2017 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list